Απόφαση 214/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22 / 12-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 214 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η Νοεβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26804/08-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 όπου αρχικά είναι ήδη γραμμένες οι παρακάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς με:
1.- Κ.Α. 10-6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων
γραφείου».

2.- K.A. 10-6613.004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-
Φωτοτυπικών Μηχανημάτων-Φαξ, Εντύπων μηχανογράφησης και
πολλαπλών, εκτυπώσεων».

3.- Κ.Α. 30-6615.001 με τίτλο «Για εργασίες φωτοτύπισης σχεδίων διαφόρων
διαστάσεων σε ξηρογραφικό μηχάνημα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας»

4.- Κ.Α. 70-6661.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση
Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Στυμφαλίας (πλην Τ.Κ. Καλλιάνων)»

καθώς και την υπ’ αριθμ. 366 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013, εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η αριθ. 34/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίαςτου
Δήμου μας για «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» σε
βάρος του Κ.Α. 10-6611.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

2.- H αριθμ. 33/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών
Μηχανημάτων-Φαξ, Εντύπων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» σε
βάρος του Κ.Α. 10-6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου

3.- Η υπ’ αριθ. 25/2013 Τεχνική Επιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας για «Για εργασίες φωτοτύπισης
σχεδίων διαφόρων διαστάσεων σε ξηρογραφικό μηχάνημα για τις ανάγκες της
Τεχνικής Υπηρεσίας» σε βάρος του Κ.Α. 30- 6615.01 του προϋπολογισμού του
Δήμου και

4.- Η υπ’ αριθ. 30/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του
Δήμου μας για «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων
Δ.Ε. Στυμφαλίας (πλην Τ.Κ. Καλλιάνων)» σε βάρος του Κ.Α. 70-6661.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 366 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 34,33,30/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, και την υπ’ αριθ. 25/2013 Τεχνική Περιγραφή αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. :10-6611.002 Με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 592/2013 1.297,70€
Στον Κ.Α. : 10-6613.004 Με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-ΦωτοτυπικώνΜηχανημάτων-Φαξ, Εντύπων μηχανογράφησης Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 591/2013 1.917,77€
Στον Κ.Α. 30-6615.001 Με τίτλο «Για εργασίες φωτοτύπισης σχεδίων διαφόρων διαστάσεων σε ξηρογραφικό μηχάνημα για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 593/2013 1.045,50€
Στον Κ.Α. 70-6661.001 Με τίτλο «Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Στυμφαλίας (πλην Τ.Κ. Καλλιάνων) Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 590/2013 15.000,00€
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλoς
Σπυρίδων Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email