Απόφαση 218/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22 / 12-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 218 / 2013

Περίληψη: «Κήρυξη άγονης δημοπρασίας του έργου (Επισκευή – συντήρηση διωρόφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας, στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνας) και επανάληψή της σε νέα ημερομηνία.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Νοεβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26804/08-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Κήρυξη άγονης δημοπρασίας του έργου (Επισκευή – συντήρηση διωρόφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας, στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνας) και επανάληψή της σε νέα ημερομηνία.» εξέθεσε ότι:
α) Την αριθμ. 252/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί (Αποδοχή απόφασης Ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Επισκευή συντήρηση διώροφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας στην Τ.Κ. Σικυώνος, στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER Βόρειας Πελοποννήσου του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ Α.Ε. ΟΤΑ) και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013)

β) Την υπ’ αριθ. 2771/49371/13-09-2013 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που νομιμοποίησε την υπ΄ αριθμ. 252/2013 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

γ) Την υπ’ αριθ. 12613/17-06-2013 απόφαση ένταξης του ανωτέρω έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (ΑΔΑ : ΒΕΖ3Β-ΚΡΡ).

δ) την αριθμ. 31/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που επικαιροποιήθηκε την 17-04-2013 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Διωρόφου Δημοτικού Κτιρίου για τη Δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας», με προϋπολογισμό δαπάνης 92.000,00 που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» Άξονας προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση LEDER» ΜΕΤΡΟ 413/ ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321/ ΔΡΑΣΗ L 321-2.

ε) την αριθμ. 187/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης και εγκρίναμε την εκτέλεση του έργου με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου, βάσει της οποίας εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 23008/25-09-2013 Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας την 5ην Νοεμβρίου 2013.

δ) την 05η-11-2013 διενεργήθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός για το έργο με τίτλο «(Επισκευή – συντήρηση διωρόφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας, στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνας.» κατά τον οποίο ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψιν το από 05-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, του διαγωνισμού που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της Ε. Δ. για την ανάθεση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ»

Στο Κιάτο σήμερα στις 5 Νοέμβρη του έτους 2013, ημέρα Τρίτη οι υπογραφόμενοι: α) Κατσιμπούλας Βασίλειος ως Πρόεδρος β) Κατσιδήμα Λεώνη και γ) Φίλη Κων/να ως μέλη, που οριστήκαμε με την αριθ. 7/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως Επιτροπή διαγωνισμού μέχρι 31-12-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008.
Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το πρακτικό της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου, που διενεργήθηκε στις 5-11-2013 ημέρα Τρίτη,
2. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την επανάληψη του διαγωνισμού.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα απ’ αυτό προτείνω στην Οικονομική Επιτροπή την επανάληψη του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το από 05-11-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.- Κηρύσσει ά γ ο ν ο τον διαγωνισμό της 05ης -11-2013 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση διωρόφου Δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας, στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνας».

Β.- Εγκρίνει την επανάληψη της δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, την 21ην Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10: 00 π. μ. σύμφωνα με την αριθ. 23008/25-09-2013 διακήρυξη του Δημάρχου και με τους ίδιους όρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 187 /2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
Σπυρίδων Σταματόπουλος
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email