Απόφαση 225/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 23 / 18-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 225 / 2013

Περίληψη: <<Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Τσαμαντά
Ελένη του Νικολάου>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27336/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου >> έθεσε υπ’ όψιν του σώματος το κατωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα της οικονομικής υπηρεσίας που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 3ο :

Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στην Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου μετά την 128/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «περί εξωδικαστικού συμβιβασμού».-
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 128/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός για καταβολή αποζημίωσης ποσού 1.400,00 € στην Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου και παραπέμφθηκε η εν λόγω απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού λόγω μη επαρκούς πίστωσης.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 334/2013 Απόφαση του η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 2905/52547/17-10-2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τροποποίησε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και ενίσχυσε την πίστωση του Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών».

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού των 1.400,00 € μετά την προαναφερόμενη απόφαση περί εξώδικου συμβιβασμού, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}.-

Κιάτο 14 Νοεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 1.400,00 στην κ. Τσαμαντά Ελένη του Νικολάου κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 128/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. περί εξωδικαστικού συμβιβασμού Και

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης μετά της υπ’ αριθ. 334/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 00/6492.002Με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 596/2013 1.400,00€

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email