Απόφαση 193/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   18 / 09-10-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    193 /   2013

 

Περίληψη: «Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά οφειλετών του Δήμου.»

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά   Χρήστου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23811/03-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Χρίστος       Ζαχαριάς             (Πρόεδρος)        1.- Σπυρίδων   Σταματόπουλος  (Δήμαρχος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)               2.- Κων/νος       Σπανός                  (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)            

4.-   Ευάγγελος Χoυσελάς             (Μέλος)

5.-   Νικόλαος   Παπαβασιλείου   (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Αντιπρόεδρος    της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος, εν ελλείψει του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά οφειλετών του Δήμου.» έθεσε υπόψη της επιτροπής, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 23746/03-10-2013 εισήγηση που έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: 23746                                                            Οικονομική Επιτροπή

                                                                            

                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. κ. Δήμαρχο Σικυωνίων
  2. κ. Ν. Παπαβασιλείου, εντεταλμένο σύμβουλο επί των οικονομικών θεμάτων του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», για την είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων –Κ.Ε.Δ.Ε.- (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.

Με τις διατάξεις των άρθρων 7 κ.ε. του Κ.Ε.Δ.Ε., προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που εφαρμόζονται στο Δημόσιο και σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα και στους Ο.Τ.Α. για την είσπραξη των οφειλών προς αυτούς. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

                            κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του, εν γένει στα χέρια τρίτου

                            κατάσχεση ακινήτου.

Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 3220/2004, πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται και η άσκηση ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά οφειλετών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής βεβαιωμένων χρεών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον Προϊστάμενο της Ταμιακής Υπηρεσίας ή τον Ειδικό Δημοτικό Ταμία.

Η λήψη των αναγκαστικών αυτών μέτρων είσπραξης, εναπόκειται στην κρίση του ειδικού δημοτικού ταμία σύμφωνα και με το άρθρο 48 του Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’), ο οποίος και παραγγέλλει εγγράφως σε ορισμένο δικαστικό επιμελητή τη λήψη των μέτρων είτε αθροιστικά είτε ξεχωριστά ανά περίπτωση κατά την ελεύθερη κρίση του.

Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι οφειλές προς το Δήμο μας τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα υπερβαίνουν το ποσό των € 2.000.000,00 παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με την εφαρμογή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων (δέσμευση φορολογικής ενημερότητας για ποσό οφειλής άνω των € 300,00 κ.α.), προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή ως το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, να λάβει απόφαση προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των απαιτήσεων του Δήμου κατά οφειλετών του, αρχής γενομένης από τους οφειλέτες που έχουν τα μεγαλύτερα χρέη. Πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι να ορισθεί ως κατώτατο ποσό εκκίνησης των μέτρων αυτών τα € 10.000,00 ανά οφειλέτη.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τον ορισμό δικαστικού/ών επιμελητή/ών, συμβολαιογράφου/ων καθώς και δικηγόρου/ων οι οποίοι και θα επιληφθούν των σχετικών διαδικασιών.

                             Κιάτο, 3 Οκτωβρίου 2013

                        Ο Αν. Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή Να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

                                              

 

                                          

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Εγκρίνει την ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση του προέδρου, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 193/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

                                                                                   1.- Νικόλαος   Παπαβασιλείου

Χρίστος       Ζαχαριάς                                                 2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                     3.- Ιωάννης   Σωτηρόπουλος

                                                                                      4.- Ευάγγελος Χουσελάς

                                                                                                                                                                                                       

                                  Ακριβές απόσπασμα

                         Κιάτο 9 Οκτωβρίου 2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 178/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   17 / 19-09-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    178 /   2013

 

Περίληψη: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014»

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22027/13-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος (Πρόεδρος)        1.- Κων/νος      Σπανός                (Μέλος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)              2.- Ευάγγελος Χoυσελάς              (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)              3.- Νικόλαος     Παπαβασιλείου      (Μέλος)

4.-   Χρίστος       Ζαχαριάς             (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος   της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014» έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 19-09-2013 εισήγηση για την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων έτους 2014, που υποβλήθηκε από την Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: Δ.Υ.                                                                   Οικονομική Επιτροπή

                  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014.

         Με την υπ’ αριθ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ Β’ 1896) ΚΥΑ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό 2014 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα έως την 5η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, με βάση σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες, όπως η παροχή γνώμης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα η Εκτελεστική Επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει καταρτισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή εγκαίρως το σχέδιο του προϋπολογισμού, καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή.

Εν συνεχεία το ψηφισθέν σχέδιο ενσωματώνεται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ προκειμένου το Παρατηρητήριο Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού και να δοθούν και οι απαραίτητες οδηγίες από το ΥΠΕΣ. Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, μέχρι τη 15η Νοεμβρίου ψηφίζει τόσο τον προϋπολογισμό όσο και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σε ειδική προς τούτο συνεδρίασή του και τον υποβάλλει για έλεγχο στην αρμόδια Αρχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους 2014 και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. Σημειωτέον ότι καίτοι ενημερώθηκαν από την υπηρεσία μας τόσο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.) όσο και η Εκτελεστική Επιτροπή (αρ. πρωτ. εγγράφου μας: 19444/14-8-2013) δεν προέβησαν στις δέουσες για το σκοπό αυτό ενέργειες, συνεπώς θα πρέπει το σχέδιο να καταρτισθεί από την Οικονομική Επιτροπή (ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το έτους 2014 και το συνοδευτικό Τεχνικό Πρόγραμμα που κατάρτισε η Ε.Ε.).

                             Κιάτο, 19 Σεπτεμβρίου 2013

       Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

:

          

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

Eγκρίνει την εισήγηση για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων έτους 2014 όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση του προέδρου μετά από την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου μας.

 

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                 1.- Χρίστος       Ζαχαριάς

                                                                                                2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                              3.- Ιωάννης    Σωτηρόπουλος

                                                                                                                                                                                                       

                                Ακριβές απόσπασμα

                         Κιάτο 19Σεπτεμβρίου 2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 172/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   16 / 10-09-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    172/   2013

 

Περίληψη: « Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 97/2007 απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής

                     του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.»

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος (Πρόεδρος)        1.- Κων/νος     Σπανός                (Μέλος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)               2.- Χρίστος       Ζαχαριάς             (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)              

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου    (Μέλος)

5.- Ευάγγελος Χoυσελάς              (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 13ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος

το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 97/2007 απόφασης της δημαρχιακής επιτροπήςτου πρώην Δήμου Στυμφαλίας.»έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.97/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας που είχε ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 15/17-10-2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 97/2007

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: Άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1510/20-8-2007 Απόφασης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας

Στους Καλιάνους Κορινθίας σήμερα στις 17 του μήνα Οκτώβρη   του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄ η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Στυμφαλίας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από την αριθ. 5531/12-10-2007 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δ. Ε. διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν Παρόντες 5   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.- ΛΕΓΓΑΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                      

2.- ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3.- ΔΕΔΑΚΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4.- ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5.- ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Καρακούσης Βασίλειος, για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί συζήτησης και λήψης απόφασης περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: Άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1510/20-8-2007 Απόφασης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας, είπε τα εξής:

Με την 96/2007 απόφασή μας αναθέσαμε σε δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 σε συνδ. με αυτές της παρ. 2 στ του ιδίου άρθρου, του Ν 3463/2006, να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων από το Δήμο Στυμφαλίας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1510/20-8-2007 Απόφασης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας.

Θέτω υπόψη σας τη σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου, που έχει ως κατωτέρω, προκειμένου να αποφασίσουμε επί του θέματος και επειδή η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία προτείνω η αμοιβή του δικηγόρου να καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1510/20-8-2007 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα : «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας»

Σχετ. : Η υπ’ αριθ. 96/9-10-2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Στυμφαλίας (άρθρ. 103 παρ. 3 σε συνδ. με παρ. 2 στ Ν 3463/2006)

———————————-##————————————-

Με την εν θέματι απόφαση, χορηγήθηκε στη «Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ)» άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, η οποία αφορά στο έργο που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ οικ. 129772/8-6-2007 (κατασκευή έργου υδροληψίας – μερισμού και αντλιοστασίου στις πηγές Δρίζας του Δήμου Στυμφαλίας και αγωγού μεταφοράς νερού από το έργο υδροληψίας έως τη Χ.Θ. 2+750, όπου προβλέπεται να συνδεθεί με ήδη κατασκευασθέντα αγωγό).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Α. Με την αριθ. 113588/27-12-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Πολιτισμού – Ανάπτυξης και Γεωργίας, είχαν εγκριθεί αρχικά οι περιβαλλοντικοί όροι για το ίδιο έργο. Η ΚΥΑ αυτή ακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 2129/2003 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν ασκήσεως από το Δήμο αιτήσεως ακυρώσεως, διότι, δεν είχε προηγηθεί της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου η έγκριση προγράμματος αναπτύξεως υδατικών πόρων, κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 του Ν. 1739/1987.

Β. Μετά την ακύρωση της άνω ΚΥΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο, για την κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση των προγραμμάτων ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας, ανέθεσε με την υπ’ αριθ. Δ11/Φ.56.2/ΓΔΦΠ 4663/οικ. 15759 602/12-9-2003 απόφασή του στην Κοινοπραξία ENVECO Α.Ε., WL/DELFT HYDRAULICS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ, GEOMET, μελέτη για την «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου». Η μελέτη ανατέθηκε με σκοπό την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων ανάπτυξης υδατικών πόρων στα ως άνω Υδατικά Διαμερίσματα και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Γ. Ακολούθησε η έκδοση της με αριθ. 122411/2-7-2004 κοινής απόφασης των άνω Υπουργών με την οποία εγκρίθηκαν εκ νέου οι περιβαλλοντικοί όροι του ιδίου έργου και της από 22-5-2005 ορθής επανάληψής της, οι οποίες επίσης ακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμούς 2179/2006 και 2180/2006 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγε εκ νέου ο Δήμος με την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως.    

Δ. Στη συνέχεια, με το Ν. 3481/2006, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006 (άρθρ. 9 παρ. 1), προστέθηκε στο άρθρο 7 του Ν. 3199/9-12-2003 (ΦΕΚ 280Α) νέα παράγραφος 5, με την οποία ορίσθηκε ότι : «Μέχρι την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας του υδατικού δυναμικού της χώρας και την έκδοση των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης των Περιφερειών επιτρέπεται η υδροληψία από συγκεκριμένη λεκάνη απορροής, καθώς και η μεταφορά ύδατος σε άλλη λεκάνη, με βάση εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της λεκάνης ή των λεκανών αυτών για: α) την ικανοποίηση επιτακτικών αναγκών ύδρευσης πόλεων και οικισμών β) …….γ)……δ) …… Το ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται …….β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όταν το σχέδιο αφορά υδατικές λεκάνες μίας περιφέρειας……».

Ε. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας, όπως είχε εκπονηθεί από την εταιρεία ENVECO A.E. το 2003. Πρόκειται για Σχέδιο που καταρτίστηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, του φορέα εκτέλεσης του έργου υδροδότησης της Κορίνθου (ΔΕΥΑ Κορίνθου), προκειμένου ν’ αποτελέσει συμπλήρωμα της από Ιανουαρίου 2004 ΜΠΕ του έργου, με την οποία είχε συνυποβληθεί στη διοίκηση, προκειμένου να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι για την εκτέλεσή του. Με την εκπόνηση του Σχεδίου αυτού επιχειρήθηκε να εισαχθεί η καινοφανής και επικίνδυνη πρακτική, οποιοσδήποτε επιδιώκει την υλοποίηση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, να αναθέτει την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής στην οποία θέλει να υλοποιήσει το έργο ή της οποίας τους υδατικούς πόρους θέλει να εκμεταλλευτεί, η οποία μελέτη να υποδεικνύει το έργο ως το καλύτερο σενάριο διαχείρισης του νερού μιας υδρολογικής λεκάνης. Η πρακτική αυτή «καταδικάστηκε» από το ΣτΕ με την έκδοση των αποφάσεών του 2179/2006 και 2180/2006, με τις οποίες κρίθηκε ότι, κάθε έργο εκμετάλλευσης υδατικών πόρων πρέπει να εντάσσεται στην προβλεπόμενη από την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία διαδικασία προγραμματισμού.   Μετά την έκδοση των άνω αποφάσεων, και την προσθήκη στο άρθρο 7 του Ν. 3199/2003 της άνω μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 5, η από Δεκεμβρίου 2003, εκπονηθείσα από την εταιρεία ENVECO A.E. μελέτη «Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Υδρολογικών Λεκανών Στυμφαλίας και Ασωπού», επαναφέρθηκε με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑ Κορίνθου, η οποία επιχειρεί με κάθε τρόπο να εκτελέσει το προαναφερόμενο έργο υδροδότησης της Κορίνθου από τη Στυμφαλία, και εγκρίθηκε με την άνω απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως «Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας».        

ΣΤ. Την απόφαση αυτή προσέβαλε ήδη ο Δήμος με την από 15/12/2006 και με αριθμό κατάθεσης 7262/18-12-2006 αίτηση ακυρώσεως, την οποία συνέταξα κατ’ εντολήν του, για τους ακόλουθους περιληπτικά λόγους :  

(1) Το Σχέδιο Διαχείρισης, δεν καταρτίστηκε και δεν εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/1989, ούτε κατά τη διαδικασία που θεσπίζεται με το Ν. 3199/2003. Ειδικότερα, εκπονήθηκε από αναρμόδιο φορέα, καθόσον, παραγγέλθηκε από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου και συντάχθηκε από την εταιρεία ENVECO A.E., και όχι από τη Διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Περιφέρειας και με την πρωτοβουλία, μέριμνα και ευθύνη της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άνω νόμου 3199/2003. Έτσι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης Στυμφαλίας, το οποίο έπρεπε να έχει εκπονήσει η Πολιτεία.

(2) Δεν προηγήθηκε της εγκρίσεώς του γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 παρ. 2.

(3) Συντάχθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση του προβλεπομένου από το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν. 3199/2003 Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθορίσει το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης, με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο έλεγχος ως προς την επάρκεια και πληρότητα του περιεχομένου του, με βάση το νόμο 319/03 και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
(4) Εκδόθηκε, χωρίς να έχουν καθοριστεί οι λεκάνες απορροής ποταμών, κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 2 διαδικασία και χωρίς βεβαίως να έχουν κατανεμηθεί οι αρμοδιότητες διαχείρισης και προστασίας τους μεταξύ των Περιφερειών. Σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 60/98 (ΦΕΚ Α,61), ο Νομός Κορινθίας, ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου, για το οποίο είναι αρμόδιες τουλάχιστον δύο Περιφέρειες, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ με την εφαρμογή της ΚΥΑ 43504/05 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών», οι άδειες που αφορούν το Νομό Κορινθίας, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Ως εκ τούτου, συναρμόδιες Περιφέρειες για τη σύνταξη και έγκριση του σχετικού Σχεδίου Διαχείρισης για τη λεκάνη απορροής Στυμφαλίας είναι τουλάχιστον οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, και συνεπώς, η προσβαλλομένη έπρεπε να εκδοθεί από τους δυο τουλάχιστον συναρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των άνω Περιφερειών.   
(5) Δεν έχει ακόμη συνταχθεί και εγκριθεί Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων στη λεκάνη απορροής Στυμφαλίας, ενώ η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν έχει προβεί σε σύνταξη πλήρους και αναλυτικής έκθεσης των χαρακτηριστικών της επίμαχης λεκάνης απορροής, σε διαπίστωση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της και σε οικονομική ανάλυση κάθε χρήσης ύδατος στη λεκάνη αυτή (άρθρ. 4 παρ. 1 περ. θ) Ν. 3199/2003, τα οποία, σε κάθε περίπτωση έπρεπε να προηγηθούν της σύνταξης και έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης των υδάτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία προγραμματισμού που καθιερώνεται με το Ν. 3199/2003.
(6) Η σύμφωνη γνώμη που παρασχέθηκε από την Κεντρική Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το 191819/3-10-2006 έγγραφό της είναι παντελώς αόριστη και στερείται αιτιολογίας 

(7) Παραβιάστηκε ευθέως η κείμενη νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης προ της εγκρίσεώς τους, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόμενό τους και τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια αυτά (άρθρ. 6 Ν. 3199/2003 σε συνδυασμό με Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Παραβιάστηκαν επίσης ευθέως και οι σχετικές επιταγές της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 2001, καθόσον το επίμαχο Σχέδιο αφορά στη διαχείριση υδατικών πόρων της λεκάνης Στυμφαλίας και καθορίζει τα μελλοντικά έργα που μπορούν να εκτελεστούν με χρήση των υδάτων της, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για τα οποία απαιτείται εκτίμηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

(8) Η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης αντίκειται στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 2001, κατ’ εφαρμογήν της οποίας, θα έπρεπε να προηγηθεί της εκπόνησης του σχεδίου και πριν από την έγκρισή του (άρθρο 4 παρ. 1), συστηματική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου και των έργων που προτείνονται με αυτό, με εκπόνηση και έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης στην οποία θα έπρεπε να εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου, καθώς και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του (άρθρο 5 παρ. 1). Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στο προτεινόμενο με το Σχέδιο Διαχείρισης έργο της υδροδότησης της Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας θα έπρεπε να εξετάζονται οι εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης της Κορίνθου από άλλες περιοχές πλην Στυμφαλίας.

               Σε περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι, με τη διάταξη της νέας παραγράφου 5 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 7 του Ν. 3199/03 με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006,   καταργείται προσωρινά, μέχρι την έγκριση των συνολικών σχεδίων διαχείρισης (τέλος έτους 2009) η διαδικασία προγραμματισμού που έχει θεσπιστεί με το Ν. 1739/89 και το νεότερο Ν. 3199/03, η κατάργηση αυτή παρίσταται αντισυνταγματική και αντίθετη με τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, δεδομένου ότι ο κανόνας ότι τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο σχεδιασμού και προγραμματισμού που έχει εγκριθεί κατά νόμο, θεσπίστηκε ενόψει της συνταγματικής επιταγής για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και επιβάλλεται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.     

Ως εκ τούτου το σχεδιαζόμενο από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου έργο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν προηγουμένως δεν καταρτιστεί και εγκριθεί από την Πολιτεία και με διαδικασίες που θεσπίζονται με τους Ν. 1739/89 και 3199/2003 πρόγραμμα ανάπτυξης υδατικών πόρων της λεκάνης Στυμφαλίας και των σχετιζομένων με αυτή υδρολογικά λεκανών, το οποίο να διασφαλίζει την προστασία και ορθή διαχείρισή τους.  

Η ανωτέρω ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, με εισηγήτρια την κ. Σακελλαροπούλου, στην επταμελή σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 6/6/2007, οπότε και παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω της σπουδαιότητας της υποθέσεως και της κρίσεως περί της συνταγματικότητας και της εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο της διατάξεως του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν 3199/2003, πρόκειται δε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 11/1/2008.

Ζ. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 129772/8-6-2007των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού, που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας». Την απόφαση αυτή προσέβαλε ήδη ο Δήμος με την από 4-7-2007 και με αριθμό κατάθεσης 4629/6-7-2007 αίτηση ακυρώσεως, την οποία συνέταξα κατ’ εντολήν του, για τους ακόλουθους περιληπτικά λόγους :  

α) Η επίμαχη ΚΥΑ αποτελεί κατ’ ουσίαν πράξη εκτελεστική του Σχεδίου Διαχείρισης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ως εκ τούτου είναι παράνομη και αντίθετη με τις διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του εθνικού δικαίου, για τους ίδιους λόγους που προτάθηκαν με την αίτηση ακυρώσεως κατά του Σχεδίου Διαχείρισης.  

β) Το εγκριθέν με την εν λόγω ΚΥΑ έργο, δεν έχει χωροθετηθεί και η απευθείας υποβολή της από Οκτωβρίου 2006 ΜΠΕ προς έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, χωρίς να έχει προηγηθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) που επιβάλλεται για τα έργα της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α) κατηγορίας, όπως το σχεδιαζόμενο, παραβιάζει ευθέως τη σχετική διαδικασία, η οποία προβλέπεται από το Κεφάλαιο Α, άρθρα 3 και 4 της Απόφ. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003.  

γ) Η επίμαχη ΚΥΑ εκδόθηκε βάσει της από Οκτωβρίου 2006 ΜΠΕ, η οποία ταυτίζεται απολύτως κατά τους στόχους και το περιεχόμενό της με την αρχικώς υποβληθείσα (από Ιανουαρίου 2004). Η ΜΠΕ αυτή βρίθει πλημμελειών και ελλείψεων με αποκορύφωμα την απουσία εξέτασης εναλλακτικών λύσεων υδροδότησης της Κορίνθου και από άλλες περιοχές πλην Στυμφαλίας (π.χ. Λουτράκι, Νεμέα, Άγιος Βασίλειος) και τους λόγους απόρριψής τους, με την απαιτούμενη τεκμηρίωση, οι οποίες άλλωστε απουσιάζουν και από εγκριθέν Σχέδιο Διαχείρισης.  

Η ανωτέρω ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, με εισηγήτρια την κ. Σακελλαροπούλου, στην Ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω της σπουδαιότητας της υποθέσεως και πρόκειται να συνεκδικαστεί με   την ασκηθείσα κατά του σχεδίου διαχείρισης αίτηση, κατά την δικάσιμο της 11/1/2008.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1510/20-8-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π.

Όπως προκύπτει τόσο από το Προοίμιο όσο και από το περιεχόμενό της η απόφαση αυτή ερείδεται στις προαναφερόμενες και ήδη προσβληθείσες πράξεις και είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα για τους ίδιους λόγους που προτάθηκαν κατά των πράξεων αυτών και προεκτίθενται.

Περαιτέρω, με την εν λόγω απόφαση χορηγείται άδεια σε ανύπαρκτο φορέα, δηλαδή την Δημόσια Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου. Σε κάθε περίπτωση, χορηγείται άδεια σε φορέα αναρμόδιο να εκτελέσει έργο ύδρευσης εντός των ορίων του Δήμου Στυμφαλίας. Ειδικότερα, ο Δήμος Στυμφαλίας βρίσκεται εκτός της περιοχής αρμοδιότητάς της ΔΕΥΑ Κορίνθου, που είναι ο νέος διευρυμένος Δήμος Κορινθίων, όπως αυτός προέκυψε από την εφαρμογή του Ν. 2539/97. Η περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Κορίνθου καθορίστηκε με το ΠΔ 286/1982 (ΦΕΚ Α/51/29-4-1982) σε συνδυασμό με την 18375/21-11-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά τους όρους του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α/191).      

               Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2 της ΚΥΑ 43504/05 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών», και του ΠΔ 60/98 (ΦΕΚ Α,61), προκύπτει ότι, ο Νομός Κορινθίας, ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου, για το οποίο είναι αρμόδιες τουλάχιστον δύο Περιφέρειες, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, και ως εκ τούτου η χορηγηθείσα με την εν λόγω απόφαση άδεια θα έπρεπε να έχει εκδοθεί με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. 
               Τέλος, η ανάκληση που προβλέπεται στον 12ο όρο της απόφασης, σε περίπτωση ακυρώσεως των πράξεων στις οποίες ερείδεται, δεν είναι αυτοδίκαιη αλλά απαιτεί, σε κάθε περίπτωση, έκδοση σχετικής αποφάσεως ανακλήσεως από την αρχή που την εξέδωσε.
               Ως εκ τούτου, θα πρέπει η εν θέματι απόφαση να προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

                                     Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2007

Θεοδώρα Κοντοζήση Δικηγόρος (ΑΜ 2055 ΔΣΠ) Ιπποκράτους 52-54, Αθήνα

 


ΘΕΟΔΩΡΑ Ξ. ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΠ2055)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 52-54 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ, 10680 ΤΗΛ./FΑΧ 210 3615633-2103632056 Α.Φ.Μ. 043944926 ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ


                    

                     Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου

                     Νομικής Προστασίας Περιβάλλοντος»

Η Δημαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει την άσκηση εκ μέρους του Δήμου αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1510/20-8-2007 Απόφασης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας.

2.- Να ασκήσει και οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα απαιτείται, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1510/20-8-2007 Απόφασης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση στη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) από πηγές Στυμφαλίας (Δρίζας) του Δήμου Στυμφαλίας Νομού Κορινθίας, καθώς επίσης και κάθε συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

3.- Αναθέτει στη δικηγόρο Πειραιά Θεοδώρα Κοντοζήση – Βενέτη του Ξενοφώντα(ΑΜ 2055 ΔΣΠ), κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθ.52-54, την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως και οποιουδήποτε άλλου ενδίκου βοηθήματος απαιτηθεί, κατά της παραπάνω απόφασης καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ κατά τις ορισθησόμενες δικασίμους των άνω ένδικων βοηθημάτων, όπως και σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής των. Η ανωτέρω υποχρεούται όπως χειριστεί και υποστηρίξει, δικαστικά και εξώδικα, την ανωτέρω υπόθεση. Η παρούσα εντολή περιλαμβάνει τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακυρώσεως κατά της άνω πράξης της διοίκησης και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, κατόπιν μελέτης και επεξεργασίας του φακέλου της υπόθεσης, την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση των άνω ένδικων βοηθημάτων από την ίδια ή και άλλο δικηγόρο που αυτή θα ορίσει, την παροχή συμβουλευτικής συνδρομής στο Δήμο και τη διεκπεραίωση των εξώδικων πράξεων και ενεργειών που απαιτούνται για τον ορθό και αποτελεσματικό χειρισμό της υπόθεσης.

4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο:

4.1.- Να εμφανιστεί σε Συμβολαιογράφο αν απαιτηθεί και α) να εγκρίνει την άσκηση από την άνω δικηγόρο της αίτησης ακυρώσεως κατά της άνω αποφάσεως β) να δώσει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην άνω δικηγόρο, όπως η ίδια, ή άλλος δικηγόρος που αυτή θα ορίσει, να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του ΣτΕ κατά τις ορισθησόμενες δικασίμους των άνω ένδικων βοηθημάτων που θα ασκηθούν, (αίτηση ακυρώσεως) όπως και σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής των.

5.- Επειδή η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία η αμοιβή του δικηγόρου να καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006.

6.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου, στον οποίο είναι γραμμένη πίστωση 18.000,00 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ψηφίσει σε βάρος του τη σχετική πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 97/2007

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωστό Απόσπασμα

Καλιάνοι 18 Οκτωβρίου   2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΓΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1.- την υπ’ αριθ. 97/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Στυμφαλίας

2.- Την εισήγηση του Προέδρου   και

3.- Την ανάγκη για επικαιροποίηση της ανωτέρω απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 97/2007 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής

του πρώην Δήμου Στυμφαλίας όπως αναγράφεται παραπάνω.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                 1.- Nικόλαος  Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                              3.- Ιωάννης    Σωτηρόπουλος

                                                                                                         4.- Eυάγγελος Χουσελάς                                                                                  

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10Σεπτεμβρίου 2013

 


Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 171/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   16 / 10-09-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    171 /   2013

 

Περίληψη: « Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 58/2007 απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής

                   του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.»

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος (Πρόεδρος)        1.- Κων/νος     Σπανός                (Μέλος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)               2.- Χρίστος       Ζαχαριάς             (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)              

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου    (Μέλος)

5.- Ευάγγελος Χoυσελάς              (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 12ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος

το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 58/2007 απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.»έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ. 58/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας που είχε ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: Άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Κοινής Απόφασης Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπ. Πολιτισμού, με Α.Π. της Ε.Υ.ΠΕ. του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. οικ. 129772/8-6-2007, με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: ««Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας».

Στους Καλιάνους Κορινθίας σήμερα στις 2 του μήνα Ιούλη   του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00΄ η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Στυμφαλίας συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από την αριθ. 3281/29-6-2007 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δ. Ε. διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν Παρόντες 5 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ:ουδείς

1.- ΛΕΓΓΑΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                      

2.- ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3.- ΔΕΔΑΚΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4.- ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5.- ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Καρατζιάς Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί συζήτησης και λήψης απόφασης περί: Άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Κοινής Απόφασης Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπ. Πολιτισμού, με Α.Π. της Ε.Υ.ΠΕ. του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. οικ. 129772/8-6-2007, με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: ««Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας» είπε τα εξής:

Ο μόνος τρόπος που δεν θα επιτρέψει να αρχίσουν οι εργασίες εκτέλεσης του εν λόγω έργου, για του οποίου την κατασκευή έχουμε κατ΄ επανάληψη διατυπώσει τις αντιρρήσεις μας τις οποίες όλοι γνωρίζετε, είναι η άμεση υποβολή στο ΣτΕ αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης της αριθ. πρωτ. οικ. 129772/8-6-2007 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο : «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας».

Η άσκηση των ανωτέρω ενδίκων μέσων γίνεται κατόπιν σχετικής εντολής μας σε δικηγόρο.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό είναι και οι λόγοι που συνιστούν το κατεπείγον της συνεδρίασης, προκειμένου να ασκηθούν άμεσα τα ένδικα μέσα ώστε να μην συνεχιστούν οι εργασίες του εν λόγω έργου.

Με την 57/2007 απόφασή μας αναθέσαμε σε δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 σε συνδ. με αυτές της παρ. 2 στ του ιδίου άρθρου, του Ν 3463/2006, να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων από το Δήμο Στυμφαλίας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 129772/8-6-2007 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο : «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας».

Θέτω υπόψη σας τη σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου, που έχει ως κατωτέρω, προκειμένου να αποφασίσουμε επί του θέματος και επειδή η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία προτείνω η αμοιβή του δικηγόρου να καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006.

«Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ : Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 129772/8-6-2007 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο : «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας».

Σχετ. : Η υπ’ αριθ. 57/30-6-2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Στυμφαλίας (άρθρ. 103 παρ. 3 σε συνδ. με παρ. 2 στ Ν 3463/2006)

———————————-##————————————-

Με την εν θέματι ΚΥΑ, αδειοδοτήθηκε η κατασκευή και λειτουργία έργου υδροληψίας – μερισμού και αντλιοστασίου στις πηγές Δρίζας του Δήμου Στυμφαλίας και αγωγού μεταφοράς νερού από το έργο υδροληψίας έως τη Χ.Θ. 2+750, όπου προβλέπεται να συνδεθεί με ήδη κατασκευασθέντα αγωγό. Τα ανωτέρω έργα προορίζονται να υδροδοτήσουν την πόλη της Κορίνθου και αδειοδοτούνται, όπως περιγράφονται στην από Οκτωβρίου 2006 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην Τεχνική έκθεση που συνοδεύουν την ΚΥΑ.    

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Α. Με την αριθ. 113588/27-12-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Πολιτισμού – Ανάπτυξης και Γεωργίας, είχαν εγκριθεί αρχικά οι περιβαλλοντικοί όροι για το ίδιο έργο. Η ΚΥΑ αυτή ακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 2129/2003 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν ασκήσεως από το Δήμο αιτήσεως ακυρώσεως, διότι, δεν είχε προηγηθεί της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου η έγκριση προγράμματος αναπτύξεως υδατικών πόρων, κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 του Ν. 1739/1987.

Β. Μετά την ακύρωση της άνω ΚΥΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο, για την κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση των προγραμμάτων ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας, ανέθεσε με την υπ’ αριθ. Δ11/Φ.56.2/ΓΔΦΠ 4663/οικ. 15759 602/12-9-2003 απόφασή του στην Κοινοπραξία ENVECO Α.Ε., WL/DELFT HYDRAULICS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ, GEOMET, μελέτη για την «Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου». Η μελέτη ανατέθηκε με σκοπό την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων ανάπτυξης υδατικών πόρων στα ως άνω Υδατικά Διαμερίσματα και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Γ. Ακολούθησε η έκδοση της με αριθ. 122411/2-7-2004 κοινής απόφασης των άνω Υπουργών με την οποία εγκρίθηκαν εκ νέου οι περιβαλλοντικοί όροι του ιδίου έργου και της από 22-5-2005 ορθής επανάληψής της, οι οποίες επίσης ακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμούς 2179/2006 και 2180/2006 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγε εκ νέου ο Δήμος με την άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως.    

Δ. Στη συνέχεια, με το Ν. 3481/2006, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006 (άρθρ. 9 παρ. 1), προστέθηκε στο άρθρο 7 του Ν. 3199/9-12-2003 (ΦΕΚ 280Α) νέα παράγραφος 5, με την οποία ορίσθηκε ότι : «Μέχρι την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας του υδατικού δυναμικού της χώρας και την έκδοση των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης των Περιφερειών επιτρέπεται η υδροληψία από συγκεκριμένη λεκάνη απορροής, καθώς και η μεταφορά ύδατος σε άλλη λεκάνη, με βάση εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της λεκάνης ή των λεκανών αυτών για: α) την ικανοποίηση επιτακτικών αναγκών ύδρευσης πόλεων και οικισμών β) …….γ)……δ) ……Στο ως άνω σχέδιο διαχείρισης πρέπει να τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα και η επάρκεια των υδατικών πόρων της λεκάνης απορροής μετά τη σχεδιαζόμενη απόληψη ποσοτήτων ύδατος, καθώς και η βιώσιμη χρήση των υδάτων που θα αξιοποιηθούν στη λεκάνη απορροής που θα μεταφερθούν οι προς απόληψη ποσότητες, με βάση την ανάγκη μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Το σχέδιο αυτό ισχύει μέχρι την έγκριση του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και ενσωματώνεται σε αυτό λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια. Το ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται …….β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όταν το σχέδιο αφορά υδατικές λεκάνες μίας περιφέρειας. Σε περίπτωση έργων μεγάλης κλίμακας ή εθνικής σημασίας, τα σχέδια διαχείρισης της παραγράφου αυτής εγκρίνονται με νόμο».

Ε. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας, όπως είχε εκπονηθεί από την εταιρεία ENVECO A.E. το 2003. Πρόκειται για Σχέδιο που καταρτίστηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, του φορέα εκτέλεσης του έργου υδροδότησης της Κορίνθου (ΔΕΥΑ Κορίνθου), προκειμένου ν’ αποτελέσει συμπλήρωμα της από Ιανουαρίου 2004 ΜΠΕ του έργου, με την οποία είχε συνυποβληθεί στη διοίκηση, προκειμένου να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι για την εκτέλεσή του. Με την εκπόνηση του Σχεδίου αυτού επιχειρήθηκε να εισαχθεί η καινοφανής και επικίνδυνη πρακτική, οποιοσδήποτε επιδιώκει την υλοποίηση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, να αναθέτει την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής στην οποία θέλει να υλοποιήσει το έργο ή της οποίας τους υδατικούς πόρους θέλει να εκμεταλλευτεί, η οποία μελέτη να υποδεικνύει το έργο ως το καλύτερο σενάριο διαχείρισης του νερού μιας υδρολογικής λεκάνης. Η πρακτική αυτή «καταδικάστηκε» από το ΣτΕ με την έκδοση των αποφάσεών του 2179/2006 και 2180/2006, με τις οποίες κρίθηκε ότι, κάθε έργο εκμετάλλευσης υδατικών πόρων πρέπει να εντάσσεται στην προβλεπόμενη από την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία διαδικασία προγραμματισμού.   Μετά την έκδοση των άνω αποφάσεων, και την προσθήκη στο άρθρο 7 του Ν. 3199/2003 της άνω μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 5, η από Δεκεμβρίου 2003, εκπονηθείσα από την εταιρεία ENVECO A.E. μελέτη «Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Υδρολογικών Λεκανών Στυμφαλίας και Ασωπού», επαναφέρθηκε με πρωτοβουλία της ΔΕΥΑ Κορίνθου, η οποία επιχειρεί με κάθε τρόπο να εκτελέσει το προαναφερόμενο έργο υδροδότησης της Κορίνθου από τη Στυμφαλία, και εγκρίθηκε με την άνω απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως «Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας».        

ΣΤ. Την απόφαση αυτή προσέβαλε ήδη ο Δήμος με την από 15/12/2006 και με αριθμό κατάθεσης 7262/18-12-2006 αίτηση ακυρώσεως, την οποία συνέταξα κατ’ εντολήν του, για τους ακόλουθους περιληπτικά λόγους :  

(1) Το Σχέδιο Διαχείρισης, δεν καταρτίστηκε και δεν εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/1989, ούτε κατά τη διαδικασία που θεσπίζεται με το Ν. 3199/2003. Ειδικότερα, εκπονήθηκε από αναρμόδιο φορέα, καθόσον, παραγγέλθηκε από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου και συντάχθηκε από την εταιρεία ENVECO A.E., και όχι από τη Διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Περιφέρειας και με την πρωτοβουλία, μέριμνα και ευθύνη της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άνω νόμου 3199/2003. Έτσι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης Στυμφαλίας, το οποίο έπρεπε να έχει εκπονήσει η Πολιτεία.

(2) Δεν προηγήθηκε της εγκρίσεώς του γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 παρ. 2.

(3) Συντάχθηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση του προβλεπομένου από το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. δ΄ του ν. 3199/2003 Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθορίσει το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης, με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο έλεγχος ως προς την επάρκεια και πληρότητα του περιεχομένου του, με βάση το νόμο 319/03 και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

(4) Εκδόθηκε, χωρίς να έχουν καθοριστεί οι λεκάνες απορροής ποταμών, κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 2 διαδικασία και χωρίς βεβαίως να έχουν κατανεμηθεί οι αρμοδιότητες διαχείρισης και προστασίας τους μεταξύ των Περιφερειών. Σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 60/98 (ΦΕΚ Α,61), ο Νομός Κορινθίας, ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου, για το οποίο είναι αρμόδιες τουλάχιστον δύο Περιφέρειες, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ με την εφαρμογή της ΚΥΑ 43504/05 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών», οι άδειες που αφορούν το Νομό Κορινθίας, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Ως εκ τούτου, συναρμόδιες Περιφέρειες για τη σύνταξη και έγκριση του σχετικού Σχεδίου Διαχείρισης για τη λεκάνη απορροής Στυμφαλίας είναι τουλάχιστον οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, και συνεπώς, η προσβαλλομένη έπρεπε να εκδοθεί από τους δυο τουλάχιστον συναρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των άνω Περιφερειών.   

(5) Δεν έχει ακόμη συνταχθεί και εγκριθεί Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων στη λεκάνη απορροής Στυμφαλίας, ενώ η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν έχει προβεί σε σύνταξη πλήρους και αναλυτικής έκθεσης των χαρακτηριστικών της επίμαχης λεκάνης απορροής, σε διαπίστωση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της και σε οικονομική ανάλυση κάθε χρήσης ύδατος στη λεκάνη αυτή (άρθρ. 4 παρ. 1 περ. θ) Ν. 3199/2003, τα οποία, σε κάθε περίπτωση έπρεπε να προηγηθούν της σύνταξης και έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης των υδάτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία προγραμματισμού που καθιερώνεται με το Ν. 3199/2003.

(6) Η σύμφωνη γνώμη που παρασχέθηκε από την Κεντρική Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το 191819/3-10-2006 έγγραφό της είναι παντελώς αόριστη και στερείται αιτιολογίας 

(7) Παραβιάστηκε ευθέως η κείμενη νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης προ της εγκρίσεώς τους, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόμενό τους και τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια αυτά (άρθρ. 6 Ν. 3199/2003 σε συνδυασμό με Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Παραβιάστηκαν επίσης ευθέως και οι σχετικές επιταγές της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 2001, καθόσον το επίμαχο Σχέδιο αφορά στη διαχείριση υδατικών πόρων της λεκάνης Στυμφαλίας και καθορίζει τα μελλοντικά έργα που μπορούν να εκτελεστούν με χρήση των υδάτων της, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για τα οποία απαιτείται εκτίμηση βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

(8) Η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης αντίκειται στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ της 27ης Ιουνίου 2001, κατ’ εφαρμογήν της οποίας, θα έπρεπε να προηγηθεί της εκπόνησης του σχεδίου και πριν από την έγκρισή του (άρθρο 4 παρ. 1), συστηματική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου και των έργων που προτείνονται με αυτό, με εκπόνηση και έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης στην οποία θα έπρεπε να εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου, καθώς και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του (άρθρο 5 παρ. 1). Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στο προτεινόμενο με το Σχέδιο Διαχείρισης έργο της υδροδότησης της Κορίνθου από την περιοχή της Στυμφαλίας θα έπρεπε να εξετάζονται οι εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης της Κορίνθου από άλλες περιοχές πλην Στυμφαλίας.

               Σε περίπτωση δε, που ήθελε θεωρηθεί ότι, με τη διάταξη της νέας παραγράφου 5 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 7 του Ν. 3199/03 με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006,   καταργείται προσωρινά, μέχρι την έγκριση των συνολικών σχεδίων διαχείρισης (τέλος έτους 2009) η διαδικασία προγραμματισμού που έχει θεσπιστεί με το Ν. 1739/89 και το νεότερο Ν. 3199/03, η κατάργηση αυτή παρίσταται αντισυνταγματική και αντίθετη με τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου, δεδομένου ότι ο κανόνας ότι τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο σχεδιασμού και προγραμματισμού που έχει εγκριθεί κατά νόμο, θεσπίστηκε ενόψει της συνταγματικής επιταγής για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και επιβάλλεται με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.     

Ως εκ τούτου το σχεδιαζόμενο από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου έργο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν προηγουμένως δεν καταρτιστεί και εγκριθεί από την Πολιτεία και με διαδικασίες που θεσπίζονται με τους Ν. 1739/89 και 3199/2003 πρόγραμμα ανάπτυξης υδατικών πόρων της λεκάνης Στυμφαλίας και των σχετιζομένων με αυτή υδρολογικά λεκανών, το οποίο να διασφαλίζει την προστασία και ορθή διαχείρισή τους.  

Η ανωτέρω ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, με εισηγήτρια την κ. Σακελλαροπούλου, στην επταμελή σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 6/6/2007, οπότε και παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω της σπουδαιότητας της υποθέσεως και της κρίσεως περί της συνταγματικότητας και της εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο της διατάξεως του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν 3199/2003.    

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΑ οικ. 129772/8-6-2007

Η επίμαχη ΚΥΑ, όπως προκύπτει από το Προοίμιό της, εκδόθηκε με βάση α) την υπ’ αριθμ. 107359/19-9-2000 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, β) την από Οκτωβρίου 2006 ΜΠΕ και γ) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

α) Με την υπ’ αριθμ. 107359/19-9-2000 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, προεγκρίθηκε, βάσει της υποβληθείσης από Μαρτίου 2000 ΜΠΧ και των συμπληρωματικών αυτής στοιχείων, η χωροθέτηση του έργου «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας – εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά Στυμφαλία», μήκους 11.334 μέτρων επί υφιστάμενων δρόμων για την ολοκλήρωση του υδραγωγείου που επρόκειτο να ενώσει το υφιστάμενο τμήμα του αγωγού ύδρευσης με τις υδρογεωτρήσεις (Γ1,Γ2,Γ3) στις περιοχές Καλλιάνοι και Ψάριο καθώς και των συνοδών αυτού έργων.

Το έργο, η χωροθέτηση του οποίου εγκρίθηκε με την παραπάνω απόφαση, είναι εντελώς διάφορο του περιγραφομένου στην επίμαχη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Περαιτέρω, η απόφαση αυτή είναι ανυπόστατη, καθόσον, ενσωματωθείσα στην υπ’ αριθ. 113588/27-12-2001 ΚΥΑ, έχει ήδη ακυρωθεί, όπως και η τελευταία, με την αναφερόμενη στο ιστορικό υπ’ αριθ. 2129/2003 απόφαση του ΣτΕ.

Κατά συνέπεια, το έργο για το οποίο εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, με την επίμαχη ΚΥΑ, δεν έχει χωροθετηθεί και η απευθείας υποβολή της από Οκτωβρίου 2006 ΜΠΕ προς έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, χωρίς δηλαδή να έχει προηγηθεί η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) που επιβάλλεται για τα έργα της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α) κατηγορίας, όπως το σχεδιαζόμενο, παραβιάζει ευθέως τη σχετική διαδικασία, η οποία προβλέπεται από το Κεφάλαιο Α, άρθρα 3 και 4 της Απόφ. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003.  

β) Η από Οκτωβρίου 2006 ΜΠΕ, αποτέλεσε θέμα προγενέστερης και συγκεκριμένα της από 3-1-2007 γνωμοδότησής μου. Η ΜΠΕ αυτή χαρακτηρίζεται ως «επικαιροποιημένη» και φέρεται να έχει συνταχθεί τον Οκτώβριο του 2006, ενώ στην πραγματικότητα είναι πανομοιότυπη με την προγενέστερη από Ιανουαρίου 2004 ΜΠΕ, που είχε συνταχθεί για το ίδιο έργο. Η μοναδική διαφοροποίησή της είναι ότι στην τελευταία αυτή μελέτη, γίνεται αναφορά στην έγκριση από τη γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφασή της, του Σχεδίου Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας, όπως εκπονήθηκε από την εταιρεία ENVECO A.E. το 2003 (βλ. σελ. 11 ΜΠΕ)

Η ΜΠΕ ταυτίζεται απολύτως κατά τους στόχους και το περιεχόμενό της με την αρχικώς υποβληθείσα (από Ιανουαρίου 2004). Οι παρατηρήσεις μου επ’ αυτής διαλαμβάνονται στα δικόγραφα των αιτήσεων ακυρώσεως που συνέταξα κατ’ εντολήν του Δήμου κατά της με αριθ. 122411/2-7-2004 ΚΥΑ και της από 22-5-2005 ορθής επανάληψής της, οι οποίες επίσης ακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμούς 2179/2006 και 2180/2006 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ελάχιστα σημειώνω την κραυγαλέα έλλειψη της ΜΠΕ που αφορά στην απουσία εξέτασης εναλλακτικών λύσεων υδροδότησης της Κορίνθου και από άλλες περιοχές πλην Στυμφαλίας (π.χ. Λουτράκι, Νεμέα, Άγιος Βασίλειος) και τους λόγους απόρριψής τους, με την απαιτούμενη τεκμηρίωση, οι οποίες απουσιάζουν και από εγκριθέν Σχέδιο Διαχείρισης.  

γ) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1160/οικ./12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας έχει ήδη προσβάλει ο Δήμος, κατά τ’ αναφερόμενα στο ιστορικό.

Η επίμαχη ΚΥΑ αποτελεί κατ’ ουσίαν πράξη εκτελεστική του Σχεδίου Διαχείρισης, και ως εκ τούτου είναι παράνομη και αντίθετη με τις διατάξεις τόσο του κοινοτικού όσο και του εθνικού δικαίου, για τους ίδιους λόγους που προτάθηκαν με την αίτηση ακυρώσεως κατά του Σχεδίου Διαχείρισης.  

Σημειώνεται επίσης ότι, η επίμαχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγήθηκε κατόπιν αιτήσεως αναρμοδίου για την εκτέλεση του έργου φορέα (ΔΕΥΑ Κορίνθου), δεδομένου ότι η περιοχή όπου πρόκειται να εκτελεστεί αυτό (Δήμος Στυμφαλίας), βρίσκεται εκτός των ορίων της αρμοδιότητός της   σύμφωνα με το ΠΔ 286/1982 (ΦΕΚ Α/51/29-4-1982) και την 18375/21-11-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου.

            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Για τους παραπάνω περιληπτικά αναφερόμενους λόγους, που αφορούν σε πλημμέλειες και ελλείψεις της ΜΠΕ και της διοικητικής διαδικασίας που προηγήθηκε της εκδόσεως της επίμαχης ΚΥΑ καθώς και στον παράνομο και αντίθετο με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου χαρακτήρα του Σχεδίου Διαχείρισης στο οποίο αυτή στηρίζεται, και με την επιφύλαξη άλλων πλημμελειών που προκύπτουν από μνημονευόμενα σ’ αυτή έγγραφα, των οποίων δεν έχω ακόμη λάβει γνώση, θα πρέπει η εν θέματι ΚΥΑ να προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

                                      Αθήνα 29 Ιουνίου 2007

Θεοδώρα Κοντοζήση Δικηγόρος (ΑΜ 2055 ΔΣΠ) Ιπποκράτους 52-54, Αθήνα

 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ Ξ. ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ/ΔΣΠ2055)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 52-54 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ, 10680 ΤΗΛ./FΑΧ 210 3615633-2103632056 Α.Φ.Μ. 043944926 ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

 

            

                     Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου

                     Νομικής Προστασίας Περιβάλλοντος»

Η Δημαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης για τη συζήτηση του θέματος για τους λόγους που προανέφερε ο Πρόεδρος.

2.- Εγκρίνει την άσκηση εκ μέρους του Δήμου αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 129772/8-6-2007 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο : «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας».

3.- Να ασκήσει και οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα απαιτείται, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των Υπουργών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού, για την ακύρωση και αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 129772/8-6-2007 , κοινής απόφασης των άνω Υπουργών, που αφορά την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Υδροδότηση Κορίνθου από περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα Γαλατά – Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Νομού Κορινθίας», καθώς επίσης και κάθε συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

4.- Αναθέτει στη δικηγόρο Πειραιά Θεοδώρα Κοντοζήση – Βενέτη του Ξενοφώντα(ΑΜ 2055 ΔΣΠ), κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθ.52-54, την άσκηση των αιτήσεων ακυρώσεως, αναστολής και οποιουδήποτε άλλου ενδίκου βοηθήματος απαιτηθεί, κατά της παραπάνω απόφασης καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ κατά τις ορισθησόμενες δικασίμους των άνω ένδικων βοηθημάτων, όπως και σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής των. Η ανωτέρω υποχρεούται όπως χειριστεί και υποστηρίξει, δικαστικά και εξώδικα, την ανωτέρω υπόθεση. Η παρούσα εντολή περιλαμβάνει τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής κατά της άνω πράξης της διοίκησης και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, κατόπιν μελέτης και επεξεργασίας του φακέλου της υπόθεσης, την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση των άνω ένδικων βοηθημάτων από την ίδια ή και άλλο δικηγόρο που αυτή θα ορίσει, την παροχή συμβουλευτικής συνδρομής στο Δήμο και τη διεκπεραίωση των εξώδικων πράξεων και ενεργειών που απαιτούνται για τον ορθό και αποτελεσματικό χειρισμό της υπόθεσης.

5.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο:

5.1.- Να εμφανιστεί σε Συμβολαιογράφο αν απαιτηθεί και α) να εγκρίνει την άσκηση από την άνω δικηγόρο των αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής κατά της άνω αποφάσεως β) να δώσει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην άνω δικηγόρο, όπως η ίδια, ή άλλος δικηγόρος που αυτή θα ορίσει, να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του ΣτΕ κατά τις ορισθησόμενες δικασίμους των άνω ένδικων βοηθημάτων που θα ασκηθούν, (αίτηση ακυρώσεως, αίτηση αναστολής) όπως και σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής των.

6.- Επειδή η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία η αμοιβή του δικηγόρου να καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006.

7.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου, στον οποίο είναι γραμμένη πίστωση 18.000,00 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ψηφίσει σε βάρος του τη σχετική πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 58/2007

        

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωστό Απόσπασμα

Καλιάνοι 3-7-2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΓΓΑΣ

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1.- την υπ’ αριθ. 58/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Στυμφαλίας

2.- Την εισήγηση του Προέδρου   και

3.- Την ανάγκη για επικαιροποίηση της ανωτέρω απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 58/2007 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής

του πρώην Δήμου Στυμφαλίας όπως αναγράφεται παραπάνω.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                 1.- Nικόλαος  Παπαβασιλείου

                                                                                               2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                              3.- Ιωάννης    Σωτηρόπουλος

                                                                                                         4.- Eυάγγελος Χουσελάς                                                                                 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

 

        


Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 170/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   16 / 10-09-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    170 /   2013

 

Περίληψη: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 156/2006 απόφασης δημαρχιακής επιτροπής

                     του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.»

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος (Πρόεδρος)        1.- Κων/νος     Σπανός                (Μέλος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)               2.- Χρίστος       Ζαχαριάς             (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)              

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου    (Μέλος)

5.- Ευάγγελος Χoυσελάς              (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 11ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος

το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 156/2006 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας»έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.156/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Στυμφαλίας που είχε ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.13/2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:156/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: Άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ. αριθ. πρωτ. 1160/12-10-2006 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας» και περί παροχής σχετικής εντολής σε δικηγόρο.

Στους Καλιάνους Κορινθίας σήμερα στις 13 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2006, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00΄ η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Στυμφαλίας συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από την αριθ.6400/9-11-2006 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 108 του Π.Δ/τος 410/1995,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δ. Ε. διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν Παρόντες   5 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.- ΛΕΓΓΑΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                        

2.- ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3.- ΚΛΩΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

4.- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.- ΣΑΡΛΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Καρακούσης Βασίλειος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Στις 19-10-2006 πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε Α. Π. 6044 η υπ’ αριθ. πρωτ. 1160/12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα : «Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας».

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε το φερόμενο ως «Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας», που εκπονήθηκε από την εταιρεία ENVECO ΑΕ το έτος 2003. Το «σχέδιο» αυτό, το οποίο συντάχθηκε κατά παραγγελία της ΔΕΥΑ Κορίνθου, προκειμένου να μεθοδευτεί η υλοποίηση των σχεδίων της για την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων της περιοχής μας, είναι γνωστό σ’ εμάς από τις προηγούμενες απόπειρες της ΔΕΥΑ Κορίνθου να πραγματοποιήσει το σχεδιαζόμενο έργο υδροδότησης της Κορίνθου, τις οποίες αντιμαχόμαστε επί σειρά ετών. Όπως μάλιστα γνωρίζετε, πρόσφατα και μετά από δικαστικό αγώνα δύο ετών, επιτύχαμε και πάλι, όπως και στο παρελθόν, την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της εκτέλεσης του άνω σχεδιαζόμενου έργου με τις υπ’ αριθμούς 2179/2006 και 2180/2006 αποφάσεις του.

Το εγκριθέν «Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας» αποτελεί μία βιαστική, πρόχειρη, ελλιπή, αναξιόπιστη και επιστημονικά ανεπαρκή εργασία και ένα εργαλείο για την πραγματοποίηση από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου του προεπιλεγμένου και προαποφασισμένου έργου υδροδότησης της Κορίνθου από την περιοχή μας. Το εν λόγω «Σχέδιο», συντάχθηκε με τρόπο που δεν εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα διαχειριστικό σχέδιο υδατικών πόρων ούτε την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων-χρηστών, και ουδέποτε τέθηκε υπ’ όψιν του Δήμου μας προ της εγκρίσεώς του προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί του περιεχομένου του.

Επειδή με την έγκριση του σχεδίου αυτού ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου υδροδότησης της Κορίνθου από τα νερά της Στυμφαλίας, έργο που απειλεί να καταστρέψει το περιβάλλον και να βλάψει ανεπανόρθωτα την περιοχή μας και την ανάπτυξή της, πρέπει ο Δήμος μας να κινηθεί άμεσα και να προσβάλλει την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 1160/12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με αίτηση ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Θέτω υπόψη σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 1160/12-10-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και ζητώ τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Δ. Ε. μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 111 του Π.Δ/τος 410/95,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Την άσκηση εκ μέρους του Δήμου αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των Υπουργών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1160/12-10-2006 απόφασης της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και κάθε συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

  1. Την άσκηση οποιουδήποτε άλλου ένδικου βοηθήματος απαιτείται, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της ως άνω απόφασης, καθώς επίσης και κάθε συναφούς διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

3.- Αναθέτει στη δικηγόρο Πειραιά Θεοδώρα Κοντοζήση του Ξενοφώντα (ΑΜ 2055 ΔΣΠ), κάτοικο Αθηνών, οδός Ιπποκράτους αριθ. 52-54, την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως και οποιουδήποτε άλλου ενδίκου βοηθήματος απαιτηθεί, κατά της παραπάνω απόφασης καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ κατά τις ορισθησόμενες δικασίμους της αιτήσεως ακυρώσεως που θα ασκηθεί κατά τα παραπάνω και όσων άλλων ασκηθούν στη συνέχεια, όπως και σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής των. Η ανωτέρω υποχρεούται όπως χειριστεί και υποστηρίξει, δικαστικά και εξώδικα, την ανωτέρω υπόθεση. Η παρούσα εντολή περιλαμβάνει τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακυρώσεως κατά της άνω πράξης της διοίκησης και κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης, κατόπιν μελέτης και επεξεργασίας του φακέλου της υπόθεσης, την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση των άνω ένδικων βοηθημάτων από την ίδια ή και άλλο δικηγόρο που αυτή θα ορίσει, την παροχή συμβουλευτικής συνδρομής στο Δήμο και τη διεκπεραίωση των εξώδικων πράξεων και ενεργειών που απαιτούνται για τον ορθό και αποτελεσματικό χειρισμό της υπόθεσης.

4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο:

4.1.- Να εμφανιστεί σε Συμβολαιογράφο αν απαιτείται και α) να εγκρίνει την άσκηση από την άνω δικηγόρο της αίτησης ακύρωσης κατά της άνω αποφάσεως β) να δώσει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην άνω δικηγόρο όπως η ίδια ή άλλος δικηγόρος που αυτή θα ορίσει, παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του ΣτΕ κατά τις ορισθησόμενες δικασίμους των άνω ένδικων βοηθημάτων που θα ασκηθούν, όπως και σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής των.

5.- Για την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα υποβληθεί Πίνακας Αμοιβών και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 00-6111 του σκέλους των εξόδων του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 15.000€.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.156/2006

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωστό Απόσπασμα

Καλιάνοι 14 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΓΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1.- την υπ’ αριθ. 156/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τέως Δήμου Στυμφαλίας

2.- Την εισήγηση του Προέδρου και

3.- Την ανάγκη για επικαιροποίηση της ανωτέρω απόφασης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 156/2006 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής

του πρώην Δήμου Στυμφαλίας όπως αναγράφεται παραπάνω.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                  1.- Nικόλαος   Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                             3.- Ιωάννης    Σωτηρόπουλος

                                                                                                         4.- Eυάγγελος Χουσελάς                                                                                  

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10Σεπτεμβρίου 2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 167/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   16 / 10-09-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    167 /   2013

 

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από

                     20.6.2013 ασκηθείσα έφεση της ε.ε. με την επωνυμία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

                     ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος (Πρόεδρος)        1.- Κων/νος     Σπανός                (Μέλος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)               2.- Χρίστος       Ζαχαριάς             (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)              

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου    (Μέλος)

5.- Ευάγγελος Χoυσελάς              (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 8ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος

το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από 20.6.2013 ασκηθείσα έφεση της ε.ε. με την επωνυμία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»έθεσε υπόψη της Oικονομικής Επιτροπής την από 20-06-2013 Έφεση της ε.ε. με την επωνυμία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά του Δήμου Σικυωνίων που εδρεύει στο Κιάτο – Ν. Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της με αριθμό 93/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 30-07-2013 με Δικαστικό Επιμελητή και εισηγήθηκε να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου, η Δικηγόρος κ. Μαρίνα Κλλιανιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

  

       Α. – Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την   κ. Μαρίνα Καλλιανιώτη , για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, στη συζήτηση της από 20-06-2013   Έφεσης της ε.ε. με την επωνυμία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων και εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της με αριθμό 93/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, στη δίκη που έχει ορισθεί για την 04-12-2013 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

     Γ.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012   (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 167/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                1.- Nικόλαος  Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                             3.- Ιωάννης    Σωτηρόπουλος

                                                                                                         4.- Eυάγγελος Χουσελάς                                                                                   Ακριβές απόσπασμα

                         Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 165/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   16 / 10-09-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    165 /   2013

 

Περίληψη: «Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από

                     31.1.2013 ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Γεωργίου Κυριάκου

                     κλπ.»

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος (Πρόεδρος)        1.- Κων/νος     Σπανός                (Μέλος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)               2.- Χρίστος       Ζαχαριάς             (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)              

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου    (Μέλος)

5.- Ευάγγελος Χoυσελάς              (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος

το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από 31.1.2013 ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Γεωργίου Κυριάκου κλπ»έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 31-01-2013 Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Γεωργίου Κυριάκου κ.λ.π. Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 05-08-2013 με Δικαστικό Επιμελητή και εισηγήθηκε να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου, οΔικηγόρος κ. Άγγελος Τσιφτσής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

  

       Α. – Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον   κ. Άγγελο Τσιφτσή, για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, στη συζήτηση της από 09-10-2013 αίτηση του κ. Γεωργίου Κυριάκου κλπ, Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, στη δίκη που έχει ορισθεί  για την 09-10-2013 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

     Γ.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012   (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                 1.- Nικόλαος  Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                            3.- Ιωάννης    Σωτηρόπουλος

                                                                                                         4.- Eυάγγελος Χουσελάς                                                                                   Ακριβές απόσπασμα

                         Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 164/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   16 / 10-09-2013

 

ΑΠΟΦΑΣΗ    164 /   2013

 

Περίληψη: «Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από  

                     30.7.2013 ασκηθείσα αγωγή της Ευγενίας Δουβή..»

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Σπυρίδων   Σταματόπουλος (Πρόεδρος)        1.- Κων/νος     Σπανός                (Μέλος)

2.-   Γεώργιος     Μπούκης             (Μέλος)               2.- Χρίστος       Ζαχαριάς             (Μέλος)

3 .- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος     (Μέλος)              

4.-   Νικόλαος     Παπαβασιλείου    (Μέλος)

5.- Ευάγγελος Χoυσελάς             (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                   Θέμα 5ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος

το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην από 30.7.2013 ασκηθείσα αγωγή της Ευγενίας Δουβή»έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι, την από 30-07-2013 Αγωγή της κ. Ευγενίας Δουβή, κατοίκου Βέλου – Κορινθίας, Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων , που εδρεύει στο Κιάτο – Ν. Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικού διαδόχου της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισμού & Άθλησης που κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας την 21-08-2013 με Δικαστικό Επιμελητή και εισηγήθηκε να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου, οΔικηγόρος κ. Παπαβενετίου Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

  

       Α. – Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον   κ. Παπαβενετίου Γεώργιο, για να αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, στη συζήτηση της από 30-07-2013 Αγωγής της κ. Ευγενίας Δουβή, κατοίκου Βέλου – Κορινθίας, Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων , που εδρεύει στο Κιάτο – Ν. Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικού διαδόχου της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πολιτισμού & Άθλησης στη δίκη που έχει ορισθεί για την 16-10-2013 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

     Γ.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012   (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος                                                 1.- Nικόλαος  Παπαβασιλείου

                                                                                                2.- Γεώργιος    Μπούκης

                                                                                             3.- Ιωάννης    Σωτηρόπουλος

                                                                                                         4.- Eυάγγελος Χουσελάς                                                                                   Ακριβές απόσπασμα

                         Κιάτο 10Σεπτεμβρίου 2013

 

         

 

 


Print Friendly, PDF & Email