Απόφαση 235/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24 / 27 – 11 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 235 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117.00 € του Δικηγόρου Ιωάννη Καστούμη σε υπόθεση έφεσης του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού κατά Γεράσιμου Λύρα κ. λ. π.>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 10 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28133/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6o
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Στην παρούσα συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος καθότι ο Δήμαρχος απουσιάζει στο εξωτερικό (Η.Π.Α.).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ζαχαριάς Χρήστος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117,00 € του Δικηγόρου Ιωάννη Καστούμη σε υπόθεση έφεσης του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού κατά Γεράσιμου Λύρα κ.λ.π >> έθεσε υπ’ όψιν του σώματος ότι το Οικονομικό τμήμα του δήμου μας, μα απέστειλε το παρακάτω υπηρεσιακό σημείωμα που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 6 ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117,00 € του δικηγόρου Ιωάννη Καστούμη σε υπόθεση έφεσης του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού κατά Γεράσιμου Λύρα και κατά της αριθμ. 5/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Φενεού σχετικά με τη αναγνώριση κυριότητας εδαφικής λωρίδας 168 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ.
*******************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Τέλος για την απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, οιωνδήποτε εξόδων (φωτοτυπίες, τηλεφωνήματα, φαξ κ.λπ.), στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος, απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής (βλ. σχετ. Πράξεις Ι Τμήματος 106/1995, 748/1991, 338/1988).

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε σύμφωνα και με τον επισυναπτόμενο πίνακα εξόδων και αμοιβής ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Ιωάννης Καστούμης (έφεση, το αριθμ. 12240/23-11-2011 γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και την αριθμ. 2525/23-11-2011 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ποσού 117,00€) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 204/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας ποσού (137,00) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 117,00€ για αμοιβή του και 20,00€ για έξοδα δακτυλογράφησης-φωτοτυπίες} «για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση έφεσης του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού κατά Γεράσιμου Λύρα και κατά της αριθμ. 5/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Φενεού σχετικά με τη αναγνώριση κυριότητας εδαφικής λωρίδας 168 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Ιωάννη Καστούμη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (117,00) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

Για το ποσό των 20,00€ που αφορά έξοδα δακτυλογράφησης-φωτοτυπίες, δεν επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προς απόδειξη της σχετικής αξιώσεώς του, και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις δεν είναι νόμιμη η δαπάνη αποδόσεως αυτών στον δικηγόρο.-

Κιάτο 22 Νοεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 22-11-2013 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 117,00 στον Δικηγόρο Ιωάννη Καστούμη που αφορά ««για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση έφεσης του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού κατά Γεράσιμου Λύρα και κατά της αριθμ. 5/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Φενεού σχετικά με τη αναγνώριση κυριότητας εδαφικής λωρίδας 168 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ» κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 204/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 117,00 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 των εξόδων για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Ιωάννη Καστούμη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 235 / 2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Χρήστος Ζαχαριάς 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email