Copy of Απόφαση 201/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20 / 22-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 201 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια α)
Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών
σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25111/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε
πως το παρόν θέμα πρέπει να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου» έθεσε υπόψη της επιτροπής ότι την 14ην Οκτωβρίου 2013 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προαναφερόμενη προμήθεια , σύμφωνα με την 10/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, προϋπολογισμού 73.792,74 €, όπου είναι γραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 με κωδικούς αριθμούς 20-6691.002 (48.000,00)€ και Κ.Α. 20-7135.006 (25.800,00)€ όπου θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του Δήμου μας κατά τον οποίο προσήλθαν (4) προμηθευτές και έγιναν δεκτοί (2) προμηθευτές.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ) υπέβαλε ένσταση με αριθ. 24269 9/10/13 , όπου η επιτροπή εισήγησης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια απέρριψε την ένσταση αυτή με το από 09-10-2013 πρακτικό της.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 195/2013 απόφασή της, Απέρριψε την ένσταση της Εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που υποβλήθηκε την 09-10-2013 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη του και το από 16-10-2013 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει μειοδότης ο κ. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στη θέση 1ο χλμ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, με Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών έναντι συνολικού ποσού 50.084,81 € (με Φ.Π.Α.), εισηγήθηκε στην Επιτροπή να εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού για να προμηθευτούμε σύντομα υλικά.
Με την αριθ. 184/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Θ-Κ7Λ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 551/2013 ποσού (48.000,00) € και 552/2013 ποσού (25.800,00)€ .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη εκδίκασης της ένστασης του ανωτέρω.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την συζήτηση του θέματος σε έκτακτη και κατεπείγουσα ημερήσια διάταξη, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και

Β._ Εγκρίνει το Πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού που έγινε την 14-10-2013 για την προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου σύμφωνα με την αριθμ. 10/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας , κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότης ο προμηθευτής Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στη θέση 1ο χλμ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, με Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών έναντι συνολικού ποσού 50.084,81 € (με Φ.Π.Α.), μετά την αξιολόγηση της επιτροπής οικονομικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου, που έγινε την 16ην Οκτωβρίου 2013.

Γ.- Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας στον Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στη θέση 1ο χλμ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, με Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών έναντι συνολικού ποσού 50.084,81 € (με Φ.Π.Α.), μετά την αξιολόγηση της επιτροπής οικονομικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου, που έγινε την 16ην Οκτωβρίου 2013.

Δ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-6691.002 (48.000,00)€ και Κ.Α. 20-7135.006 (25.800,00)€ όπου θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του Δήμου μας που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2013
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 551/2013 ποσού (48.000,00) € και 552/2013 ποσού (25.800,00)€ .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22-10- 2013

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 201/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20 / 22-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 201 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια α)
Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών
σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25111/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε
πως το παρόν θέμα πρέπει να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου» έθεσε υπόψη της επιτροπής ότι την 14ην Οκτωβρίου 2013 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προαναφερόμενη προμήθεια , σύμφωνα με την 10/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, προϋπολογισμού 73.792,74 €, όπου είναι γραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 με κωδικούς αριθμούς 20-6691.002 (48.000,00)€ και Κ.Α. 20-7135.006 (25.800,00)€ όπου θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του Δήμου μας κατά τον οποίο προσήλθαν (4) προμηθευτές και έγιναν δεκτοί (2) προμηθευτές.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι η εταιρεία ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ) υπέβαλε ένσταση με αριθ. 24269 9/10/13 , όπου η επιτροπή εισήγησης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια απέρριψε την ένσταση αυτή με το από 09-10-2013 πρακτικό της.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 195/2013 απόφασή της, Απέρριψε την ένσταση της Εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που υποβλήθηκε την 09-10-2013 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη του και το από 16-10-2013 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει μειοδότης ο κ. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στη θέση 1ο χλμ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, με Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών έναντι συνολικού ποσού 50.084,81 € (με Φ.Π.Α.), εισηγήθηκε στην Επιτροπή να εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού για να προμηθευτούμε σύντομα υλικά.
Με την αριθ. 184/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Θ-Κ7Λ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 551/2013 ποσού (48.000,00) € και 552/2013 ποσού (25.800,00)€ .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη εκδίκασης της ένστασης του ανωτέρω.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την συζήτηση του θέματος σε έκτακτη και κατεπείγουσα ημερήσια διάταξη, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και

Β._ Εγκρίνει το Πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού που έγινε την 14-10-2013 για την προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου σύμφωνα με την αριθμ. 10/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας , κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότης ο προμηθευτής Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στη θέση 1ο χλμ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, με Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών έναντι συνολικού ποσού 50.084,81 € (με Φ.Π.Α.), μετά την αξιολόγηση της επιτροπής οικονομικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου, που έγινε την 16ην Οκτωβρίου 2013.

Γ.- Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας στον Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στη θέση 1ο χλμ. Λεωφόρος Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, με Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών έναντι συνολικού ποσού 50.084,81 € (με Φ.Π.Α.), μετά την αξιολόγηση της επιτροπής οικονομικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου, που έγινε την 16ην Οκτωβρίου 2013.

Δ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-6691.002 (48.000,00)€ και Κ.Α. 20-7135.006 (25.800,00)€ όπου θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του Δήμου μας που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2013
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 551/2013 ποσού (48.000,00) € και 552/2013 ποσού (25.800,00)€ .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22-10- 2013

Print Friendly, PDF & Email