Απόφαση 220/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22 / 12-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 220 / 2013

Περίληψη:«Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσίρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938,ΚΗΗ-2939,ΚΗΗ-2936,ΚΗΥ-2220,ΚΗΥ-2150,ΚΗΥ-2213,ΚΗΙ-5520-ΚΗΥ-5113».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26804/08-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσίρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938,ΚΗΗ-2939,ΚΗΗ-2936,ΚΗΥ-2220,ΚΗΥ-2150,ΚΗΥ-2213,ΚΗΙ-5520,ΚΗΥ-5113.>> έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπηρεσιακό σημείωμα του υπαλλήλου Νικολάου Τσήρου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς
Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7 ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938,ΚΗΗ-2939,ΚΗΗ-2936,ΚΗΥ-2220,ΚΗΥ-2150,ΚΗΥ-2213,ΚΗΙ-5520,ΚΗΥ-5113.
******************************************

Με την αρίθμ. 137/26-07-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 20-6331.001,10-6331.001,70-6331.001 το αρίθμ. 385/2013 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 880,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938, ΚΗΗ-2939, ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2220, ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-2213,ΚΗΙ-5520,ΚΗΥ-5113 .
με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 26-10-2013.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:
α) Για το ΚΗΗ-2938 δαπανήθηκε το ποσό των 55,00 € σύμφωνα με την αριθμ.24343/09-08-2013 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
β)Για το ΚΗΗ-2939 δαπανήθηκε το ποσό των 55,00 € σύμφωνα με την αριθμ.24601/12-08-2013 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
γ) Για το ΚΗΗ-2936 δαπανήθηκε το ποσό των 90,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1511/13-08-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
δ) Για το ΚΗΥ-2220 δαπανήθηκε το ποσό των 65,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 165/11-09-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
ε) Για το ΚΗΥ-2150 δαπανήθηκε το ποσό των 80,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 172/12-09-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
στ) Για το ΚΗΥ-2213 δαπανήθηκε το ποσό των 70,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 245/25-09-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
ζ) Για το ΚΗΙ-5520 δαπανήθηκε το ποσό των 40,00 € σύμφωνα με την αριθμ. 29255/09-10-2013 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
η) Για το ΚΗΥ-5113 δαπανήθηκε το ποσό των 75,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 422/21-10-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ=530,00 €
Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 880,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 530,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 350,00 € (880,00-530,00=350,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 133/23-10-2013 Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 137/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 23-10–2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

A.- Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας κ. Τσήρο Νικόλαο με αριθμό 385/2013 (Σειρά Α’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, ποσού € 880,00 για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (KTEO) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2938, ΚΗΗ-2939, ΚΗΗ-2936, ΚΗΥ-2220, ΚΗΥ-2150, ΚΗΥ-2213,ΚΗΙ-5520,ΚΗΥ-5113 με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Τσήρο και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 26-10-2013, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 23-10-2013 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.-Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email