Απόφαση 236/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :236

Περίληψη: Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο «Αρχαία Κορινθία» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13141/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης , 6.Μπάτσος Αντώνιος, [Προσήλθε στην συζήτηση του ΣΤ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Σταματόπουλος Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 22ου θέματος], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 45ου θέματος], 18. Σπανός Κων/νος, 19. Χατούπης Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιο, 7. Μακρής Βασίλειος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), ), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 7. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 8. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 10. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος, 7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού),
(Στυμφαλίας), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 9. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 43ο

Στο 43ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο «Αρχαία Κορινθία», ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22-3-2013 Προσφορά των Εκδόσεων Φοίνικα η οποία αναφέρεται στο βιβλίο με τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ», με κείμενα των αρχαιολόγων της ΛΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων. Κυκλοφορεί σε τρείς γλώσσες (Ελληνικά , Αγγλικά, Γερμανικά) και περιλαμβάνει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Κορινθίας των σημερινών ορίων του Νομού Κορινθίας, από τους προϊστορικούς χρόνους έως το τέλος της αρχαιότητας, προβάλλοντας την πολιτισμική κληρονομιά, την ιστορικότητα της περιοχής και τον αρχαιολογικό πλούτο της Κορινθίας, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό στο ευρύ και όχι κατ’ ανάγκη εξειδικευμένο κοινό .
Συνοδεύεται από πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό αρχαιολογικών θέσεων και αντικειμένων , καθώς και αναλυτική βιβλιογραφία.
Για την προμήθεια 72 πανόδετων αντιτύπων με εκτυπωμένο το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και MUNICIPALITY OF SIKYON για την Αγγλική και Γερμανική έκδοση το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 4.999,53 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6,5% (72 Χ 65,20 =4.694,40 + 6,5% 305,13 = 4.999,53€)

στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 22-3-2013 Προσφορά των Εκδόσεων Φοίνικα , την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την αναγκαιότητα της προμήθεια 72 πανόδετων αντιτύπων του βιβλίου των Εκδόσεων «Φοίνικα» με τίτλο : «Αρχαία Κορινθία», με κείμενα των αρχαιολόγων της ΛΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 .
Το εν λόγω βιβλίο περιλαμβάνει και περιγράφει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Κορινθίας των σημερινών ορίων του Νομού Κορινθίας, από τους προϊστορικούς χρόνους έως το τέλος της αρχαιότητας, προβάλλοντας την πολιτισμική κληρονομιά, την ιστορικότητα της περιοχής και τον αρχαιολογικό πλούτο της Κορινθίας .
Τα παραπάνω αντίτυπα θα διατεθούν για τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με κύριο στόχο να γνωρίσουν οι αναγνώστες, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Κορινθίας, από τους προϊστορικούς χρόνους έως το τέλος της αρχαιότητας, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις περιοχές των σημερινών ορίων του Νομού Κορινθίας.
2. Το συνολικό ποσό της προμήθειας των βιβλίων ανέρχεται στα 4.999,53 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6,5% (72 Χ 65,20 =4.694,40 + 6,5% 305,13 = 4.999,53€)

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 236/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-06-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email