Απόφαση 22/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4 / 10 – 02 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/ 2014

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση του έργου «οδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 3392/06-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά:« Ανάθεση του έργου Oδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής:
α) Την υπ’ αριθ. 34/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας οικ. έτους 2014 και

β) την αριθ. 8 /2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Oδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου» προϋπολογισμού 12.600,00€ που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Oδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου » έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό
τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30 / 7323.108 με ποσό 12.600,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον Γεώργιο Βυτινιώτη του Ιωάννου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»
του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
-του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Oδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου» με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στον
εμπειροτέχνη Γεώργιο Βυτινιώτη του Ιωάννου με αριθμό Μητρώου 95 για έργα οικοδομικά,
οδοποιίας κ.τ.λ με εκπτώση 0% της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 30 / 7323.108 που είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 12.600,00 €
που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
296/2014).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των
τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο
Ε.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-02- 2014

Print Friendly, PDF & Email