Απόφαση 226/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 23 / 18-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 226 / 2013

Περίληψη: «Ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον Κ. Γκόνο
Δημήτριο του Ιωάννη»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27336/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στον κ. Γκόνο Δημήτριο του Ιωάννη» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος το κατωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα της οικονομικής υπηρεσίας που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 4 ο :

Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον Γκόνο Δημήτριο, του Ιωάννη μετά την 129/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «περί εξωδικαστικού συμβιβασμού».-
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 129/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός για καταβολή αποζημίωσης ποσού 2.228,00 € στον Γκόνο Δημήτριο του Ιωάννη και παραπέμφθηκε η εν λόγω απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού λόγω μη επαρκούς πίστωσης.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 334/2013 Απόφαση του η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 2905/52547/17-10-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τροποποίησε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και ενίσχυσε την πίστωση του Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών».

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού των 2.228,00 € μετά την προαναφερόμενη απόφαση περί εξώδικου συμβιβασμού, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}.-

Κιάτο 14 Νοεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 2.228,00 στoν κ. Γκόνο Δημήτριο του Ιωάννη κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 129/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. περί εξωδικαστικού συμβιβασμού Και

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης μετά της υπ’ αριθ. 334/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 00/6492.002Με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 597/2013 2.228,00€

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email