Απόφαση 230/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24 / 27 – 11 – 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 230 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 10 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28133/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1oν
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Στην παρούσα συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος καθότι ο Δήμαρχος απουσιάζει στο εξωτερικό (Η.Π.Α.).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ζαχαριάς Χρήστος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>> έθεσε υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 όπου αρχικά είναι ήδη γραμμένες οι παρακάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς με:
1.- Κ.Α. 00/6117.011 με τίτλο «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας με το πρότυπο ΙSO 9001: 2008»

2.- Κ.Α. 70/6236.001 με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών».

3.- Κ.Α. 10/7134.002 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΗΑRDWARE) και λογισμικού (softoware)».

4.- Κ.Α. 10 / 6264.004 με τίτλο «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί εικοσιτετραώρου βάσεως».

5.- Κ.Α. 00 / 6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

6.- Κ.Α. 00 / 6111.001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών».

καθώς και την υπ’ αριθμ. 412 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013, εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η αριθ. 36/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΗΑRDWARE) και λογισμικού
(softoware)». βάρος του Κ.Α. 10/7134.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

2.- Η υπ’ αριθ. 26/2013 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
με το πρότυπο ΙSO 9001: 2008» σε βάρος του Κ.Α. 00/6117.011 του προϋπολογισμού του
Δήμου και

3.- Η υπ’ αριθ. 17/2013 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για «Ενοικίαση χημικών τουαλετών» σε βάρος του Κ.Α.
70/6236.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

(Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαριά Χρήστου ο οποίος ψηφίζει λευκό)

Α.- Ομοφώνως Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β.- Κατά Πλειοψηφία Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 412 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 36/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, και τις υπ’ αριθ. 17/2013 και 26/2013 Τεχνικές Περιγραφές αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 00/6117.011Με τίτλο «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας με το πρότυπο ΙSO 9001: 2008» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 609/2013 1.476,00€
Στον Κ.Α. : 70/6236.001 Με τίτλο «Ενοικίαση χημικών τουαλετών» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 610/2013 3.075,00 €
Στον Κ.Α. 10/7134.002Με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ΗΑRDWARE) και λογισμικού (softoware)» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 611/2013 4.992,57 €
Στον Κ.Α. 10 / 6264.004 Με τίτλο «Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί εικοσιτετραώρου βάσεως» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 615/2013 432,96€
Στον Κ.Α. 00 / 6421 Με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 612/2013 4.000,00€
Στον Κ.Α. 00 / 6111.001Με τίτλο «Αμοιβές νομικών» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 613/2013 15.000,00€

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Χρήστος Ζαχαριάς 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email