Απόφαση 213/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21 / 06-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 213 / 2013

Περίληψη: «Κατάρτιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου
Σικυωνίων έτους 2014»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26147/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 10ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε πως η
παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Κατάρτιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2014» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγρ. 1 εδάφ. α του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, συντάσσει και τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη σχέδιο του προς σύνταξη προϋπολογισμού και ενημέρωσε την Επιτροπή για τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και γενικά τον Προγραμματισμό των έργων, εργασιών και προμηθειών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της
1.- Τα αποτελέσματα της χρήσης 2013, μέχρι σήμερα δηλαδή:
– α) τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα της παραπάνω χρήσης και
– β) τα ενταλθέντα έξοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία διαχείρισης του Δήμου και της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου.

2.- Ότι το ταμειακό υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε τακτικά έσοδα 1.300.000,00 € και έκτακτα έσοδα 1.863.536,78€.
3.- Τις καθοδηγητικές εγκύκλιες διαταγές τις σχετικές με την κατάρτιση του προϋπολογισμού της χρήσης 2014 και
4.- Τις διαφαινόμενες δυνατότητες πραγματοποίησης εσόδων του Δήμου Σικυωνίων και τις πιθανές δαπάνες, τις προβλεπόμενες για την εκτέλεση των περιληφθέντων στο Τεχνικό Πρόγραμμα κοινωφελών έργων και για την αντιμετώπιση γενικά των αναγκών των διαφόρων Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω , τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και την υπ’ αριθ. 26488/06-11-2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2014, που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:
Αριθ. πρωτ: 26488 Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014.

Με την υπ’ αριθ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ Β’ 1896) ΚΥΑ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό 2014 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.
Ειδικότερα έως την 5η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, με βάση σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες, όπως η παροχή γνώμης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα η Εκτελεστική Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει καταρτισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή εγκαίρως το σχέδιο του προϋπολογισμού, καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή.
Εν συνεχεία το ψηφισθέν σχέδιο ενσωματώνεται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ προκειμένου το Παρατηρητήριο Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού και να δοθούν και οι απαραίτητες οδηγίες από το ΥΠΕΣ. Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, μέχρι τη 15η Νοεμβρίου ψηφίζει τόσο τον προϋπολογισμό όσο και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σε ειδική προς τούτο συνεδρίασή του και τον υποβάλλει για έλεγχο στην αρμόδια Αρχή.
Με το υπ’ αριθ. 19444/14-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ενημερώθηκαν από την υπηρεσία μας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.) και η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου τόσο για τις διαδικασίες διαβούλευσης προ της κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού η πρώτη όσο και για την κατάρτιση του προσχεδίου η δεύτερη, προκειμένου το τελευταίο να είναι έτοιμο έως και την 5η Σεπτεμβρίου 2013, όπως ορίζει η ως άνω αναφερθείσα νομοθεσία.
Επειδή τα δύο ανωτέρω συλλογικά όργανα δεν αποφάνθηκαν, το σχέδιο προϋπολογισμού, καταρτίσθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 178/19-9-2013 απόφασή της. Σημειωτέον ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 10/19-9-2013 απόφασή της, είχε καταρτίσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρ. 63 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Το ψηφισμένο από την Ο.Ε. σχέδιο προϋπολογισμού, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ την 27/9/2013.
Επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, απεστάλησαν προς την υπηρεσία μας τα υπ’ αριθ. 503/4-10-2013 και 39194/7-10-2013 έγγραφα του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του άρ. 4 ν. 4111/2013 (Α’ 18) και του Υπουργείου Εσωτερικών αντιστοίχως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από το Παρατηρητήριο και υιοθετήθηκαν από το ΥΠΕΣ κυρίως όσον αφορά το ύψος των ιδίων εσόδων και της Σ.Α.Τ.Α. ελήφθησαν υπόψη από την Οικονομική Υπηρεσία και πλέον ο προϋπολογισμός ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις οδηγίες των ανωτέρω υπηρεσιών.
Πέραν αυτών, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συντάξει και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2014 το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό αναλύοντάς τον σε μηνιαίους στόχους εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρ. 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 450) και των εφαρμοστικών εγκυκλίων.
Συνημμένα, υποβάλλεται το συνταχθέν από τη Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών, σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.
Κιάτο, 6 Νοεμβρίου 2013
Ο Αν. Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
Μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε όλες τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντος του κ. Χρήστου Ζαχαριά ο οποίος ψηφίζει λευκό)

Α.- Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

B- Συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2014 που έχει κατά γενική ανακεφαλαίωση όπως παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ € 18.391.360,99

Έξοδα € 18.153.892,79
Αποθεματικό € 237.468,20
—————————
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ € 18.391.360,99

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της οικονομικής Επιτροπής να εισαγάγει τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου οικονομικού έτους 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του.-

.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 213/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 06-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email