Απόφαση 219/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22 / 12-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 219 / 2013

Περίληψη: «Κήρυξη άγονης δημοπρασίας της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης Και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών προσώπων του για το έτος 2014 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26804/08-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Κήρυξη άγονης δημοπρασίας της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης Και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών προσώπων του για το έτος 2014» και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση εξέθεσε ότι:
· με την αριθμ. 186/2013 Απόφασή μας εγκρίναμε την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσαμε τους όρους του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» βάσει της οποίας εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 22950/24-09-13 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
· την 06η-11-2013 διενεργήθηκε ο διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» κατά τον οποίο ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν το από 06-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών των Διαγωνισμών έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ):

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 06 – 11 – 2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4
2/ Χήτα Αμαλία, τακτικό μέλος, κλάδου ΔΕ38
3/ Μαθιόπουλο Μιχάλη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4
που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 322/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 554.120,14€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. 22950/24-09-2013 διακήρυξη του Δημάρχου.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
3. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α/1995): «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33Α/2006) περί διαδικασιών για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών καυσίμων.
5. To Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64Α/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
6. To Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ138Α/2003): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
7. Την Υ.Α. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β’ – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β): «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
8. Την Υ.Α. Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β/10-2-1999): «Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών(Ε.Π.Π.)».
9. Την αριθμ. 330/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Την αριθ. 11/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 554.120,14€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
11. Την αριθμ. 186/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
12. Την αριθμ. πρωτ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
13. Την αριθμ. πρωτ. 23087/26-09-2013 Περίληψη Διακήρυξης, ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩ1Θ-Ω1Ζ, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3548/07.
14. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
15. Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
κηρύσσει την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας και καλεί τους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τις προσφορές τους συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στις 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.
Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσήλθε κανείς διαγωνιζόμενος για να παραδώσει προσφορά, δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή αποστελλόμενες ταχυδρομικά προσφορές καθώς και ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις, η Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Την κήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια καυσίμων ως άγονου.
2. Την ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 06 Νοεμβρίου 2013
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1/ Τσιοκάρας Ιωάννης
2/ Χήτα Αμαλία
3/ Μαθιόπουλος Μιχάλης»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η διενέργεια της προμήθειας των καυσίμων θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι ο Δήμος μας και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν έχουν τα αποθέματα ώστε να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, θέρμανση των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των λοιπών δημοτικών κτιρίων, αντιμετώπιση βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) με αποτέλεσμα τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.
Ύστερα από τα παραπάνω λόγω της σοβαρότητας του θέματος εισηγήθηκε, να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και θ’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το από 06-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.- Κηρύσσει ά γ ο ν ο τον διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό της 06ης -11-2013 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014».
Β.- Ματαιώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και υποβάλλει το Φάκελο της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας των καυσίμων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξης και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
Η προμήθεια των καυσίμων θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι ο Δήμος μας και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν έχουν τα αποθέματα ώστε να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, θέρμανση των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των λοιπών δημοτικών κτιρίων, αντιμετώπιση βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) με αποτέλεσμα τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 219/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
Σπυρίδων Σταματόπουλος
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email