Απόφαση 237/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :237

Περίληψη: Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε τράπεζα .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13141/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης , 6.Μπάτσος Αντώνιος, [Προσήλθε στην συζήτηση του ΣΤ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Σταματόπουλος Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 22ου θέματος], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 45ου θέματος], 18. Σπανός Κων/νος, 19. Χατούπης Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιο, 7. Μακρής Βασίλειος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), ), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 7. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 8. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 10. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος, 7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού),
(Στυμφαλίας), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 9. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 44ο

Στο 44ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε Τράπεζα», ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:
Αριθ. πρωτ: Δ.Υ. κ. Πρόεδρο Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.

Με το υπ’ αριθ. 13553/12-6-2013 έγγραφό μας προς τα υποκαταστήματα των τραπεζικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην περιοχή μας, γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου μας, συμφώνως και με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 171 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 143 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», να τοποθετήσει εντόκως σε προθεσμιακό λογαριασμό χρηματικά διαθέσιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) ως εξής:
– ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης (3 μήνες) διάρκειας και
– ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) σε προθεσμιακό λογαριασμό εξάμηνης (6 μήνες) διάρκειας
Συγκεκριμένα η ενημερωτική επιστολή επιδόθηκε στις τράπεζες:
– Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
– ALPHA BANK
– GENIKI Bank
– Emporiki Bank
– EUROBANK
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ATE Bank
– ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ζητήθηκε δε από τα ανωτέρω τραπεζικά ιδρύματα η υποβολή γραπτών προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 13/6/2013.
Γραπτές προσφορές υπέβαλαν:
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3μηνου ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6μηνου
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 3,90% 3,80%
ALPHA BANK
GENIKI Bank 4,20 % 3,90 %
Emporiki Bank 3,50 % 3,30 %
EUROBANK 3,95 % 3,85 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ATEBank 3,95 % 3,80 %
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4,6 % 4,6 %
Καλείται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω εκτεθέντων, αποφασίσει για την πλέον συμφέρουσα προσφορά που παράλληλα να διασφαλίζει και τα χρήματα που ο Δήμος Σικυωνίων διαχειρίζεται προς όφελος των κατοίκων και δημοτών του.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Νικ. Παπαβασιλείου ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε λεπτομερώς το Συμβούλιο και πρότεινε Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης 3μηνης διάρκειας, στις τράπεζες :
α) Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου και
β) Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ bank .

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης διαθεσίμων του Δήμου συνολικού ποσού 1.000.000.00 € και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών στις παρακάτω Τράπεζες:
1) Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου με ποσό 500.000,00€ και επιτόκιο 4,6% και –
2) Στην Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ bank με ποσό 500.000,00 € και επιτόκιο 3,95% .

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων .

Γ) Επίσης εξουσιοδοτεί την τακτική υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Παναγιώτα Λίγκα αναπληρούμενη από την κ. Κλουτσινιώτη Χάιδω επίσης υπάλληλο του Δήμου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 237/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-06-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email