Απόφαση 205/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21 / 06-11-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 205 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08 :00 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26147/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε πως η
παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:
1.- Την υπ’ αριθ. 147/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχαμε εγκρίνει την υπ’ αριθ. 14/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Yπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 35.657,10 με το Φ.Π.Α. και είχαμε εγκρίνει τη με διαγωνισμό εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και καταρτίσει τους όρους διακήρυξης.
2.- Την Διακήρυξη με ημερομηνία 22-08-2013 της ανωτέρω προμήθειας.
3.- Την υπ’ αριθ. 20159/22-08-2013 περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της ανωτέρω
Προμήθειας.
4.- Την Εφημερίδα (Ημερήσια Κορίνθου) με ημερομηνία 23-08-2013.
5.- Το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού με ημερομηνία 29-08-2013, για
την ματαίωση της προμήθειας και την επανάληψη της προμήθειας με τροποποίηση των όρων ,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.
6.- Την υπ’ αριθ. 157/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου ακυρώνει το διαγωνισμό που έγινε την 29-08-2013 και επανακαθόρισε του όρους διακήρυξης εκ νέου και όρισε νέα ημερομηνία δημοπρασίας την 3-10-2013.
7.- Την υπ’ αριθ. 23100/26-09-2013 Διακήρυξη του Δημάρχου με ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας την 3-10-2013.
8.- Την υπ’ αριθ. 23115/26-09-2013 περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της ανωτέρω
Προμήθειας.
9.- Την Εφημερίδα (Ημερήσια Κορίνθου) με ημερομηνία 27-09-2013.
10.- Το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με ημερομηνία 03-10-2013.
11.- Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια, με ημερομηνία 07-10-2013, όπου κατακύρωσε την προμήθεια στους κάτωθι:
Α.- Ελένη Γαλάνη & Σία Ο.Ε. που εδρεύσει στο Ψάρι Κορινθίας και
Β.- Επαμεινώνδα Παππά που εδρεύει στη Φιλλύρα 33 στο Κιάτο Κορινθίας,
Στα είδη των τμηματικών προϋπολογισμών , όπως αναλυτικά αναφέρονται στο από 03-10-2013 πρακτικό.
12.- Την υπ’ αριθ. 191/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, όπου κατακυρώσαμε την ως άνω προμήθεια στην Α.- Ελένη Γαλάνη & Σία Ο.Ε. που εδρεύσει στο Ψάρι Κορινθίας και
Β.- Επαμεινώνδα Παππά που εδρεύει στη Φιλλύρα 33 στο Κιάτο Κορινθίας, και
Καθορίσαμε εκ νέου όρους στα είδη του 1ου Τμηματικού προϋπολογισμού, όπως ακριβώς αναφέρονται στο από 03-10-2013 πρακτικό, καθώς δεν εκτέθηκε καμία προσφορά επί αυτών.
13.- Την υπ’ αριθ. 25042/17-10-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας, η οποία θα γίνει την 24-10-2013 .
14.- Την υπ’ αριθ. 25043/17-10-2013 Περίληψη διακήρυξης με ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού την 24-10-2013.
15.- Την Εφημερίδα (Ημερήσια Κορίνθου) με ημερομηνία 18-10-2013.
16.- Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που έγινε την 24-10-2013 και έχει ως εξής:
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 24 – 10 – 2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 24η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4
2/ Χήτα Αμαλία, τακτικό μέλος, κλάδου ΔΕ38
3/ Μαθιόπουλο Μιχάλη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4
που ορίσθηκε με βάση την αριθ. 322/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας (με Φ.Π.Α.) 12.476,87€, όπως αναφέρεται στην Αριθ. 25042/17-10-2013 διακήρυξη Δημάρχου.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 και του άρθρου 4 παρ. 4 της αριθ. 11389/8-3-1993 Απ. Υπ. Εσ. (ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 περ. VIII του Ν. 2286/95, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου.
6. Την αριθ. 14/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
7. Την αριθμ. 191/2013 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΒΛΛ0Ω1Θ-Δ70.
8. Το Ν.3548/07 περί ”Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο” όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
9. Την αριθ. 25043/17-10-2013 περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΒΛΛ0Ω1Θ-ΩΓΟ περί διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3548/07 σε μία ημερήσια εφημερίδα (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
κηρύσσει την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας και καλεί τους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τις προσφορές τους συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στις 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.
Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσήλθε κανείς διαγωνιζόμενος για να παραδώσει προσφορά, δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή αποστελλόμενες ταχυδρομικά προσφορές καθώς και ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού, της συμμετοχής ή του αποκλεισμού προμηθευτή δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις, η Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Την κήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» ως άγονου.
2. Την διενέργεια της «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 25042/17-10-2013 Διακήρυξης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 24-10-2013

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 2 3

Τσιοκάρας Ιωάννης Χήτα Αμαλία Μαθιόπουλος Μιχάλης

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντων του κ. Χρήστου Ζαχαριά , ο οποίος ψηφίζει λευκό)

Α.- Την συζήτηση της συνεδρίασης ως έκτακτης και κατεπείγουσας, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β.- Την κήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» ως άγονου.

Γ.- Την διενέργεια της «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 25042/17-10-2013 Διακήρυξης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 205 / 2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Χρήστος Ζαχαριάς
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 06-11- 2013

Print Friendly, PDF & Email