Απόφαση 135/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   11/26-07-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    135 / 2013

 

Περίληψη: «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε αγωγή αποζημίωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Μανιώτη»

                  

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος   (Πρόεδρος)                                 (Ουδείς)            

2.-   Ευάγγελος Χoυσελάς                  (Μέλος)              

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος         (Μέλος)            

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου        (Μέλος)  

5.-  Γεώργιος   Μπούκης                  (Μέλος)

6.-  Χρίστος      Ζαχαριάς                    (Μέλος)

7.- Κων/νος    Σπανός                        (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

      

Θ έ μ α 13ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε αγωγή αποζημίωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Μανιώτη O.E. » εξέθεσε ότι:

α) Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Κάτω Διμηνιό Κορινθίας(Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου) και εκπροσωπείται νόμιμα, στα πλαίσια της ανωτέρω δραστηριότητας της συμφώνησε με διαδοχικές προφορικές και άτυπες συμβάσεις πώλησης που καταρτίσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2008 έως το Δεκέμβριο του 2009 ανάμεσα στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε.» και στον τότε Δήμαρχο του εναγομένου κ. Άγγελου Τσουλούφα στο κάτω Διμηνιό Κορινθίας και στο εκεί πρατήριό του, επί της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου, την εκ μέρους μου (Από την επιχείρησή μου) πώληση και παράδοση προς αυτόν (Εναγόμενο) διαφόρων ποσοτήτων υγρών καυσίμων για τον εφοδιασμό του υπ’ αριθ. ΚΗΥ-2227 ΙΧΕ αυτοκινήτου, με την έκδοση τιμολογίου πώλησης και αντίστοιχων δελτίων αποστολής, επί πιστώσει στο όνομά του, ο χρόνος δε της ανωτέρω πίστωσης συμφωνήθηκε να ανέρχεται σε ένα μήνα από την έκδοση εκάστου τιμολογίου πώλησης.

   Η παρούσα αγωγή υποβλήθηκε στο Δήμο μας την 28ην Ιουνίου 2013 και θα δικαστεί την 22-11-2013   στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος, ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε να ορισθεί ο Δικηγόρος κ. Ζαχαριάς Αριστείδης του Χρίστου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομοφώνως

   Α.-   Ορίζει τον Δικηγόρο κ. Ζαχαριά Αριστείδη του Χρήστου , προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπιση –εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε αγωγή αποζημίωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε. στη δίκη που έχει ορισθεί για να συζητηθεί στις 22-11-2013 ή οποτεδήποτε άλλοτε εκδικαστεί από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

         Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

         Γ.Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012   (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

                                                                                               1.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Ευάγγελος     Χουσελάς

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                    3.- Ιωάννης         Σωτηρόπουλος

                                                                                                    4.- Γεώργιος       Μπούκης                                                                                                                                                               5.- Χρίστος          Ζαχαριάς

                                                                                 6.- Kων/νος       Σπανός

                                                       Ακριβές απόσπασμα

                                                       Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

 

                            

 

 

 

 

 


Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 134/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   11/26-07-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    134 / 2013

 

Περίληψη: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, σ ’έφεση του Γεωργίου Γκιούλη κλπ»

                  

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος   (Πρόεδρος)                                  (Ουδείς)            

2.-   Ευάγγελος Χoυσελάς                  (Μέλος)              

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος         (Μέλος)            

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου        (Μέλος)  

5.-  Γεώργιος   Μπούκης                  (Μέλος)

6.-  Χρίστος      Ζαχαριάς                    (Μέλος)

7.- Κων/νος    Σπανός                        (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

      

Θ έ μ α 12ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, σ ’έφεση του Γεωργίου Γκιούλη κλπ» εξέθεσε ότι:

α) Στις 28-06-2013 παραλάβαμε την έφεση που υπεβλήθη ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, από τους κ. κ. 1.- Κων/νου Γκιούλη του Αναστασίου και 2.- Γεωργίου Γκιούλη του Αναστασίου κατοίκων Πασίου Κορινθίας, κατά του Δημοτικού Διαμερίσματος Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων, νομίμως εκπροσωπουμένου, όπου ζητεί να γίνει δεκτή η έφεσή τους, να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η εκκαλούμενη υπ’ αριθ. 46/19-05-2009 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, εκδοθείσα κατά την τακτική διαδικασία.

Να γίνει δεκτή η από 20-05-2005 και με αριθμό καταθέσεως 55/ΤΜ55/2005 αγωγή τους περί αναγνωρίσεως δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

Και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική μας δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε να ορισθεί ο Δικηγόρος κ. Μπλέσιος Γεώργιος προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπιση της Έφεσης Ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου.

Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

                            

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομοφώνως

       Α.-   Ορίζει τoν Δικηγόρο Κορίνθου κ. Μπλέσιο Γεώργιο, προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπιση της Έφεσης Ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου των 1.- Κων/νου Γκιούλη του Αναστασίου και 2.- Γεωργίου Γκιούλη του Αναστασίου κατοίκων Πασίου Κορινθίας, στη δίκη που έχει ορισθεί για να συζητηθεί στις 2-10-20122013 ή οποτεδήποτε άλλοτε εκδικαστεί από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

         Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

         Γ.Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012   (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

                                                                                               1.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου

                                                                                               2.- Ευάγγελος     Χουσελάς

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                    3.- Ιωάννης         Σωτηρόπουλος

                                                                                                    4.- Γεώργιος       Μπούκης                                                                                                                                                               5.- Χρίστος          Ζαχαριάς

                                                                                 6.- Kων/νος       Σπανός

                                                        Ακριβές απόσπασμα

                                                       Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            

 

 

 

 

 


Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 133/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   11/26-07-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    133 / 2013

 

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 1-7-2013 επιταγής προς εκτέλεση του κ. Απόστολου Φίλη»

                  

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος   (Πρόεδρος)                                  (Ουδείς)            

2.-   Ευάγγελος Χoυσελάς                  (Μέλος)              

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος         (Μέλος)            

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου        (Μέλος)  

5.-  Γεώργιος   Μπούκης                  (Μέλος)

6.-  Χρίστος      Ζαχαριάς                    (Μέλος)

7.- Κων/νος    Σπανός                        (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

      

Θ έ μ α 11ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 1-7-2013 επιταγής προς εκτέλεση του κ. Απόστολου Φίλη» εξέθεσε ότι:

α) Το μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου με αριθμό απόφασης 89/2011 δικάζει κατά αντιμωλία των διαδίκων ,απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο, δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή και υποχρεώνει τον εναγόμενο του ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» , ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη Καλαχάνη να καταβάλλει στον ενάγοντα Απόστολο Φίλη του Δημητρίου κατοίκου κ δικηγόρου Κορίνθου το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (5.430,00€)με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) ακολούθως ο Δήμαρχος έθεσε :

β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε να ορισθεί η Δικηγόρος κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

                            

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομοφώνως

Α.-   Ορίζει την Δικηγόρο κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα, να γνωμοδοτήσει περί της ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 1-7-2013 επιταγής προς εκτέλεση του κ. Αποστόλου Φίλη με την υπ’ αριθμ. απόφαση 89/2011 απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Κορίνθου και στη συνέχεια υποβάλλει τη γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                               1.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Ευάγγελος     Χουσελάς

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                    3.- Ιωάννης         Σωτηρόπουλος

                                                                                                     4.- Γεώργιος       Μπούκης                                                                                                                                                              5.- Χρίστος          Ζαχαριάς

                                                                                 6.- Kων/νος       Σπανός

Ακριβές απόσπασμα

                                                       Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                              

 

                            

 

 

 

 

 

 


Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 132/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   11/26-07-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    132 / 2013

 

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου»

                  

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17232/22-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος   (Πρόεδρος)                                 (Ουδείς)            

2.-   Ευάγγελος Χoυσελάς                  (Μέλος)              

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος         (Μέλος)            

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου        (Μέλος)  

5.-  Γεώργιος   Μπούκης                  (Μέλος)

6.-  Χρίστος      Ζαχαριάς                    (Μέλος)

7.- Κων/νος    Σπανός                        (Μέλος) Προσήλθε στο 6ον θέμα

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

      

Θ έ μ α 10ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου» εξέθεσε ότι:

α)   Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου με αριθμό απόφασης 23/2013 δικάζει τον εναγόμενο Δήμο Σικυωνίων ,ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ, δέχεται εν μέρει την αγωγή και υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην πρώτη των εναγουσών Αντιόπης συζ. Παναγιώτη Καρμιράτζου κατοίκου Κιάτου Κορίνθιας το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών(37.189,73€) και στη δεύτερη των εναγουσών Αικατερίνης Καρμιράτζου ,συζ. Χρήστου Κατσούλη κατοίκου Κιάτου Κορινθίας το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δυο ευρώ και εξήντα λεπτών (38.842,60€) για δικονομικούς τόκους περιόδου 1-1-2006 έως 6-7-2011 και φύλλο της υπ’αριθμ.23/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Το μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου καταδικάζει τον εναγόμενο σε μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγουσών, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) ακολούθως ο Δήμαρχος εξέθεσε:  

Tις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε να ορισθεί η Δικηγόρος κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2   του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

            

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομοφώνως

Α.-   Ορίζει την Δικηγόρο κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα, να γνωμοδοτήσει περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αριθμ.23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και στη συνέχεια να υποβάλλει τη γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

                                                                                              1.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Ευάγγελος     Χουσελάς

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                   3.- Ιωάννης         Σωτηρόπουλος

                                                                                                     4.- Γεώργιος       Μπούκης                                                                                                                                                               5.- Χρίστος          Ζαχαριάς

                                                                                6.- Kων/νος       Σπανός

Ακριβές απόσπασμα

                                                       Κιάτο 26 Ιουλίου 2013

                                                                

 

                            

 

 

Print Friendly, PDF & Email