Αντίγραφο του Απόφαση 199/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20 / 22-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 199 / 2013

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Ελένης Κριθαρά»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25111/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Ελένης Κριθαρά» εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου υπεβλήθη αγωγή την 15-11-2006 από τους κ. κ. α)Σμαραγδής Κριθαρά του Γεωργίου β)Παναγιώτη Κριθαρά του Γεωργίου και γ) Νεκταρίου Πλιάτσικα του Νικολάου κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας» που εδρεύει στο Δ. Δ. Κιάτου Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα.

Aκολούθως η κ. Κριθαρά Ελένη του Γεωργίου, υπέβαλλε στο Δήμο μας την από 10-10-2013 αίτησή της, η οποία έχει ως εξής:
Eκκρεμούσης της συζήτησης αγωγής περί αποζημίωσης μου κατά τη δικάσιμο της 9ης/01/2014 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημά μου περί εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι με την από 10ης .10.2013 αίτηση της η κα. Ελένης Κριθαρά, νόμιμη κληρονόμος της Σμαραγδής Κριθαρά αιτείται να αποζημιωθεί για φθορά που προκλήθηκε σε αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας της αποθανούσης θυγατρός της, από πτώση πευκόδεντρου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού.

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

Α. Κρίνει τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα.

Β.- Ορίζει τη Δικηγόρο Κορίνθου κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα να γνωμοδοτήσει και να ερευνήσει τα εσωτερικά στοιχεία της πράξης δηλαδή αν η σχετική δαπάνη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού, ήτοι αν προβλέπεται από διάταξη νόμου, και αν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική απαίτηση.

Γ.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί, δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22-10 2013

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 199/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20 / 22-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 199 / 2013

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Ελένης Κριθαρά»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25111/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Ελένης Κριθαρά» εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου υπεβλήθη αγωγή την 15-11-2006 από τους κ. κ. α)Σμαραγδής Κριθαρά του Γεωργίου β)Παναγιώτη Κριθαρά του Γεωργίου και γ) Νεκταρίου Πλιάτσικα του Νικολάου κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Σικυωνίων Κορινθίας» που εδρεύει στο Δ. Δ. Κιάτου Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα.

Aκολούθως η κ. Κριθαρά Ελένη του Γεωργίου, υπέβαλλε στο Δήμο μας την από 10-10-2013 αίτησή της, η οποία έχει ως εξής:
Eκκρεμούσης της συζήτησης αγωγής περί αποζημίωσης μου κατά τη δικάσιμο της 9ης/01/2014 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημά μου περί εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι με την από 10ης .10.2013 αίτηση της η κα. Ελένης Κριθαρά, νόμιμη κληρονόμος της Σμαραγδής Κριθαρά αιτείται να αποζημιωθεί για φθορά που προκλήθηκε σε αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας της αποθανούσης θυγατρός της, από πτώση πευκόδεντρου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού.

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιδ και παραγρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

Α. Κρίνει τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα.

Β.- Ορίζει τη Δικηγόρο Κορίνθου κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα να γνωμοδοτήσει και να ερευνήσει τα εσωτερικά στοιχεία της πράξης δηλαδή αν η σχετική δαπάνη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού, ήτοι αν προβλέπεται από διάταξη νόμου, και αν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική απαίτηση.

Γ.- Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί, δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22-10 2013

Print Friendly, PDF & Email