Απόφαση 211/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21 / 6-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 211 / 2013

Περίληψη: «Λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού σε εκκρεμούσα δίκη του Δήμου Βέλου-Βόχας κατά του Δήμου Σικυωνίων και του ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26147/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 8ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε πως η
παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη «Λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού σε εκκρεμούσα δίκη του Δήμου Βέλου-Βόχας κατά του Δήμου Σικυωνίων και του ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Σικυωνίων και Βέλου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:
α)την από 23/2/2012 αγωγή του Δήμου Βέλου-Βόχας κατά του Δήμου Σικυωνίων και του ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου με την οποία αιτούνται την αποδοχή απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Κιάτου,
β)την υπ’ αριθμ. 182/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία επετράπη στο Δήμο Βέλου-Βόχας να εναποθέτει απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Κιάτου σε ποσοστό 42%,
γ)την υπ’ αριθμ. 45556/4607/2.10.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία από την 11η.10.2013 συγχωνεύθηκαν οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον περιφερειακό σύνδεσμο φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος είναι πλέον αρμόδιος για τη διαχείριση αυτών,
δ)την από Νοεμβρίου 2013 γνωμοδότηση του Δικηγόρου Κορίνθου, Γεωργίου Λιάκη, περί της δυνατότητας δικαστικού συμβιβασμού με το Δήμο Βέλου-Βόχας κατά την προαναφερόμενη εκκρεμούσα δίκη,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(Μειοψηφούντων του κ. Χρήστου Ζαχαριά και του Προέδρου, Δημάρχου, Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, οι οποίοι ψηφίζουν λευκό)

Α.- Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και δη λόγω της συζήτησης του δικαστηρίου του Δήμου Βέλου Βόχας κατά του Δήμου Σικυωνίων και και του ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου κατά τη δικάσιμο της 13ης.11.2013 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
Β.- Τη θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί του δικαστικού συμβιβασμού σε εκκρεμούσα δίκη του Δήμου Βέλου-Βόχας κατά του Δήμου Σικυωνίων και του ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου.
.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 211/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 06-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email