161/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 161/2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 20-12-2006 ασκηθείσας αγωγής της Αναστασίας Βαρελά κλπ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Kατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 5ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 20-12-2006 ασκηθείσας αγωγής της Αναστασίας Βαρελά κλπ», εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 20-12-2006 αγωγή της κ. Αναστασίας Βαρελά κλπ υπαλλήλων του καταργηθέντα Δήμου Φενεού, καθολικός διάδοχος του οποίου τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων, σχετικά με την καταβολή του επιδόματος των 176 €. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 09ης/10/2014 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον κο Βασίλειο Τσατσάνη, δικηγόρο Αθηνών, για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, κατά την εκδίκαση της από 20-12-2006 αγωγής της κας Αναστασίας Βαρελά κλπ υπαλλήλων του καταργηθέντα Δήμου Φενεού, καθολικός διάδοχος του οποίου τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων, σχετικά με την καταβολή του επιδόματος των 176 €, κατά την δικάσιµο της 09ης/10/2014 καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

160/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 160/2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 10-12-2006 ασκηθείσας αγωγής του Γεωργίου Καρατζιά κλπ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Κατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 4ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 10-12-2006 ασκηθείσας αγωγής του Γεωργίου Καρατζιά κλπ», εξέθεσε ότι:

Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 10-12-2006 αγωγή του κ. Γεωργίου Καρατζιά κλπ, υπαλλήλων του καταργηθέντα Δήμου Στυμφαλίας, του οποίου καθολικός διάδοχος τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων, σχετικά με την καταβολή του επιδόματος των 176 € για το διάστημα από 1ης.1.2002-31ης.12.2006. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 09ης/10/2014 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον κο Βασίλειο Τσατσάνη, δικηγόρο Αθηνών, για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 10-12-2006 αγωγής του κου Γεωργίου Καρατζιά κλπ υπαλλήλων του καταργηθέντα Δήμου Στυμφαλίας, του οποίου καθολικός διάδοχος τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων, σχετικά με την καταβολή του επιδόματος των 176 € για το διάστημα από 1ης.1.2002-31ης.12.2006, κατά την δικάσιµο της 09ης/10/2014 καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του 105/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/ 26-05-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 105

Περίληψη: «΄Εγκριση της υπ. αριθ. 136/2014 Απόφ. Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου κατά της υπ. αρίθ. 48/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 12872/23-05-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.-Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
4.- Μπούκης Γεώργιος «
5.- Χουσελάς Ευάγγελος «
6.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατ ‘επείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Θ έ μ α 1ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την «΄Εγκριση της υπ. αριθ. 136/2014 Απόφ. Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου κατά της υπ. αριθ. 48/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος» έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.136/2014 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου, τον δικηγόρο Κορίνθου κο Σπυρίδωνα Σώκο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 48/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 και του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατ ‘επείγουσα λόγω προθεσμιών περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 48/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Β. Εγκρίνει την αριθ. 136/2014 Απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων περί ορισμού του δικηγόρου Κορίνθου, κ. Σπυρίδωνα Σώκου , o οποίος ανέλαβε να παρέχει προς το Δήμο μας γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 48/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Γ. Αναγνωρίζει πως για την ανατεθείσα γνωμοδότηση θ’ απαιτηθεί από πλευράς δικηγόρου 1,5 ώρα εργασίας.

Δ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Χουσελάς Ευάγγελος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 26 Μαΐου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

26/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 5/ 21-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 26

Περίληψη: «Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή αποζημίωσης των Παναγιώτη Φαρμάκη και Ιωάννη Φαρμάκη.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 4035/14-2-04 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.-Ζαχαριάς Χρήστος Μέλος
2.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.-Σπανός Κων/νος Μέλος
3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.-Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
4.-Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 2ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον «Ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή αποζημίωσης των Παναγιώτη Φαρμάκη και Ιωάννη Φαρμάκη» εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως ασκήθηκε η από 21-5-2010 αγωγή αποζημίωσης των κ. Παναγιώτη Φαρμάκη του Γεωργίου και Ιωάννη Φαρμάκη, κατοίκων Κιάτου Κορινθίας κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας» νόμιμα εκπροσωπούμενου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Γραμματέα, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 18ης.03.2014. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης. Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου, κ. Σοφία Παπαδοπούλου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κ.Σοφία Παπαδοπούλου δικηγόρο Κορίνθου για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά τη συζήτηση της από 21-5-2010 αγωγής των κ. Παναγιώτη και Ιωάννη Φαρμάκη που πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά τη δικάσιμο της 18ης.03.2014 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι να τελεσιδικήσει.

Β. Η αμοιβή της Δικηγόρου θα προσδιοριστεί κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Μπούκης Γεώργιος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

218/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19 / 23– 09 – 2014

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  218/   2014

 

Περίληψη: «Έγκριση της μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 22042/19-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -5- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                    ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος               1. Σπανός Κων/νος                   Μέλος      

2. Μυττάς Ιωάννης                  Μέλος                  2. Κελλάρης Βασίλειος           Αντιπρόεδρος    

3. Ζάρκος Δημήτριος                 Μέλος                  

4. Καρακούσης Ευάγγελος             «

5. Μπουζιάνη   Βασιλική                 «

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως της μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015», έθεσε υπόψη :

 1. Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18)και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Την αριθ. 346/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015 και την δέσμευση περί εγγραφής των πιστώσεων στους Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641.001, 30-6641.001, 35-6644 και 70-6641.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, έτους 2015.
 3. Τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για το έτος 2015.
 4. Την αριθ. 347/2014 Α.Δ.Σ. περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων.
 5. Την αριθ. 19/2014 Μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64Α/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των δια­δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ­μηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
 7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 8. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Και εισηγήθηκε να καταρτισθούν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως στο σχέδιο της μελέτης που αναγράφονται, για τη σύντομη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015.

  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

     Α.- Εγκρίνει τα τεύχη και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 19/2014 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών Καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015», συνολικού προϋπολογισμού 555.916,36€.

   Β.- Αποφασίζει την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό.  

Γ.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης όπως παρακάτω:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. ………./……-……-14

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

Προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:

 • Για τους 1ο και 3ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
 • Για τους 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο και 11ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Η συνολική προμήθεια καυσίμων είναι προϋπολογισμού 555.916,36€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

AΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διεξάγονται σύμφωνα με:

 1. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α’) περί ποσοστού εγγυήσεων στους διαγωνισμούς δημοσίου.
 2. Του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α’) περί ποσοστού έκπτωσης διαγωνισμών πετρελαιοειδών.
 3. Της παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
 5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 6. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/03.

10)Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».

11)Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64Α/2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των δια­δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ­μηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

12)Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010):«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

13)Την Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92 Β/10-2-1999),όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Π1/667/27-3-05 (ΦΕΚ 448/Β/7-4-05) & Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07)Υπουργικές Αποφάσειςπερίεξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).

14)Το αριθ. Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

 1. Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18)και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

16)Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005).

17)Την αριθ. 346/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015 και δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων.

18)Την αριθ. 347/2014 Α.Δ.Σ. περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Δ.Ε.Υ.Α.Σικυωνίων.

19)Την αριθ. ……../2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

AΡΘΡΟ 2

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας
 1. Το σύνολο της προμήθειας προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 555.916,36€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%), ήτοι:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

21.340,00

28.971,82

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

237.860,00

248.584,69

3

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

169.000,00

174.408,00

       

Σύνολο:

451.964,51

       

ΦΠΑ 23%:

103.951,85

       

Γενικό Σύνολο:

555.916,36

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς που αντιστοιχούν στους ανωτέρω Φορείς σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

12.000,00

1,350

16.200,00

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

230.000,00

1,045

240.350,00

         

Σύνολο:

256.550,00

         

ΦΠΑ 23%:

59.006,50

         

Γενικό Σύνολο:

315.556,50

2ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

8.000,00

1,032

8.256,00

         

Σύνολο:

8.256,00

         

ΦΠΑ 23%:

1.898,88

         

Γενικό Σύνολο:

10.154,88

3ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α.Σ.: (ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

5.500,00

1,350

7.425,00

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

7.500,00

1,045

7.837,50

         

Σύνολο:

15.262,50

         

ΦΠΑ 23%:

3.510,38

         

Γενικό Σύνολο:

18.772,88

4ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

3.600,00

1,3924

5.012,64

         

Σύνολο:

5.012,64

         

ΦΠΑ 23%:

1.152,91

         

Γενικό Σύνολο:

6.165,55

5ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΗΚΩΝΗ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

4.000,00

1,032

4.128,00

2

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

240,00

1,3924

334,18

3

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

360,00

1,1033

397,19

         

Σύνολο:

4.859,37

         

ΦΠΑ 23%:

1.117,66

         

Γενικό Σύνολο:

5.977,03

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

55.000,00

1,032

56.760,00

         

Σύνολο:

56.760,00

         

ΦΠΑ 23%:

13.054,80

         

Γενικό Σύνολο:

69.814,80

7ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

12.000,00

1,032

12.384,00

         

Σύνολο:

12.384,00

         

ΦΠΑ 23%:

2.848,32

         

Γενικό Σύνολο:

15.232,32

8ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

15.000,00

1,032

15.480,00

         

Σύνολο:

15.480,00

         

ΦΠΑ 23%:

3.560,40

         

Γενικό Σύνολο:

19.040,40

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9ος ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

35.000,00

1,032

36.120,00

         

Σύνολο:

36.120,00

         

ΦΠΑ 23%:

8.307,60

         

Γενικό Σύνολο:

44.427,60

10ος ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

15.000,00

1,032

15.480,00

         

Σύνολο:

15.480,00

         

ΦΠΑ 23%:

3.560,40

         

Γενικό Σύνολο:

19.040,40

11ος ΕΝΔΕΙΚΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

25.000,00

1,032

25.800,00

         

Σύνολο:

25.800,00

         

ΦΠΑ 23%:

5.934,00

         

Γενικό Σύνολο:

31.734,00

Οι αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές χονδρικής πώλησης των υγρών καυσίμων κίνησης ανά λίτρο, είναι σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ.: Υ3-2256/15-07-2014 Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οι αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων κίνησης ανά λίτρο, είναι σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.: 3738/18-07-2014 «Πίνακα Τιμών Υγρών Καυσίμων Πρατηρίων Π.Ε. Κορινθίας από 18-07-2014 έως 24-07-2014» του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η λιανική τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης είναι σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 2111/25-04-2014 αντίστοιχο Πίνακα του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, διότι κατά την σύνταξη της μελέτης δεν υπήρχε νεότερη διαθέσιμη τιμή.

Όλες οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και δύναται να μεταβληθούν σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς.

2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2015.

Συγκεκριμένα για το Δήμο Σικυωνίων η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641.001, 30-6641.001, 35-6644 και 70-6641.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, έτους 2015.

AΡΘΡΟ 3

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας), από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στις 06/11/2014 ημέρα Πέμπτη.

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης η 11:00π.μ..

AΡΘΡΟ 4

Επιτροπή Διαγωνισμού

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών, Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών έτους 2014 αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου και έχει οριστεί με την αριθ. 215/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

AΡΘΡΟ 5

Λήψη πληροφοριών
 1. Τα τεύχη του διαγωνισμού, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπλη­ρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγ­γραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί γραπτώς, εμπρόθεσμα.
 3. Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, αλλά θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων, που να αναφέρει την επωνυμία, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική δ/νση, το τηλέφωνο και το φαξ του υποψηφίου.
 4. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις …………….. ημέρα ………………
 5. Τα τεύχη με τα έντυπα προφοράς έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.kiato.gov.gr

 1. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).
 2. Λόγω του μεγάλου αριθμού των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών και των ενδιαφερομένων Ν.Π. του Δήμου και για την αποφυγή της συνεχούς ονομασίας αυτών, εφεξής στην παρούσα διακήρυξη όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα αναφέρονται ως «Φορέας».

AΡΘΡΟ 6

Δεκτοί στον Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

και όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση υγρών καυσίμων.

AΡΘΡΟ 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 9.040,00, ή ίση με το 2% εκτός Φ.Π.Α. επί του Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 157 του Ν.4281/2014 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 της παρούσης διακήρυξης.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 27 έως και 43 του Αγορανομικού Κώδικα. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές[1]. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

            – Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            – Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ. Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 9.040,00, ή ίση με το 2% εκτός Φ.Π.Α. επί του Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 157 του Ν.4281/2014 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 της παρούσης διακήρυξης.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1β του παρόντος άρθρου. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές1. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

            – Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            – Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ.Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

– Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

– Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το διυλιστήριο παραγωγής των καυσίμων κίνησης καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους στην διακίνησή του έως τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον κάθε Φορέα.

γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Φορέα.

στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνουν να παραδίδουν τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε Φορέα τα υγρά καύσιμα στο χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της προμήθειας από όλους τους εμπλεκόμενους σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον συμμετέχοντα.

η. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 (Α’ 75) όπως εκάστοτε ισχύει και με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος.

 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προμηθευτή θα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ.60/07.

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

Για την απόδειξη της τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας του προμηθευτή θα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτού­τα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων
 • υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδό­σεων υγρών καυσίμων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδι­ωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονο­μικού φορέα.

 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως Οικονομική προσφορά.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

AΡΘΡΟ 8

Υποβολή Προσφορών

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στις 06/11/2014 ημέρα Πέμπτη από ώρα 10:00 μέχρι και 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

AΡΘΡΟ 9

Τιμές Προσφορών

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή χονδρικής ή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. Συγκεκριμένα:

α. Για τους 1ο και 3ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης.

β. Για τους υπόλοιπους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης.

2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων (για όλους τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς) είτε για μέρος αυτών (για ένα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ή και περισσότερους). Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται ανάλογα, βάση των επιμέρους ενδεικτικών προϋπολογισμών της υπηρεσίας.

6. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

7. Οι παραπάνω τιμές επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι γραμμένες αριθμητικώς και ολογράφως.

8. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου του κάθε Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

AΡΘΡΟ 10

Προέλευση των καυσίμων

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους καυσίμου που προσφέρουν.

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

AΡΘΡΟ 11

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθείσας τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.

AΡΘΡΟ 12

Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

AΡΘΡΟ 13

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

AΡΘΡΟ 14

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του συμμετέχοντος.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

AΡΘΡΟ 15

Φάκελος προσφοράς

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο.

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (15.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδος καυσίμου σε ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης. Περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (άρθρο 32 της παρούσης) για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

AΡΘΡΟ 16

Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παραγωγής, διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.

2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωσηστο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

AΡΘΡΟ 17

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

            Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

AΡΘΡΟ 18

Αποσφράγιση προσφορών – ανακοίνωση τιμών

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.

4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 18.1 έως και 18.3 επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιμές.

AΡΘΡΟ 19

Αξιολόγηση προσφορών

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος.

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή χονδρικής ή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 9 της παρούσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμων και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

AΡΘΡΟ 20

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:

α.   Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο προμηθευτής.

β.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ.   Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής.

δ.   Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.

2. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:

α.   ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.

β.  συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.

γ.  Τελική ματαίωση της προμήθειας. 

AΡΘΡΟ 21

Δείγμα

Η Επιτροπή μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα και να ζητήσει την εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων. Το κόστος δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Η μέθοδος δειγματοληψίας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ.

AΡΘΡΟ 22

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

AΡΘΡΟ 23

Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος καυσίμου.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.

ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο νομικό πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον (τους) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τον οποίο έχει καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.

3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

4. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Ο φορέας είναι είτε ο Δήμος είτε κάποιο από τα Ν.Π. ή Επιχειρήσεις σύμφωνα με τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς του άρθρου 2 της παρούσης.

6. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

7. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

AΡΘΡΟ 24

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο νομικό πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον (τους) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.

2. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2015.

3. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια καύσιμα και την ποσότητα.

δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους.

4. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.

5. Η σύμβαση υπογράφεται:

 • για τον Δήμο από το Δήμαρχο
 • για τα Ν.Π. και τις Επιχειρήσεις από τους εκάστοτε Προέδρους τους

6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της μία (1) φορά μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την τροποποίηση ή παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο.

7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

AΡΘΡΟ 25

Εγγυήσεις

25.1     Εγγύηση συμμετοχής διαγωνισμού.

α.   Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 9.040,00, ή ίση με το 2% εκτός Φ.Π.Α. επί του Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά και απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων.

Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις του, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούντα από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχορηγήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω είδη αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

γ.   Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

δ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών δηλαδή :

1.   Την ημερομηνία έκδοσης

2.   Τον εκδότη.

3.   Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

4.   Τον αριθμό της εγγύησης.

5.   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.   Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.

8.   Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Δήμος Σικυωνίων μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

12. ‘Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ε.   Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

25.2     Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

β.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. Ο φορέας είναι είτε ο Δήμος είτε κάποιο από τα Ν.Π. ή Επιχειρήσεις σύμφωνα με τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς του άρθρου 2 της παρούσης.

γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

δ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών δηλαδή :

1.   Την ημερομηνία έκδοσης.

2.   Τον εκδότη.

3.   Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

4.   Τον αριθμό της εγγύησης.

5.   Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.   Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

8.   Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9.   Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ε. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

25.3  Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

25.4  Οι εγγυήσεις των ανωτέρω παραγράφων εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

25.5  Έντοκα γραμμάτια δημοσίου.

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους.

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

AΡΘΡΟ 26

Παραλαβή των καυσίμων

1. Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται ξεχωριστά από την Επιτροπή Παραλαβής του εκάστοτε Φορέα με τον οποίο έχει υπογραφεί η κάθε επιμέρους σύμβαση. Ο φορέας είναι είτε ο Δήμος είτε κάποιο από τα Ν.Π. ή Επιχειρήσεις σύμφωνα με τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς του άρθρου 2 της παρούσης.

Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Φορέα για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των ειδών, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Φορέα και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από το Φορέα αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του Φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Φορέα, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α. Το καύσιμο κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β. Το καύσιμο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάστασή του, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής.

γ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Φορέα. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

AΡΘΡΟ 27

Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης

 1. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του. Συγκεκριμένα:

1.1.        Δήμος Σικυωνίων-Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (1ος και 3ος Ενδεικτικός Προϋπολογισμός):

         Η μεταφορά του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου καυσίμων Δήμου Σικυωνίων από όπου θα γίνεται και ο ανεφοδιασμός των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει ολόκληρες τις εκάστοτε παραγγελθείσες ποσότητες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που θα ορίζονται, κατόπιν εγγράφου ή τηλεφωνικής παραγγελίας από το Δήμο ή την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., εντός 48 ωρών.

         Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα καύσιμα κίνησης στο ιδιωτικό πρατήριο του Δήμου, που βρίσκεται πλησίον του βιολογικού σταθμού στο Κιάτο Κορινθίας. Η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι: 7,5 tn για την αμόλυβδη βενζίνη, 30 tn για το πετρέλαιο.

           

            Πριν από κάθε παραλαβή η αρμόδια επιτροπή:

Α. Θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προμηθεύει το καύσιμο. Επίσης τα στοιχεία των σφραγίδων θα αναγράφονται στο σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο το οποίο θα συνοδεύει το υπό παράδοση καύσιμο.

Β. Θα παρατηρεί το χαρακτηριστικό χρώμα του κάθε είδους καυσίμου (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρινωπό).

Γ. Θα σημειώνει στο έντυπο παραλαβής τη στάθμη και τον αναλογούντα όγκο του καυσίμου που ήδη υπάρχει στη δεξαμενή πριν την προσθήκη του υπό παράδοση καυσίμου. Εάν η παράδοση καυσίμου αφορά πέραν της μιας δεξαμενής, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε μία από αυτές.

            Η αρμόδια επιτροπή για πρόσθετο έλεγχο, κατά την κρίση της, μπορεί:

Α. Να μετρά το συνολικό όγκο καυσίμου του βυτίου δια εμβαπτίσεως της αντίστοιχης μεταλλικής ογκομετρικής ράβδου την οποία είναι υποχρεωμένο να φέρει το όχημα, σε καθένα από τα διαμερίσματα αποθήκευσης του καυσίμου. Επίσης παρακολουθεί υποχρεωτικά τους μετρητές κατά την εκκένωση του πετρελαίου.

Β. Μετά την εκκένωση η επιτροπή με την ειδική ογκομετρική ράβδο, βεβαιώνεται για την πλήρη εκκένωση.

Γ. Να μετρά τη στάθμη του πετρελαίου και τον αντίστοιχο όγκο στη δεξαμενή μετά την εκφόρτωση και να υπολογίζει έτσι τον πραγματικό όγκο που εκφορτώθηκε σε κάθε δεξαμενή. Για τον υπολογισμό του πραγματικού όγκου, η επιτροπή μπορεί να μετρά και τη θερμοκρασία του υπό παράδοση καυσίμου και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις εάν αυτή υπερβαίνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Δ. Να λαμβάνειδείγμα από κάθε διαμέρισμα του βυτίου σε δοχείο ενός λίτρου με ευθύνη του οδηγούτου βυτίου οποίος φέρει και το απαραίτητο δοχείο, το οποίο σφραγίζεται καιστέλνεται εάν η υπηρεσία το επιθυμεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο.

Ε. Να ελέγχει για την παρουσία νερού στις δεξαμενές του καυσίμου. Η δαπάνη των ελέγχων του δείγματος που λαμβάνεται κατά την παραλαβή καθώς και αυτού για την ύπαρξη νερού στις δεξαμενές βαρύνει τον προμηθευτή.

Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι:

Α. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή.

Β. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π..

Γ. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνησης θα γίνεται σχετική παρατήρηση.

Δ. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη και την αντικατάστασή της συγκεκριμένης ποσότητας καυσίμου. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη αντίστοιχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης τα οποία θα αποστέλλονται στον Δήμο και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρα στοιχεία:

 • Ημερομηνία παραγγελίας
 • Ποσότητα
 • Είδος
 • Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης
 • Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στον Δήμο και στον μηχανολογικό εξοπλισμό του
 • Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν
 • Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει.
 • Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Φορέας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.

1.2. Κο.Δ.Ε.Δη.Σ. (4ος Ενδεικτικός Προϋπολογισμός):

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Φορέα και κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής εντολής του. Η τμηματική παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται αυθημερόν με μετακίνηση των οχημάτων του Φορέα στο πρατήριο του αναδόχου και με χρήση των αντλιών του.

1.3. Δήμος Σικυωνίων (2ος Ενδεικτικός Προϋπολογισμός)

ΜΗΚΩΝΗ (5ος Ενδεικτικός Προϋπολογισμός)

      Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (6ος – 8ος Ενδ. Προϋπολογισμός)

      Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (9ος – 11ος Ενδ. Προϋπολογισμός)

Το καύσιμο θα παραδίδεται τμηματικά σε οποιοδήποτε κτίριο του κάθε Φορέα. Οι ποσότητες θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο, κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής εντολής του. Η παράδοση του καυσίμου θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας.

Στο Παράρτημα Ι της παρούσης αναγράφονται τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα κτήρια του Δήμου και του Ν.Π. ΜΗΚΩΝΗ, για τα οποία προορίζεται το πετρέλαιο θέρμανσης.

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Ο κάθε Φορέας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες των καυσίμων δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

AΡΘΡΟ 28

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίμων.

4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

AΡΘΡΟ 29

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση.

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίμων που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη καταστρέφονται κατά την κρίση του Φορέα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Φορέα μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.

3. Με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

AΡΘΡΟ 30

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

AΡΘΡΟ 31

Εγγυήσεις ποιότητας

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο κάθε Φορέας.

2. Ο Φορέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Φορέα κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό είδους που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

            Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στο Φορέα των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

            3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου είδους επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Φορέα, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το Φορέα για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

            4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

5. Ο Φορέας μπορεί, οποτεδήποτε το θελήσει, να λάβει δείγμα και να ζητήσει την εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων. Το κόστος δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. Η μέθοδος δειγματοληψίας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ.

AΡΘΡΟ 32

Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

1. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με ένταλμα που θα εκδίδεται από τον Φορέα μετά την οριστική τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων (Άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ).

Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318/25-02-2011).

2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το Φορέα τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο Φορέας καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα, εκτός και εάν ο Φορέας δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ4 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α).Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και τους φόρους που ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σήμερα δε είναι οι παρακάτω:

 • ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1,5%
 • ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Τ.Π.Δ.Υ. 0,5%
 • 0,10% επί της συμβατικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α. για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.)
 • Τέλος Χαρτοσήμου 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ.
 • 20% επί του Χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ
 • Φόρος εισοδήματος 1%

Ο Φορέας επιβαρύνεται μόνο με το Φ.Π.Α. επί της αξίας των προσφερόμενων ειδών. Επίσης όλοι οι φορείς εκτός του Δήμου Σικυωνίων επιβαρύνονται και με τις κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων σύμφωνα με το αρ. 6, παρ. 15 του Ν.4071/2012.

4. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής ή χονδρικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσης είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

5. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

AΡΘΡΟ 33

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, τυχόν ανακοινώσεων, επαναλήψεων του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθ. ……./2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κιάτο ……/……/2014

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

                                                                              

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                               1.- Μυττάς           Ιωάννης

                                                                                               2.- Ζάρκος           Δημήτριος

Σταματόπουλος Σπυρίδων                                                     3.- Καρακούσης Ευάγγελος

                                                                                                       4.- Μπουζιάνη     Βασιλική

                                                                                              

                                                              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   23-09- 2014

 1 Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.

Print Friendly, PDF & Email

208/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/ 15-09-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 208/2014

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 333,83 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη σε αγωγή Παναγιώτη Καλπαξή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 20998/08-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος
2. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
4. Καρακούσης Ευάγγελος «
5. Μπουζιάνη Βασιλική «
6. Σπανός Κων/νος «
7. Κελλάρης Βασίλειος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 6ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εγκρίσεως δαπάνης αμοιβής 333,83 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη σε αγωγή Παναγιώτη Καλπαξή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου», έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-08-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση δαπάνης αμοιβής 333,83 € της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη σε αγωγή Παναγιώτη Καλπαξή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
*******************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

Τέλος για την απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του N. 3026/1954 και δή με το άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», οποιονδήποτε εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο δικηγόρος, απαιτείται να προσκομίζονται αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος υποβλήθηκε σε έξοδα.
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Μαρίνα Καλλιανιώτη (προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και απόδειξη συμβολαιογράφου ένορκης βεβαίωσης) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 163/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (333,83) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 314,88€ για αμοιβή της και 18,95 € για έξοδα συμβολαιογράφου από ένορκη βεβαίωση} «για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή Παναγιώτη Καλπαξή».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Μαρίνας Καλλιανιώτη και τη διάθεση πίστωσης ποσού (333,83) ΕΥΡΩ, {εκ των οποίων 314,88€ για αμοιβή της και 18,95 € για έξοδα συμβολαιογράφου από ένορκη βεβαίωση} σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-
Για το ποσό των 20,00€ που αναγράφεται στο αρίθμ. 15/9-4-2014 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και αφορά αμοιβή πλέον της ελαχίστης, αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για την καταβολή υψηλότερης της ελάχιστης νόμιμης αμοιβής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.-
Κιάτο 12 Αυγούστου 2014
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 333,83 στην Δικηγόρο Μαρίνα Καλλιανιώτη, που αφορά δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. 163/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 333,83 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Δικηγόρου Μαρίνα Καλλιανιώτη .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Μυττάς Ιωάννης
2. Ζάρκος Δημήτριος
3. Καρακούσης Ευάγγελος
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανός Κων/νος
6. Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15 Σεπτεμβρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email

205/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 18/15-09-2014 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 205/2014

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 20998/08-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                     ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος              

2. Μυττάς Ιωάννης                   Μέλος  

3. Ζάρκος Δημήτριος                Μέλος                         

4. Καρακούσης Ευάγγελος            «

5. Μπουζιάνη   Βασιλική                 «

6. Σπανός Κων/νος                       «      

7. Κελλάρης Βασίλειος                   «

  

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

                                                   Θ έ μ α   3ο

                                               —————————–    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά τις μελέτες που έχουν συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου και Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία , που έχουν ως εξής:

 1. αριθ. 23/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Αναλώσιμα Η/Υ (Εξαρτήματα Η/Υ , μνήμες flash, εξωτερικά diskdrives, χαρτί Α4, μελάνια ) για τις ανάγκες του προγράμματος -ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE12 NAT/GR/000275)» ποσού € 110.00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6613.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 538/2014.
 1. αριθ. 22/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης(ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου» ποσού € 977,45 σε βάρος του Κ.Α. 15-6632.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 537/2014.

           Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

                                        
                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις αριθ. 22/2014 και 23/2014 μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

70-6613.001

Αναλώσιμα Η/Υ (Εξαρτήματα Η/Υ , μνήμες flash, εξωτερικά disk drives, χαρτί Α4, μελάνια ) για τις ανάγκες του προγράμματος   -ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE12 NAT/GR/000275)

538/2014

€     110,00

      

15-6632.002

Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης(ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου

537/2014

     977,45

 

         Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

                                                                                          

                   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2014.

                                 Συντάχθηκε και υπογράφεται.  

                  

       Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων                                 1. Μυττάς             Ιωάννης                                                  

                                                                       2. Ζάρκος             Δημήτριος    

         3. Καρακούσης     Ευάγγελος

         4. Μπουζιάνη         Βασιλική

         5. Σπανός               Κων/νος

         6. Κελλάρης           Βασίλειος  

  

                   Ακριβές απόσπασμα

                                         Κιάτο 15 Σεπτεμβρίου 2014                                              

Print Friendly, PDF & Email

203/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18ης/15-09-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 203/2014

Περίληψη: Ορισμός Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 1η θητεία (01-09-2014 έως 05-03-
2017).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 20998/08-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
4. Καρακούσης Ευάγγελος «
5. Μπουζιάνη Βασιλική «
6. Σπανός Κων/νος «
7. Κελλάρης Βασίλειος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο
—————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος ,Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και εισηγούμενος το 1ο θέμα περί «Ορισμού Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 1η θητεία (01-09-2014 έως 05-03-2017)», έθεσε υπόψη των μελών την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 που ορίζεται ότι, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο , ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου,

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας (από τα μέλη της μειοψηφίας) τα οποία έχουν ως εξής:

Ο Βασίλειος Κελλάρης ως σύμβουλος της μειοψηφίας έλαβε δύο (2) ψήφους.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε από την μειοψηφία ο κ. Βασίλειος Κελλάρης.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως:

1.- Ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.
2.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Μυττάς Ιωάννης, ο οποίος ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.
3.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάρκος Δημήτριος, ο οποίος ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.
4.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Καρακούσης Ευάγγελος, ο οποίος ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.
5.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Μπουζιάνη Βασιλική, ο οποίος ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.
6.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Σπανός Κων/νος, ο οποίος ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.
7.- Ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κελλάρης , ο οποίος ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Βασίλειο Κελλάρη.

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από 15-09-2014 έως 28-02-2017 , εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και μέλος της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κελλάρης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας , την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

ΕΚΛΕΓΕΙ ως αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής το Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής κο ΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ από 15-09-2014 έως 28-02-2017 , προερχόμενο από το συνδυασμό της μειοψηφίας, ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
3.- Καρακούσης Ευάγγελος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική
5.- Σπανός Κων/νος
6.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15 Σεπτεμβρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email

199/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                              

                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 17/29-08-2014 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 199/2014

Περίληψη: Ένταξη οφειλετών του Δήμου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σύμφωνα με το    

               άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (Α 93).

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 20002/22-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων ,Δήμαρχος               1.- Μπούκης Γεώργιος               Μέλος

2.- Ζαχαριάς Χρήστος         Αντιπρόεδρος           2.- Χουσελάς Ευάγγελος             «

3.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης      Μέλος                3.- Σπανός Κων/νος                   «

4.- Παπαβασιλείου Νικόλαος         «                    

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

                                                   Θ έ μ α   2ο

                                               —————————–    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ένταξης οφειλετών του Δήμου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (93)» έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-07-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας συνοδευόμενη από αιτήσεις οφειλετών , που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: 19001                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

      

«ΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 51 Ν. 4257/2014 (Α’ 93) ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ»

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 51 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους έως και την 14/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου), δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. Με τις εν λόγω διατάξεις οι οποίες επανέρχονται σε ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους δήμους μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4257/2014 (14.4.2014), χωρίς την καταβολή προστίμων και προσαυξήσεων, σε είκοσι τέσσερις (24) κατ’ ανώτατο όριο δόσεις, χωρίς έκαστη δόση να υπολείπεται του ποσού των € 150,00.

Πλέον αυτού, όσοι οφειλέτες επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ, έχουν πρόσθετη απαλλαγή-έκπτωση κατά ποσοστό 10% επί της βασικής οφειλής τους. Ειδικότερα και όσον αφορά μόνο τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και τα πρόστιμα επ’ αυτών, αυτά καταβάλλονται μειωμένα κατά 70%.

Β. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 και εντεύθεν, δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων

β) Για οφειλές μέχρι € 5.000,00 σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00

γ) Για οφειλές από € 5.001,00 έως € 10.000, σε 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00

δ) Για οφειλές από € 10.001,00 έως € 20.000,00 σε 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00 και

ε) Για οφειλές από 20.001,00 και άνω, σε 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης, πλέον οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (από 11/6/2014 το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. διαμορφώθηκε σε 0,15% από 0,25% που ήταν μέχρι τότε).

Εξαιρούνται της ρύθμισης α) οι οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών και β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις όπως π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το π.δ. 5/1986.

Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται στον οικείο δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4257/2014, δηλαδή μέχρι και 14/8/2014. Με την υποβολή της αίτησης και εντός τριών (3) ημερών, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο του δήμου την 1η δόση, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία. Για την τελική υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία αποφαίνεται με από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας (παρ. 3 αρ. 51 ν. 4257/2014).

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το 30% της ρυθμιζόμενης οφειλής του:

α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μια εκ των δόσεων

β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

Στα πλαίσια αυτά και κατά το χρονικό διάστημα από 11/7/2014 έως και 31/7/2014 υπέβαλλαν αίτηση για υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση οι κάτωθι αναφερόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα και με τη σχετική επισημείωση επί των αιτήσεων του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών, πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τόσο όσον αφορά το είδος των οφειλών (δεν περιλαμβάνονται οφειλές από πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών καθώς και από εισφορά σε χρήμα) όσο και το ύψος αυτών και τη χρονική διαφοροποίησή τους (βεβαιώσεις οφειλών μέχρι την 31.12.2009 ρυθμίζονται με το ν. 3801/2009 ο οποίος επανέρχεται σε ισχύ):

α/α

       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17057/11-7-2014

5 ΔΟΣΕΙΣ

2

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

17266/15-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

3

ΚΟΥΛΑΦΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

17360/16-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

4

ΚΩΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17853/23-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

5

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

17876/23-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

6

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

18040/24-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

7

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18069/25-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

8

ΜΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

18113/25-7-2014

6 ΔΟΣΕΙΣ

9

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

18274/28-7-2014

24 ΔΟΣΕΙΣ

10

ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18344/29-7-2014

5 ΔΟΣΕΙΣ

11

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

18364/29-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

12

ΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18429/30-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

13

ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

18442/30-7-2014

72 ΔΟΣΕΙΣ

14

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

18470/30-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

15

ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18539/31-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

         Υπενθυμίζεται ότι με τις υπ’ αριθ. 15143/20-6-2014 και 16957/11-7-2014 εισηγήσεις μας, είχαμε διαβιβάσει προς έγκριση, συνολικά πενήντα έξι (56) αιτήσεις οφειλετών του Δήμου μας.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 51 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) να αποφασίσει σχετικά με την ένταξη των ανωτέρω στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων έως και 14/4/2014 οφειλών τους.

                                             Κιάτο, 7 Αυγούστου 2014

                                          O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και την παρ. 3 του αρθρ. 51 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α


Εντάσσει τους κάτωθι οφειλέτες σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) και μετά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

α/α

       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17057/11-7-2014

5 ΔΟΣΕΙΣ

2

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

17266/15-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

3

ΚΟΥΛΑΦΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

17360/16-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

4

ΚΩΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17853/23-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

5

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

17876/23-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

6

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

18040/24-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

7

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18069/25-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

8

ΜΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

18113/25-7-2014

6 ΔΟΣΕΙΣ

9

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

18274/28-7-2014

24 ΔΟΣΕΙΣ

10

ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18344/29-7-2014

5 ΔΟΣΕΙΣ

11

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

18364/29-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

12

ΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

18429/30-7-2014

ΕΦΑΠΑΞ

13

ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

18442/30-7-2014

72 ΔΟΣΕΙΣ

14

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

18470/30-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

15

ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18539/31-7-2014

48 ΔΟΣΕΙΣ

         Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
                                                                                        

                   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2014.

                                 Συντάχθηκε και υπογράφεται.  

                  

       Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Σταματόπουλος Σπυρίδων                                        1.- Παπαβασιλείου Νικόλαος

                                                                             2.- Ζαχαριάς Χρήστος

                                                                             3.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης

                  

                   Ακριβές απόσπασμα

                                         Κιάτο 29 Αυγούστου 2014  

                                                    

Print Friendly, PDF & Email

191/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/07-08-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 191/2014

Περίληψη: Απ ευθείας ανάθεση έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Χρήστου Ζαχαριά (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 18726/01-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ζαχαριάς Χρήστος Πρόεδρος 1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων ,Δήμαρχος
2.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2.- Χουσελάς Ευάγγελος Μέλος
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος « 3.- Σπανός Κων/νος «
4.- Μπούκης Γεώργιος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην παρούσα συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος λόγω απουσίας του Δημάρχου.

Θ έ μ α 2ο
—————————–
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ζαχαριάς Χρήστος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Απ ευθείας ανάθεσης έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων» αφού πρώτα έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την αριθ. 21/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου)» που θα εξοφληθεί από τον τρέχοντα προϋπολογισμό από ΣΑΤΑ 2013 εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων έχοντας υπόψη τα κατωτέρω:

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου)» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 70-7331.014 ποσού 12.600,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Δ. Πιστεύος & Σία Ο.Ε. με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
-του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004
– τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου) » με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην
Δ. Πιστεύος & Σία Ο.Ε. που είναι γραμμένος στο ΜΕΕΠ με αριθμό -26499- για έργα
οδοποιίας-οικοδομικά-υδραυλικά-λιμενικά-ηλεκτρομηχανολογικά-βιομηχανικά-ενεργειακά , με
τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 70-7331.014 που είναι γραμμένη
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό
12.600,00 € που θα εξοφληθεί από ΣΑΤΑ 2013 , με αριθ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης
526/2014.

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς
υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο
Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Χρήστος Ζαχαριάς 1.- Παπαβασιλείου Νικόλαος
2.- Μπούκης Γεώργιος
3.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 07 Αυγούστου 2014

Print Friendly, PDF & Email

180/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 180/2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως του κου Γεωργίου Χ. Κονδύλη περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), Η Οικονομική Επιτροή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Κατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Μπούκης Γεώργιος «
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 24ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως του κου Γεωργίου Χ. Κονδύλη περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς» έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 16362/03-07-2014 αίτηση του κου Γεωργίου Χ. Κονδύλη με την οποία αιτείται τον εξωδικαστικό συμβιβασμό κατόπιν παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Σικυωνίων που δεν εξοφλήθηκαν.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνας Γεωργούλια.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει την Δικηγόρο Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της δυνατότητας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήσεως του κου Γεωργίου Χ. Κονδύλη.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

179/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15/22-07-2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 / 2014

Περίληψη: «Καθορισμός του ύψους , της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 23ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ,Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Καθορισμoύ του ύψους , της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς» έλαβε υπόψη το υπ. αριθ. 17168/14-07-2014 έγγραφό της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ
Αριθ. πρωτ.: 17168 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. Το ύψος του ημερήσιου τέλους , η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κατ’ ουσίαν κανονιστική απόφαση. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στη Δ.Κ. Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων, λειτουργεί η μοναδική λαϊκή αγορά του Δήμου μας.
Για την εύρυθμη λειτουργία της κατά την ημέρα που αυτή πραγματοποιείται (κάθε Σάββατο), απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την καταγραφή των προσερχομένων σ’ αυτή επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών προκειμένου εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η χρέωσή τους με το καθορισθέν μέχρι σήμερα τέλος. Πέραν αυτών και για την καθαριότητα του χώρου, απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι-οδοκαθαριστές, ένα απορριμματοφόρο πλήρως στελεχωμένο (1 οδηγός και 2 συνοδοί) καθώς και ένα μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) με το χειριστή του, μόνιμο υπάλληλο μας, όλοι οι ανωτέρω υπηρετούντες στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου. Συνεπώς υπάρχει πραγματικό κόστος λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, που θα πρέπει να καλυφθεί με το ανάλογο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους σ’ αυτήν πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγούς), το οποίο και θα διασφαλίζει την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών της, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, εκσυγχρονισμού και προβολή της κλπ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς που λειτουργεί στο Δήμο Σικυωνίων, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής:
α) οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών θα καταβάλουν € 5,00 (πέντε ευρώ) ημερησίως για κατάληψη χώρου έως έξι (6) τετραγωνικών μέτρων (περίπου) που αντιστοιχεί σε μία (1) θέση (€ 0,833/τ.μ/ημέρα), ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας. Για κάθε επιπλέον μέτρο κατάληψης, οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο τέλος ίσο με € 0,833/τ.μ./ημέρα.
β) οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές θα καταβάλουν € 5,00 (πέντε ευρώ) ημερησίως για κατάληψη χώρου έως έξι (6) τετραγωνικά μέτρα (περίπου) που αντιστοιχεί σε μία (1) θέση (€ 0,833/τ.μ/ημέρα), μόνο για όσες ημέρες προσέρχονται στη Λαϊκή Αγορά. Για κάθε επιπλέον μέτρο κατάληψης, οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο τέλος ίσο με € 0,833/τ.μ./ημέρα.

Β. Η καταβολή του ανωτέρω τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο και όχι πέραν της 10ης του επόμενου από τη λήξη εκάστου διμήνου μήνα. Η πληρωμή των τελών θα γίνεται αποκλειστικά στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, αποκλειομένης της περίπτωσης καταβολής του τέλους στους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο χώρο για την καταγραφή των προσερχομένων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών. Εναλλακτικώς, οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί, θα μπορούν να καταβάλλουν το ημερήσιο τέλος που τους αναλογεί και στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Σικυωνίων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται (τράπεζα EUROBANK). Στην περίπτωση αυτή και αφού επιβεβαιωθεί το ποσό κατάθεσης, η ταμειακή υπηρεσία θα εκδίδει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο και θα αποστέλλει μερίμνη της στον οφειλέτη.

Γ. Η μη καταβολή του ανωτέρω τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας του η οποία απλώς διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών, η αναστολή αίρεται επίσης αυτοδίκαια.

Δ. Oι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ Δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20-10-1958 (Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις Λαϊκές Αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20-10-1958 ( Α’ 171).
Κιάτο 14 Ιουλίου 2014
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
ΠΕ 1 Δ/κού –Β’

Και εισηγήθηκε την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης στα μέλη της οικονομικής Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. (ζ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το ανωτέρω έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Καθορίζει ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος, στους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, που προσέρχονται στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς, που λειτουργεί στο Δήμο Σικυωνίων, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής:
α) οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών θα καταβάλουν € 5,00 (πέντε ευρώ) ημερησίως για κατάληψη χώρου έως έξι (6) τετραγωνικών μέτρων (περίπου) που αντιστοιχεί σε μία (1) θέση (€ 0,833/τ.μ/ημέρα), ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας. Για κάθε επιπλέον μέτρο κατάληψης, οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο τέλος ίσο με € 0,833/τ.μ./ημέρα.
β) οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές θα καταβάλουν € 5,00 (πέντε ευρώ) ημερησίως για κατάληψη χώρου έως έξι (6) τετραγωνικά μέτρα (περίπου) που αντιστοιχεί σε μία (1) θέση (€ 0,833/τ.μ/ημέρα), μόνο για όσες ημέρες προσέρχονται στη Λαϊκή Αγορά. Για κάθε επιπλέον μέτρο κατάληψης, οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο τέλος ίσο με € 0,833/τ.μ./ημέρα.

Β.- Η καταβολή του ανωτέρω τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο και όχι πέραν της 10ης του επόμενου από τη λήξη εκάστου διμήνου μήνα. Η πληρωμή των τελών θα γίνεται αποκλειστικά στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, αποκλειόμενης της περίπτωσης καταβολής του τέλους στους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο χώρο για την καταγραφή των προσερχόμενων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών. Εναλλακτικώς, οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί, θα μπορούν να καταβάλλουν το ημερήσιο τέλος που τους αναλογεί και στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Σικυωνίων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται (τράπεζα EUROBANK). Στην περίπτωση αυτή και αφού επιβεβαιωθεί το ποσό κατάθεσης, η ταμειακή υπηρεσία θα εκδίδει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο και θα αποστέλλει μερίμνη της στον οφειλέτη.

Γ.- Η μη καταβολή του ανωτέρω τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας του η οποία απλώς διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών, η αναστολή αίρεται επίσης αυτοδίκαια.

Δ.- Oι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ Δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20-10-1958 (Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις Λαϊκές Αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20-10-1958 ( Α’ 171).
Ε.- Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Χρίστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014

Print Friendly, PDF & Email

178/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 15 / 22-07-2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 / 2014

Περίληψη: «Έλεγχος εισηγητικής έκθεσης Α΄ και Β΄ Τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 22ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ,Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ελέγχου εισηγητικής έκθεσης Α΄ και Β΄ Τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού» έλαβε υπόψη το υπ. αριθ. 16818/09-07-2014 έγγραφό της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κιάτο, 9 Ιουλίου 2014
Αρ. πρωτ. 16818

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α’ και Β’ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 433/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 ο οποίος και εγκρίθηκε με την αριθ. 4430/85343 πε & 4107/78958 πε & 4106/78957 πε απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:
 την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει
 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
την αριθ. 433/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση του . 4430/85343 πε & 4107/78958 πε & 4106/78957 πε απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων.
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’ και Β’ τριμήνου του έτους 2014
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’ και Β’ τριμήνου του έτους 2014
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α’ και Β’ τριμήνου του έτους 2014.
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, προκύπτουν τα εξής:
1. Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 41,39%, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί αυξητικά τους επόμενους μήνες, λόγω βεβαίωσης περισσότερων χρηματικών καταλόγων από την Οικονομική Υπηρεσία και έντασης των προσπαθειών είσπραξης των ήδη βεβαιωθέντων.
2. Στην Ομάδα 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ παρατηρείται μεγάλη υστέρηση λόγω καθυστέρησης αποστολής χρηματοδοτήσεων του Δήμου μας από την Κεντρική Διοίκηση, που αφορούν ήδη ενταγμένα με απόφαση ένταξης έργα. Συνεπώς και αναμονή των εν λόγω ήδη εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, δεν προκύπτει ζήτημα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη ομάδα εσόδων.
3. Στην Ομάδα 3: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε., η μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού είναι ικανοποιητική, διότι ο ετήσιος στόχος που είχε τεθεί σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. οικ. 30842/31-7-2013 Κ.Υ.Α. (Β’ 1896) για την συγκεκριμένη ομάδα (ΚΑ 32-85) ήταν € 195.507 (Γραμμή 5 του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. έτους 2014) ενώ οι εισπράξεις για α’ εξάμηνο τρέχοντος έτους ανήλθαν σε € 155.517,08 –ποσοστό εισπραξιμότητας 79,5%-.
Εν κατακλείδι και για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους, δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην παρούσα φάση εκτέλεσής του.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
ΠΕ 1 Δ/κού –Β’

Και εισηγήθηκε την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης στα μέλη της οικονομικής Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το ανωτέρω έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση του Α και Β Τριμήνου του έτους 2014 όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Προέδρου.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Χρίστος Ζαχαριάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014

Print Friendly, PDF & Email

169/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 169/2014

Περίληψη:«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κιάτου σε ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Στρίγκα του Δημητρίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Kατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 13ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κιάτου σε ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Στρίγκα του Δημητρίου», εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατατέθηκε η από 07-07-20014 αγωγή του κ. Παναγιώτη Στρίγκα του Δημητρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων , δυνάμει της οποίας ο προαναφερθείς (Δήμος Σικυωνίων) υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα συνολικό ποσό 18.170 € νομιμοτόκως από της επιδόσεως της ως άνω αγωγής, διότι όπως ο ίδιος ισχυρίζεται με υπαιτιότητά του (Δήμου) προκλήθηκε ζημιά σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, στις 06/02/2015, καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κα Ασπασία Χατζοπούλου, δικηγόρο Κορίνθου, για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά τη συζήτηση της από 07-07-2014 αγωγής του κ. Παναγιώτη Στρίγκα του Δημητρίου, που έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιµο της 06ης/02/2015, καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

168/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 168/2014

Περίληψη: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα έφεση του Παναγιώτη Ματσιμάνη».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Kατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 12ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα έφεση του Παναγιώτη Ματσιμάνη», εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 10-06-2014
έφεση του κ. Παναγιώτη Ματσιμάνη κατά του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 28/2014 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, δυνάμει της οποίας ο προαναφερθείς (Δήμος Σικυωνίων) αναγνωρίσθηκε ιδιοκτήτης της αναφερομένης σ αυτή εδαφικής λωρίδας ευρισκομένης στην Τ.Κ. Καστανιάς. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 21ης /01/2015 καθώς και κατόπιν οιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κα Παναγιώτα Επιβατηνού, δικηγόρο Κορίνθου, για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, κατά την συζήτηση της από 10-06-2014 έφεσης, του κ. Παναγιώτη Ματσιμάνη, κατά την δικάσιµο της 21ης/01/2015 καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή ματαίωσης.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

167/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 167/2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου της Ευγενίας θυγ. Σταματίου Κοντογιάννη».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 11ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου της Ευγενίας θυγ. Σταματίου Κοντογιάννη», εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατατέθηκε η από 11-04-2014
αίτηση της κ. Ευγενίας θυγ. Σταματίου Κοντογιάννη, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Μπέϊκο» της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού, λόγω απαλλοτρίωσης από την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Πατρών. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, κατά την δικάσιµο της 24ης/09/2014 καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κα Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου, δικηγόρο Κορίνθου, για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συζήτηση της από 11-04-2014 αιτήσεως της κ. Ευγενίας θυγ. Σταματίου Κοντογιάννη, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Μπέϊκο» της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού , λόγω απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Πατρών κατά την δικάσιµο της 24ης/09/2014 καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 167/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

166/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 166/2014

Περίληψη:«Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην υπ. αριθ. 16/2014 απόφαση της Τ.Κ. Μουλκίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 22η Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Κατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Μπούκης Γεώργιος «
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 7ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην υπ. αριθ. 16/2014 απόφαση της Τ.Κ. Μουλκίου» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. 16/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου, σχετικά ζημιές που προκαλούνται από τη διέλευση βαρέων οχημάτων της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» στην προαναφερθείσα κοινότητα.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνας Γεωργούλια.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.-Ορίζει την Δικηγόρο Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ. 16/2014 απόφαση της Τ.Κ. Μουλκίου.

Β.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

171/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 171/2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης αποβολής των κ.κ. Ανδρέα Παπαδόπουλου , Ελευθερίου Παπαδόπουλου κ.λ.π. από παραχωρηθείσα προς το Δήμο εδαφική λωρίδα στην Τ.Κ. Διμηνιού».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Kατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1.- Σπανός Κων/νος Μέλος
2.- Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2.- Μπούκης Γεώργιος «
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος «
4.- Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 15ο
————————-

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης αποβολής των κ.κ. Ανδρέα Παπαδόπουλου , Ελευθερίου Παπαδόπουλου κ.λ.π. από παραχωρηθείσα προς το Δήμο εδαφική λωρίδα στην Τ.Κ. Διμηνιού», έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω:

1)Την υπ’ αριθ. 8792/2001 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Σικυώνος Γεωργίας Μουκούλη δυνάμει της οποίας παραχωρήθηκε από τους Ανδρέα Παπαδόπουλο, Ελευθέριο Παπαδόπουλο κλπ προς το Δήμο Σικυωνίων τμήμα οικοπέδου για τη διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην τ.κ. Διμηνιού. Παρ’ όλα αυτά, παρά την ως άνω παραχώρηση η παραχωρηθείσα εδαφική λωρίδα τυγχάνει περιφραγμένη κι αρνούνται να την αποδώσουν στην κοινή χρήση,
2)την από 1ης Ιουλίου 2014 γνωμοδότηση της δικηγόρου Κορίνθου, Κωνσταντίνας Γεωργούλια, με την οποία γνωμοδοτεί ν’ ασκηθούν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ένδικα βοηθήματα κατά των Ανδρέα Παπαδόπουλου , Ελευθερίου Παπαδόπουλου κ.λ.π.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου ν’ ασκήσει κατά των Ανδρέα Παπαδόπουλου, Ελευθερίου Παπαδόπουλου κ.λ.π. τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ένδικα βοηθήματα καθώς και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων, κατά τη συζήτηση αυτών, καθώς και κατόπιν οιαδήποτε αναβολής ή µαταίωσης και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων την κα Ασπασία Χατζοπούλου, δικηγόρο Κορίνθου, προκειμένου να προβεί για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων στην άσκηση των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενδίκων βοηθημάτων καθώς επίσης και να παραστεί κατά την εκδίκαση αυτών, οποτεδήποτε συζητηθούν, ακόμα και μετά από αναβολή ή ματαίωση και μέχρι η υπόθεση αυτή να τελεσιδικήσει.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

162/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/ 22-07-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 162/2014

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθ. 73/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 17378/16-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Κατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Σπανός Κων/νος Μέλος
2. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος 2. Μπούκης Γεώργιος «
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κ. Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 6ο
————————-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθ. 73/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 73/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως με την οποία απερρίφθη ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων περί της ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 92/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία ο Δήμος υποχρεώθηκε να καταβάλλει σε καθένα από τους 23 ενάγοντες υπαλλήλους τ’ αναγραφόμενα σε αυτή ποσά, λόγω της μη καταβολής του επιδόματος των 176 ευρώ κατά το έτος 2005. Κατά της προαναφερθείσας απόφασης πρέπει να ορισθεί δικηγόρος προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Ορίζει τον δικηγόρο Αθηνών, κ. Βασίλειο Τσατσάνη , o οποίος θα αναλάβει να παράσχει προς το Δήμο μας γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 73/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

Β. Αναγνωρίζει πως για την ανατεθείσα γνωμοδότηση θ’ απαιτηθεί από πλευράς δικηγόρου 5 ώρες εργασίας.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Ζαχαριάς Χρήστος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email

215/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18 / 15– 09 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/ 2014

Περίληψη: «Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης
προμηθειών του Δήμου έτους 2014 (άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ) ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 20998/08-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος
2. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
4. Καρακούσης Ευάγγελος «
5. Μπουζιάνη Βασιλική «
6. Σπανός Κων/νος «
7. Κελλάρης Βασίλειος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 13ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών του Δήμου έτους 2014(άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ)» έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις:
α) του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση Επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

β) του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 , «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
γ) την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
δ) την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011, απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
ε)Το από 12-9-2014 πρακτικό κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών» άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014 του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Τμήμα: Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

ΘΕΜΑ: Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών» άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014 του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

Σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226.Α’/27.10.2011), και μετά την αριθ. 21234/10-09-2014 σχετική γνωστοποίηση – ανακοίνωση, διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών» άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014 του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» το οποίο στερείται προσωπικού, όπου διά κλήρου κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη κατά σειρά κλήρωσης οι:
1) Τσιοκάρας Ιωάννης
2) Χήτα Αμαλία και
3) Μαθιόπουλος Μιχαήλ

και ως αναπληρωματικά μέλη οι :

1) Νταγκαζίδης Μιχαήλ
2) Τσήρος Νικόλαος και
3) Χασιώτης Τιμολέων .

Η παραπάνω κλήρωση διενεργήθηκε από τον υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας Λαλιώτη Γεώργιο που κατέχει την θέση ευθύνης του Προϊσταμένου του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και παρουσία των υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας, Βασιλικής Χαλκιά και Ευαγγελίας Τρίγκα.

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση

Γεώργιος Λαλιώτης Βασιλική Χαλκιά Ευαγγελία Τρίγκα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 12-09-2014 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ για το έτος 2014 και τις ανωτέρω διατάξεις , κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από τα ανωτέρω ,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2014 (άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ) του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνιων», σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και το από 10-09-2014 πρακτικό κληρώσεως των μελών της εν λόγω επιτροπής, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1. Τσιοκάρα Ιωάννη , ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
τον Νταγκαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ – Περιβαλλοντολόγο
2. Χήτα Αμαλία ΔΕ-38 Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αναπληρούμενη από τον Τσήρο Νικόλαο ΔΕ-38 Προσωπικού Η/Υ και
3. Μαθιόπουλο Μιχαήλ ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αναπληρούμενο από τον Χασιώτη Τιμολέοντα ΠΕ – Πολιτικών Μηχανικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Καρακούσης Ευάγγελος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική
5.- Σπανός Κων/νος
6.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15-09- 2014

Print Friendly, PDF & Email

214/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18 / 15 – 09 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 214 / 2014

Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου, προϋπολογισμού
μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 20998/08-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος
2. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
4. Καρακούσης Ευάγγελος «
5. Μπουζιάνη Βασιλική «
6. Σπανός Κων/νος «
7. Κελλάρης Βασίλειος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 12ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συγκρότησης Επιτροπής για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου, προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ» έθεσε υπ’ όψιν των μελών τις διατάξεις :
α) του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή και η συγκρότηση Επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,
β) του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» ,
γ) του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων καθώς και
δ) την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
ε) την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011, απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
στ)Το από 12-9-2014 πρακτικό κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου , προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της Β΄ τάξης του ΜΕΕΠ που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής για τη δημοπράτηση ΕΡΓΩΝ του Δήμου, προϋ/σμού μέχρι το ανώτατο όριο της Β΄τάξης του ΜΕΕΠ, για το 2014.

Σήμερα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226.Α’/27.10.2011), και ύστερα από την αριθ. 21219/ 10-9-2014 σχετική γνωστοποίηση – ανακοίνωση, διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής για τη δημοπράτηση ΕΡΓΩΝ του Δήμου, προϋ/σμού μέχρι το ανώτατο όριο της Β΄τάξης του ΜΕΕΠ, για το 2014, όπου διά κλήρου, κληρώθηκαν ως Τακτικά μέλη κατά σειρά κλήρωσης οι:

1. Κατσιμπούλας Βασίλειος
2. Στούκας Νικόλαος και
3. Μακαβέλου Πηνελόπη
και ως Αναπληρωματικά μέλη οι:
1. Φίλη Κωνσταντίνα
2. Μαστέλλου Γεωργία
3. Κόλλια Γεωργία
Η παραπάνω κλήρωση διενεργήθηκε από τον υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας Γεώργιο Λαλιώτη που κατέχει την θέση ευθύνης του Προϊσταμένου του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων και παρουσία των υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας, Βασιλικής Χαλκιά και Ευαγγελίας Τρίγκα.

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση

Γεώργιος Λαλιώτης Βασιλική Χαλκιά Ευαγγελία Τρίγκα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 12-09-2014 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπράτησης ΕΡΓΩΝ του Δήμου, προϋ/σμού μέχρι το ανώτατο όριο της Β΄τάξης του ΜΕΕΠ, για το 2014 και τις ανωτέρω διατάξεις , κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση έργων έτους 2014 προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και το πρακτικό κληρώσεως των μελών της επιτροπής , αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου , ως τακτικά μέλη :

1.- Κατσιμπούλα Βασίλειο, ως Πρόεδρο της επιτροπής , αναπληρούμενο από την Φίλη
Κωνσταντίνα
2.- Στούκα Νικόλαο, ως μέλος
3.- Μακαβέλου Πηνελόπη, ως μέλος

Και ως αναπληρωματικά μέλη τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

1- Μαστέλλου Γεωργία – Αναπληρωματικό μέλος
2.- Κόλλια Γεωργία – Αναπληρωματικό μέλος

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Μυττάς Ιωάννης
2.- Ζάρκος Δημήτριος
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Καρακούσης Ευάγγελος
4.- Μπουζιάνη Βασιλική
5.- Σπανός Κων/νος
6.- Κελλάρης Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15-09- 2014

Print Friendly, PDF & Email

206/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 18/15-09-2014 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 206/2014

Περίληψη: Ένταξη οφειλετών του Δήμου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σύμφωνα με το
άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (Α 93).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 20998/08-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 7 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Μυττάς Ιωάννης Μέλος
3. Ζάρκος Δημήτριος Μέλος
4. Καρακούσης Ευάγγελος «
5. Μπουζιάνη Βασιλική «
6. Σπανός Κων/νος «
7. Κελλάρης Βασίλειος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 4ο
—————————–

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ένταξης οφειλετών του Δήμου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (93)» έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 03-09-2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας συνοδευόμενη από αιτήσεις οφειλετών , που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:
Αριθ. πρωτ: 20706 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«ΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 51 Ν. 4257/2014 (Α’ 93) ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 51 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους έως και την 14/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου), δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. Με τις εν λόγω διατάξεις οι οποίες επανέρχονται σε ισχύ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους δήμους μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4257/2014 (14.4.2014), χωρίς την καταβολή προστίμων και προσαυξήσεων, σε είκοσι τέσσερις (24) κατ’ ανώτατο όριο δόσεις, χωρίς έκαστη δόση να υπολείπεται του ποσού των € 150,00.
Πλέον αυτού, όσοι οφειλέτες επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ, έχουν πρόσθετη απαλλαγή-έκπτωση κατά ποσοστό 10% επί της βασικής οφειλής τους. Ειδικότερα και όσον αφορά μόνο τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και τα πρόστιμα επ’ αυτών, αυτά καταβάλλονται μειωμένα κατά 70%.
Β. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 και εντεύθεν, δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
β) Για οφειλές μέχρι € 5.000,00 σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00
γ) Για οφειλές από € 5.001,00 έως € 10.000, σε 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00
δ) Για οφειλές από € 10.001,00 έως € 20.000,00 σε 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00 και
ε) Για οφειλές από 20.001,00 και άνω, σε 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με ελάχιστο όριο δόσης τα € 100,00.
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης, πλέον οκτώ (8) ποσοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (από 11/6/2014 το επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. διαμορφώθηκε σε 0,15% από 0,25% που ήταν μέχρι τότε).
Εξαιρούνται της ρύθμισης α) οι οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών και β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων π