Απόφαση 231/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24 / 27 – 11 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 231 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη – Λεονάρδου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 10 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28133/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Στην παρούσα συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος καθότι ο Δήμαρχος απουσιάζει στο εξωτερικό (Η.Π.Α.).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ζαχαριάς Χρήστος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη – Λεονάρδου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος ότι το Οικονομικό τμήμα του δήμου μας, μα απέστειλε το παρακάτω υπηρεσιακό σημείωμα που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 2ο :

Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου Κας ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΙΛΗ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ, σχετικά με την σύνταξη υπ’ αριθμ. 6.224/04-03-2013 ειδικού πληρεξουσίου».
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 280/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσαμε στην συμβολαιογράφο Σικυώνος Κα Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου, την σύνταξη του ειδικού πληρεξουσίου δυνάμει του οποίου, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989, θα παρασταθεί και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη δικάσιμο της 5-3-2013 σε αίτηση ακύρωσης του Δημητρίου Στεργιούλη και Βασιλικής Βιέρρου κατά του Δήμου, με την οποία ζητά να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 246/2011 οικοδομική άδεια δημοτικού αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Σικυώνος (Βασιλικού).

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση της δαπάνης ποσού 45,28 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για αμοιβή, της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου, με έδρα το Κιάτο, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αρ. 6.224/04-03-2013 ειδικού πληρεξουσίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 45,28 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) , από την υπό Κ.Α. 00-6111.002 γραμμένη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την πληρωμή της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.-

Κιάτο 27 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την από 27-09-2013 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
3.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ -114Α΄/ 8-6-2006).
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομοφώνως

Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 45,28€ στην Συμβολαιογράφο Μαρίνα Φίλη Λεονάρδου, που αφορά την αποζημίωση για αμοιβή για την σύνταξη του ειδικού πληρεξουσίου δυνάμει του οποίου, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989, θα παρασταθεί και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο μας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη δικάσιμο της 5-3-2013 σε αίτηση ακύρωσης του Δημητρίου Στεργιούλη και Βασιλικής Βιέρρου κατά του Δήμου, με την οποία ζητά να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 246/2011 οικοδομική άδεια δημοτικού αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Σικυώνος(Βασιλικού).

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 45,28 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Συμβολαιογράφου κ. Μαρίνας Φίλη -Λεονάρδου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 231/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Χρήστος Ζαχαριάς 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email