Απόφαση 21/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4 / 10 – 02 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/ 2014

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση του έργου «οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 3392/06-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά:« Ανάθεση του έργου «Oδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής:
α)Την υπ’ αριθ. 34/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας οικ. έτους 2014 και

β)Tην αριθ. 7 /2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Oδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου» προϋπολογισμού 12.600,00€ που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Oδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου » έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό
τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30 / 7323.107 με ποσό 12.600,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον Δημήτριο Μπελίτση του Κωνσταντίνου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» —-του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
-του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Oδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου» με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στον
εμπειροτέχνη Δημήτριο Μπελίτση του Κωνσταντίνου με Νομαρχιακό αριθμό Μητρώου 276 για
έργα οδοποιίας με τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 30 / 7323.107 που είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό 12.600,00 €
που θα εξοφληθεί από Κ. Α. Π. Επενδυτικών Δαπανών 2013 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
295/2014).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των
τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο
Ε.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-02- 2014

Print Friendly, PDF & Email