Απόφαση 208/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21 / 06-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 208 / 2013

Περίληψη: «Oρισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο (Αγροτική
Οδοποιϊα Τμήμα Α΄ και Β΄ Ε. Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλαία – Παναγιά) (Α΄
Ειδικός Προϋπολογισμός) »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26147/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε πως η
παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην «Oρισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο (Αγροτική Οδοποιϊα Τμήμα Α΄ και Β΄ Ε. Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλαία – Παναγιά) (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας απέστειλε το παρακάτω έγγραφο που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κιάτο 22/10/2013

Ταχ. Δ/νσηΤαχ. ΚώδικαςΠληροφορίεςΤηλέφωνοFax ::::: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 200 20Αναστασία Καρέλα27423-6016727420-23562 ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

ΘΕΜΑ : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΤΜΗΜΑ Α’ & ΤΜΗΜΑ Β) (Ε.Ο. ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ) (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011)»

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 17/2011 μελέτη του έργου: “Αγροτική Οδοποιία (Τμήμα Α’ & Τμήμα Β) (Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγία) (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός 2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 22.03.2013, προϋπολογισμού 442.000,00 €,
2. Το αριθ. 25082/17.10.2013 συμφωνητικό, ποσού 322.660,00 €,
3. Την αριθ. 25429/22-10-2013 απόφαση ορισμού επιβλέπουσας του έργου και
4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012 οι οποίες προβλέπουν ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατσιμπούλας Βασίλειος Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3 και η επιβλέπουσα του έργου Καρέλα Αναστασία Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Ε/Υ. Η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.
Μετά τα ανωτέρω απαιτείται να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε. – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντων του κ. Χρήστου Ζαχαριά , ο οποίος ψηφίζει λευκό)

Α.- Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β.- Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΤΜΗΜΑ Α’ & ΤΜΗΜΑ Β) (Ε.Ο. ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ – ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ) (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011)» τους κάτωθι:

1.- Tον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατσιμπούλα Βασίλειο Πτυχ. Πολιτικός
Μηχανικός ΤΕ3.

2.- Την επιβλέπουσα του έργου Καρέλα Αναστασία Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Ε/Υ και

3.- Tην κ. Μαστέλλου Γεωργία ΠΕ6 ως τακτικό μέλος της Τεχνικής Υπηρεσίας και την κ.
Κόλλια Γεωργία ΤΕ5 ως αναπληρωματικό μέλος της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 06-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email