Απόφαση 223/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 23 / 18-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 223 / 2013

Περίληψη: <<Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 27336/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ον

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τις υπ’ αριθμ. 366 /2013 και 412/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).
Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η αριθ. 35/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλυσίδας» σε
βάρος του Κ.Α. 70 / 7135.013 του προϋπολογισμού του Δήμου και

2.- Η αριθ. 24/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού Δ. Ε. Στυμφαλίας – Φενεού» σε
βάρος του Κ.Α. 30 / 6262.002 του προϋπολογισμού του Δήμου

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 366 /2013 και 412/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 35/2013 και 24/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. :70 – 7135.013 Με τίτλο «Προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλυσίδας» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 599/2013 14.000,00 €
Στον Κ.Α. : 30 – 6262.002 Με τίτλο «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού Δ. Ε. Στυμφαλίας – Φενεού» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 601/2013 5.976,57 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 18-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email