Απόφαση 196/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20 / 22-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 196 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25111/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε
πως το παρόν θέμα πρέπει να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 όπου αρχικά είναι ήδη γραμμένες οι παρακάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς με:
1.- Κ.Α. 15-6632.001 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης (Ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης Αδέσποτων ζώων του Δήμου»

2.- K.A. 15-6162.001 με τίτλο «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

3.- Κ.Α. 30-6661.002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας» και

4.- Κ.Α. 30-6661.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού»

καθώς και την υπ’ αριθμ. 366 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013, εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η αριθ. 28/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για
«Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε.
Στυμφαλίας» σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

2.- H αριθμ. 29/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για
«Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού» σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.003 του προϋπολογισμού του Δήμου και

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την συζήτηση του θέματος σε έκτακτη και κατεπείγουσα ημερήσια διάταξη, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 366 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 28 και 29/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 15-6632.001 «Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτισης (Ταϊστρών, ποτιστρών κλπ) για το πρόγραμμα διαχείρισης Αδέσποτων ζώων του ΔήμουΑριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 576/2013 977,45€
Στον Κ.Α. : 15-6162.001 «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Για καταβολή ποσού στο ΚΤΕΛ για αντίτιμο ειδικών μαθητικών δελτίων εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2013 έως Μάρτιο 2013.) Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 577/2013 17.325,70€
Στον Κ.Α. 30-6661.002 «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας»Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 574/2013 15.000,00€
Στον Κ.Α. 30-6661.003 «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού»Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 575/2013 15.000,00€

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 22-10- 2013

Print Friendly, PDF & Email