Απόφαση 232/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24 / 27 – 11 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 232 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 300,12€ του Δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη, σε υπόθεση άσκησης αγωγής κατά του Σπυρίδωνος Κόλλια κ.λ.π.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 10 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28133/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Στην παρούσα συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος καθότι ο Δήμαρχος απουσιάζει στο εξωτερικό (Η.Π.Α.).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ζαχαριάς Χρήστος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 300,12€ του Δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη, σε υπόθεση άσκησης αγωγής κατά του Σπυρίδωνος Κόλλια περί αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου σε αγροτικό δρόμο ευρισκόμενο στην ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και παράστασης- εκπροσώπησης προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας.»
έθεσε υπ’ όψιν του σώματος ότι το Οικονομικό τμήμα του δήμου μας, μας απέστειλε το παρακάτω υπηρεσιακό σημείωμα που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 3 ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 300,12€ του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη σε υπόθεση άσκησης αγωγής κατά του Σπυρίδωνος Κόλλια περί αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου σε αγροτικό δρόμο ευρισκόμενο στην Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και παράστασης-εκπροσώπησης προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας.
*******************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/τ. Β΄/24-12-2007) στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών – Β΄ Πολιτικές – Ειρηνοδικείο – Κεφάλαιο ξ) Τακτική Διαδικασία, στην περίπτωση 3 αναφέρει ότι το ποσό της παράστασης ανέρχεται σε 69,00 ΕΥΡΩ.
Σε περίπτωση ματαίωσης δεν προβλέπεται για το Ειρηνοδικείο ποσό, άρα πάμε αναλογικά με το Πολυμελές Πρωτοδικείο όπου αναφέρει στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών και στην σελίδα 33528 του προαναφερόμενου ΦΕΚ στην περίπτωση «β) Ματαίωση το ποσό της παράστασης μόνο».
Δοθέντος δε ότι στην προαναφερόμενη κ.υ.α. καθορίζεται αμοιβή για τη ματαίωση μόνο όσον αφορά στη διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, και όχι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, θα πρέπει, λόγω του υπάρχοντος κενού, να εφαρμοστούν αναλογικά για την ως άνω νομική ενέργεια ενώπιον του Ειρηνοδικείου (ματαίωση) οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν στο Πολυμελές.

Σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 25 του β.δ. της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνη δήμου ή κοινότητας απαιτείται η ύπαρξη δικαιολογητικών στοιχείων, προκειμένου η δαπάνη να καθίσταται κανονική και ως εκ τούτου νόμιμη. Έλλειψη των κατά τα ανωτέρω νομίμων δικαιολογητικών καθιστά τη διενεργούμενη δαπάνη μη κανονική και συνεπάγεται τη μη νομιμότητά της και τη μη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (βλ. και πράξεις Ι Τμ. Ε.Σ. 144/2011, 270/2009, 227/2007).

Τέλος για την απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, οιωνδήποτε εξόδων (φωτοτυπίες, τηλεφωνήματα, φαξ κ.λπ.), στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος, απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής (βλ. σχετ. Πράξεις Ι Τμήματος 106/1995, 748/1991, 338/1988).

Θέτουμε υπόψη σας την από 24-5-2013 αίτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου Κου Γαβριήλ Τασούλη με τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε για απόδοση σε αυτόν της αμοιβής και των εξόδων που πραγματοποίησε {αγωγή αναγνωριστική της κυριότητος μετά της υπ΄ αριθμ. 2567-Ε΄/06-04-2012 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Κορίνθου Κου Πίκουλα Κων/νου, το αριθμ. 5724/22-5-2013 γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου, την από 10-7-2012 αίτηση-κλήση κατά του Σπυρίδωνα Κόλλια μετά της υπ΄ αριθμ. 3200-Ε΄/02-08-2012 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Κορίνθου Κου Πίκουλα Κων/νου, φωτοαντίγραφο της αριθμ. 7252/25-9-2012 απόδειξης παροχής υπηρεσιών του προαναφερόμενου δικαστικού επιμελητή για δικαιολόγηση των εξόδων που πραγματοποίησε, το αριθμ. 12998/05-04-2012 πιστοποιητικό του υποθηκοφύλακα Στυμφαλίας περί εγγραφή της υπόθεσης στα βιβλία διεκδικήσεων (δεν προσκομίσθηκε απόδειξη για την δικαιολόγηση της δαπάνης) καθώς και το αριθμ. 34/2013 Πιστοποιητικό της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος περί ματαίωσης της δικασίμου λόγω εκλογών} για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 71/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας ποσού (325,12) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 169,74€ για αμοιβή του και 155,38€ για έξοδα επίδοσης αγωγής και αίτησης κλήσης, έξοδα εγγραφής και οδοιπορικά} «για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας σε υπόθεση άσκησης αγωγής κατά του Σπυρίδωνος Κόλλια περί αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου σε αγροτικό δρόμο ευρισκόμενο στην Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και παράστασης-εκπροσώπησης προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την εκδίκασή της».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής και εξόδων του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Γαβριήλ Τασούλη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (169,74€) για αμοιβή του και (130,38€) για έξοδα επίδοσης αγωγής και αίτησης κλήσης, ήτοι σύνολο 300,12 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.
Για το ποσό των 25,00€ που αφορά έξοδα εγγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Στυμφαλίας καθώς και για οδοιπορικά, δεν επισυνάπτονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προς απόδειξη της σχετικής αξιώσεώς του, και σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις δεν είναι νόμιμη η δαπάνη αποδόσεως αυτών στον δικηγόρο.-

Κιάτο 22 Νοεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 22-11-2013 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 300,12 στoν Δικηγόρο Γαβριήλ Τασούλη που αφορά ««για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Στυμφαλίας σε υπόθεση άσκησης αγωγής κατά του Σπυρίδωνος Κόλλια περί αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου σε αγροτικό δρόμο ευρισκόμενο στην Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και παράστασης-εκπροσώπησης προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την εκδίκασή της» κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 71/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 300,12 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 των εξόδων για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 232/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Χρήστος Ζαχαριάς 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email