Απόφαση 224/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 23 / 18-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 224 / 2013

Περίληψη: «Oρισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε ασκηθείσα αίτηση τερματισμού
του εμπιστεύματος «Γεωργίου Μαυρούλια» από τη θεματοφύλακα JP
Morgan.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27336/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Oρισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σε ασκηθείσα αίτηση τερματισμού του εμπιστεύματος «Γεωργίου Μαυρούλια» από τη θεματοφύλακα JP Morgan.» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι: Κατά τη δικάσιμο της 25ης.11.2013 συζητείται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Αμερικής αίτηση της θεματοφύλακα του εμπιστεύματος «Γεωργίου Μαυρούλια» JP MORGAN περί τερματισμού του προαναφερομένου εμπιστεύματος. Επειδή το δικόγραφο της αίτησης περί τερματισμού του εμπιστεύματος ετέθη υπ’ όψιν του Δήμου μας μέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο για τις δικές μας ενέργειες και δεδομένου ότι ο Δήμος Σικυωνίων φέρει άμεσο έννομο συμφέρον να εκπροσωπηθεί προκειμένου να μεταβιβαστεί η μετά τον τερματισμό περιουσία του εμπιστεύματος σε αυτόν πρέπει να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του κατά το ως άνω δικαστήριο. Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο έγινε έρευνα, εκ της οποίας προέκυψε ο δικηγόρος, κος Robert Thompson. Για την ίδια ως άνω υπόθεση αναγκαίος κρίνεται και ο διορισμός της δικηγόρου Κορίνθου, Κωνσταντίνας Γεωργούλια, η οποία έχει την πλήρη γνώση της υπόθεσης και είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον προαναφερόμενο δικηγόρο.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Το διορισμό του Αμερικανού δικηγόρου, Robert Thompson, και της δικηγόρου Κορίνθου, Κωνσταντίνας Γ. Γεωργούλια προκειμένου να εκπροσωπήσουν και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Αμερικής, κατά τη δικάσιμο της 25ης.11.2013 σε ασκηθείσα αίτηση τερματισμού του εμπιστεύματος «Γεωργίου Μαυρούλια».

Β.- Ο καθορισμός της αμοιβής του Αμερικανού Δικηγόρου, Robert Thompson λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email