Απόφαση 2/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1 / 24-1 – 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 2014

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κρυονερίου»»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 912/14-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.-Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
4.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Έγκριση πρακτικών του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κρυονερίου»έθεσε υπ’ όψιν του ότι

Mε την υπ’ αριθ. 254 / 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και είχαμε ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου την 23ην Δεκεμβρίου 2013 με βάση την υπ’ αριθ. 14/2013 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 29718/12-12-2013 περίληψη Διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού μας και την διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με υπ’αριθμ(13PROC001782633 2013-12-13).
Ακολούθως την 23ην Δεκεμβρίου 2013 έγινε ο πρόχειρος διαγωνισμός του ανωτέρω έργου, όπου κατέθεσαν φακέλους προσφοράς δυο (2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, όπου έγιναν αποδεκτές και οι δυο (2) και καταχωρήθηκαν οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

1.-Κ/Ξ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 8%.
2.-Κ/Ξ ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.- ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ με
ποσοστό έκπτωσης 6%.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με την από 7η Ιανουαρίου 2014 εισήγησή της, εισηγείται την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κρυονερίου» στην Κ/Ξ «Αγγελόπουλος Κων/νος του Βλασίου – Παπανικολάου Γεώργιος του Στεργίου» με μέση έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8%).

Για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κρυονερίου» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 30/7322.006 με ποσό 40.000,00€, όπου θα χρηματοδοτηθεί από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013»

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 627/2013).

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 23-12-2013 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κρυονερίου» σύμφωνα με την αριθμ. 14/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότρια η Κ/Ξ «Αγγελόπουλος Κων/νος του Βλασίου – Παπανικολάου Γεώργιος του Στεργίου με ποσοστό έκπτωσης οκτώ επί τοις εκατό (8%) στις τιμές της μελέτης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τον έλεγχο ομαλότητας που διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην μειοδότρια «Κ/Ξ Αγγελόπουλος Κων/νος του Βλασίου – Παπανικολάου Γεώργιος του Στεργίου» με μέση έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8%).» σύμφωνα με την από 7-1-2014 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30/7322.006 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2013 με ποσό 40.000,00€.

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 627/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
1.- Ζαχαριάς Χρίστος
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 24-1- 2014

Print Friendly, PDF & Email