Απόφαση 234/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :234
Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα: «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13141/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [19] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 5.Τσιάνος Ιωάννης , 6.Μπάτσος Αντώνιος, [Προσήλθε στην συζήτηση του ΣΤ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος, 10. Σταματόπουλος Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 22ου θέματος], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 45ου θέματος], 18. Σπανός Κων/νος, 19. Χατούπης Νικόλαος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [8] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Πανάγου Αθανάσιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιο, 7. Μακρής Βασίλειος, 8. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 3 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 4. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), ), 5. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 6. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 7. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 8. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 9. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 10. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 5.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος, 7. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού),
(Στυμφαλίας), 8. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 9. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 41ο

Στο 41ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα: «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 2/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου η οποία έχει ως εξής:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 2/03-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Τ.Κ. Κλημεντίου.
Αριθ. Απόφασης 2/2013

Θέμα: «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου».

Στο Κλημέντι, στο Δημοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κλημεντίου, σήμερα την 3 Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Κλημεντίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπηλιώτης Δημήτριος Πρόεδρος ουδείς
2. Δημούλιας Ιωάννης
3. Τρίμης Αναστάσιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Μιχαήλ Νταγκαζίδης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις σχετικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου : 1) Αίτηση Παναγόπουλου Χρήστου, δασκάλου πολεμικών τεχνών, με αριθ. πρωτ. 11516/23-5-2013, στην οποία ζητείται παραχώρηση για αθλητικές δραστηριότητες, για το για χρονικό διάστημα 20/7/2013-31/7/2013 και 2) Αίτηση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (υπεύθυνη : Καραβά Μιμίκα), με αριθ. πρωτ. 11867/28-5-2013, στην οποία ζητείται παραχώρηση για την πραγματοποίηση κατασκήνωσης, για το χρονικό διάστημα 05/7/2013-12/7/2013.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει –Προτείνει ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου : 1) Στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (υπεύθυνη : Καραβά Μιμίκα), για την πραγματοποίηση κατασκήνωσης, για το χρονικό διάστημα 05/7/2013-12/7/2013 και 2) Στον Παναγόπουλο Χρήστο, δάσκαλο πολεμικών τεχνών, για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων, για το για χρονικό διάστημα 20/7/2013-31/7/2013.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 2/2013.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Κλημέντι 3 Ιουνίου 2013
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
Σπηλιώτης Δημήτριος

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθ. 2/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου , την ισχύουσα Νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει την αριθ.2/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα: «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» και συγκεκριμένα:
Την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου :
α.) Στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (υπεύθυνη : Καραβά Μιμίκα), για την πραγματοποίηση κατασκήνωσης, για το χρονικό διάστημα από 5-7-2013 έως 12-7-2013 και-
β) Στον Παναγόπουλο Χρήστο, δάσκαλο πολεμικών τεχνών, για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων, για το για χρονικό διάστημα από 20-7-2013 έως 31-7-2013.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 234 /2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακριβές Απόσπασμα
Ακολουθούν υπογραφές
Κιάτο 14-06-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email