Απόφαση 207/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21 / 06-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 207 / 2013

Περίληψη: «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Μπόκου Παύλου του Βασιλείου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26147/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε πως η
παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Συζήτηση της αιτήσεως του κ. Μπόκου Παύλου του Βασιλείου» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:
Την από 24-09-2013 αίτηση του κ. Μπόκου Παύλου του Βασιλείου που υποβλήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και μας λέει τα εξής:

Kύριε Δήμαρχε ύστερα από δύο (2) δικαστικές αποφάσεις (που σας επισυνάπτω) σύμφωνα με τις οποίες ο ιδιωτικός δρόμος, που βρίσκεται δυτικά της κατοικίας μου στους Καλλιάνους, τον οποίο θέλησε να διεκδικήσει ο Δήμος σας με την υπ’ αριθ. 97/27-04-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν απέκτησε ποτέ την ιδιότητα του κοινόχρηστου (Κοινοτικού ή Δημοτικού) .
Π α ρ α κ α λ ώ 1) Να προβείτε σε οριστική ακύρωση της παραπάνω απόφασης την οποία είχατε αναστείλει με την 9/04-03-2013 και 2) Να φροντίσετε άμεσα και προσωπικά να υλοποιηθεί το αίτημα που έχω υποβάλλει με την από 22-10-2012 αίτησή μου, περί απομάκρυνσης μπαζών –σκουπιδιών, (Επισυνάπτεται) που χρονίζει στην υπηρεσία σας.

Aκολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι με την υπ’ αριθ. 97/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει να ασκηθούν όλα τα ένδικα βοηθήματα που θα κριθούν απαραίτητα κατά των αδελφών Μπόκου κατόπιν της αυθαίρετης εξ αυτών κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τ. Κ. Καλλιάνων και είχαμε ορίσει πληρεξούσιο Δικηγόρο την κ. Παπαϊωάννου Ιωάννα.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι με την υπ’ αριθ. 326/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, είχαμε αποφασίσει κατά πλειοψηφία

Α) Την αναβολή λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ’ αριθ. 97/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης άσκησης Ενδίκων βοηθημάτων κατά των αδελφών Μπόκου λόγω κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιάνων και ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για το σκοπό αυτό και

Β) Είχαμε αποστείλει την υπόθεση αυτή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου προκειμένου να μας υποβάλλει σύντομα εισήγηση κατόπιν αυτοψίας που θα διενεργήσει ή κατόπιν συνεργασίας με τις υπηρεσίες στη δημοτική ενότητα Στυμφαλίας με την αποστολή πρόσφατης απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλλιάνων, για την ανάκληση ή όχι της αριθ. 97/27-04-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι το Ειρηνοδικείο Σικυώνος με την υπ’ αριθ. 97/2013 απόφασή του , ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν αποδείχτηκε κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ούτε ότι το επίδικο απέκτησε την ιδιότητα του κοινόχρηστου (Κοινοτικού ή Δημοτικού) δρόμου με έναν εκ των ανωτέρω αναφερόμενων νόμιμων τρόπων, ούτε κατ’ επέκταση ότι το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο συνιδιοκτησίας των εναγόντων συνορεύει με κοινόχρηστη κοινοτική ή δημοτική οδό, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αγωγή ως ουσία αβάσιμη, να επιβληθούν εις βάρος των εναγόντων τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων και να διαταχθούν τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

Το Ειρηνοδικείο Σικυώνος για τους λόγους αυτούς:
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αγωγή.
Επιβάλλει σε βάρος των καλούντων-εναγόντων τη δικαστική δαπάνη των καθ’ ων η κλήση – εναγομένων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων ευρώ(300 €).

Ωστόσο ο Πρόεδρος εξέθεσε και την υπ’ αριθ. 65/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος που αποφάσισε τα εξής:
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την αίτηση.
Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων – καλούντων, τη δικαστική δαπάνη των καθ’ ων η αίτηση- κλήση, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα(150,00) ευρώ.

Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε αντίδραση των κ. κ. Δημάρχου, και Ζαχαριά Χρήστου οι οποίοι τάσσονται υπέρ της λευκής ψήφου.

Τα μέλη της επιτροπής και Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Παπαβασιλείου Νικόλαος, Σωτηρόπουλος Ιωάννης και Μπούκης Γεώργιος ψηφίζουν την ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 97/27-4-2012 όπου είχαμε αποφασίσει να ασκηθούν όλα τα ένδικα βοηθήματα που θα κριθούν απαραίτητα κατά των αδελφών Μπόκου κατόπιν της αυθαίρετης εξ αυτών κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τ. Κ. Καλλιάνων και είχαμε ορίσει πληρεξούσιο Δικηγόρο την κ. Παπαϊωάννου Ιωάννα.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Tις υπ’ αριθ. 97/2012, 326/2012 και 9/2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
2.- Τις υπ’ αριθ. 65/2013 και 97/2013 Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
3.- Την από 24-09-2013 αίτηση του κ. Μπόκου Παύλου του Βασιλείου και
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α.- Ομοφώνως, την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών
ημερομηνιών και

Β.- Κατά πλειοψηφία (Μειοψηφούντων των κ. κ. Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνα Σταματόπουλο και Χρήστου Ζαχαριά , ο οποίοι ψηφίζουν λευκό.)

Την ακύρωση της υπ’ αριθ. 97/27-04-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχαμε αποφασίσει να ασκηθούν όλα τα ένδικα βοηθήματα που θα κριθούν απαραίτητα κατά των αδελφών Μπόκου κατόπιν της αυθαίρετης εξ αυτών κατάληψης κοινοτικού δρόμου στην Τ. Κ. Καλλιάνων και είχαμε ορίσει πληρεξούσιο Δικηγόρο την κ. Παπαϊωάννου Ιωάννα, δεδομένου ότι με αυτή την εισήγηση τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1.- Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης και 3.- Μπούκης Γεώργιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 06-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email