Απόφαση 20/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 4/ 10-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 20

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Προέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 3392/06-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος Αντιπρόεδρος
2. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης « 3. Χουσελάς Ευάγγελος «
5. Παπαβασιλείου Νικόλαος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α 1ο
————————-
Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη την αριθ. 35/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014,για την προμήθεια καυσίμων μετά την παράταση της σύμβασης με την 411/27-12-2013 Απόφαση Δημάρχου, και την καταβολή οφειλομένων από ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα προμήθειας καυσίμων και ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου
και εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων μετά την τροποποίηση του Προϋπολογισμού με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά την αριθ. 35/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων
(Συνεχιζόμενη Προμήθεια) 291/2014
€ 20.000,00
30-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων
(Συνεχιζόμενη Προμήθεια)
292/2014
€ 6.000,00
80-8113.126

Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α
για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους
2013 294/2014 € 5.305,00
80-8116.001

Οφειλόμενα στην ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ –
ΜΑΡΙΑ από προμήθεια καυσίμων για κίνηση
οχημάτων του Δήμου έτους 2013 293/2014 € 31.449,65

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2014.

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Μπούκης Γεώργιος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Φεβρουαρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email