Απόφαση 212/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21 / 06-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 212 / 2013

Περίληψη: «Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος της»
Σμαραγδής Κριθαρά»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26147/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) εισηγήθηκε
πως η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

Eισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη «Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος της Σμαραγδής Κριθαρά» έθεσε υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αρθμ. 199/2013 απόφασή της, περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να εξετάσει το αίτημα της κ. Ελένης Κριθαρά περί εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Συνεχίζοντας ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η κ. Γεωργούλια Κων/να (Δικηγόρος) μας απέστειλε την από 05-11-2013 γνωμοδότησή της που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με την από 10ης.10.2013 αίτησή της η κα Ελένη Κριθαρά, νόμιμη κληρονόμος της Σμαραγδής Κριθαρά, αιτείται ν’ αποζημιωθεί για φθορά που προκλήθηκε σε αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας της αποθανούσης θυγατρός της από πτώση πευκόδενδρου στην τοπική κοινότητα Κάτω Διμηνιού. Μάλιστα, συνημμένα στην αίτησή της παραθέτει α)επικυρωμένο αντίγραφο της από 15.11.2006 αγωγής της, β)αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων του Α.Τ. Κιάτου, γ)τιμολόγια συνολικής αξίας 2.386,89€, δ)σχετικές φωτογραφίες. Κατόπιν των ανωτέρω, λεκτέες τυγχάνουν οι κάτωθι νομικές διατάξεις:
1.Κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 περ. ε του Π.Δ. 76/1985 (το οποίο ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο του ατυχήματος) ορίζεται ότι οι Ο.Τ.Α. τυγχάνουν αρμόδιοι για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών αλσών, κήπων, υπαιθρίων κοινόχρηστων χώρων αναψυχής….»2.Κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ αναφέρεται πως «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών», ενώ κατ’ άρθρο 106 ΕισΝΑΚ προκύπτει ότι :« Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους.» 3.Τέλος, κατ’ άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται πως: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.».
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω προκύπτει πως για την επίτευξη του αιτούμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού απαιτείται η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου και απόφαση του αρμοδίου οργάνου το οποίο ερευνά τα εσωτερικά στοιχεία της πράξης, δηλαδή αν η σχετική δαπάνη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού, ήτοι αν προβλέπεται από διάταξη νόμου, και αν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική απαίτηση. Ειδικότερα, πρέπει να συντρέχουν οι νομικοί και πραγματικοί όροι του συμβιβασμού, ήτοι: α) παράνομη πράξη ή παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων του δήμου -όπως παράλειψη συντήρησης των οδών κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 75 παρ. Ι περ. α7 του Δ.Κ.Κ. που δεν έχει τεθεί μόνο χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πρβλ. απόφ. ΣτΕ 740/2001) η οποία δημιουργεί αντικειμενική ευθύνη του δήμου κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν., β) αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη της ζημίας, την έκταση αυτής, καθώς και τις συνθήκες πρόκλησης και γ) αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζημίας, υπό την έννοια ότι η φερόμενη ως ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων μπορούσε να επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα. Εφόσον, πράγματι, συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η πράξη του συμβιβασμού παρέχει νόμιμο έρεισμα για την αξίωση του ζημιωθέντος κατά του Δήμου και ως εκ τούτου για την εντελλόμενη δαπάνη (Πρξ. VII Tμ. Ελ.Συν. 114/2009, 49/2010).
Εν προκειμένω, αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο απόσπασμα του βιβλίου συμβάντων και τις σχετικές φωτογραφίες η επέλευση ζημιάς σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της Σμαράγδας Κριθαρά, της οποίας η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κληρονόμος της αιτούσας καθώς και το μέγεθος της ζημίας που αυτό υπέστη από τα προσκομιζόμενα τιμολόγια. Ως εκ τούτου, κρίνεται δυνατή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με την κα Ελένη Κριθαρά.
ΚΙΑΤΟ, 5.11.2013
Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του κ. Χρήστου Ζαχαριά ο οποίος ψηφίζει λευκό)

Α.- Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

B.- Eγκρίνει το αίτημα της κ. Κριθαρά Ελένης περί επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, με
βάση την από 05-11-2013 γνωμοδότηση της Δικηγόρου κ. Γεωργούλια Κων/νας, αφού
για την είσπραξη του ποσού των (2.700,00) € από την δικαιούχο, θα υποβάλλει την
ταυτόχρονη παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης από τα
εξιστορούμενα στην ασκηθείσα αγωγή.

Γ.- Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης ποσού € 2.700,00 στην κ. Ελένη Κριθαρά , από
ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητο της αποθανούσης θυγατρός της Σμαραγδής
Κριθαρά με αριθ. κυκλοφορίας ΑΧΙ-1209, από πτώση πευκόδεντρου στην Τοπική
Κοινότητα Κάτω Διμηνιού.

Δ.- Εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό και την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που
προέκυψε με την κ. Ελένη Κριθαρά, στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ
( 2.700,00) € ήτοι:

1.- Tην δαπάνη των τιμολογίων που ανέρχεται στο ποσό των 2. 386, 39 € και
2.- Την συλλογή εγγράφων και σύνταξη της αγωγής που
ανέρχεται στο ποσό των 313, 61 €

——————————————————————————————————————–
Γενικό Σύνολο : 2. 700, 00 €

Το ανωτέρω ποσό θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014, αφού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 η πίστωση στον Κ.Α. 00- 6492.002 με τίτλο (Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ. λ. π, πολιτών), πού είχε ψηφισθεί με την υπ’ αριθ. 32/2013 Απόφασή μας, έχει εξαντληθεί.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 06-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email