Απόφαση 195/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19 / 10-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 195 / 2013

Περίληψη: «Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης για την «Προμήθεια α)
Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού β) Φωτιστικών
σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14 :30 π. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24392/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε
πως το παρόν θέμα πρέπει να συζητηθεί κατεπειγόντος λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Εκδίκαση ένστασης κατά της
διακήρυξης για την «Προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού
υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου» έθεσε υπόψη της επιτροπής :

Tο από 09-10-2013 Yπηρεσιακό σημείωμα της Eπιτροπής Διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για την προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού
υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου του Δήμου μας που έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 09 – 10 – 2013Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «Eνσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ)»

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 09η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών έτους 2013 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4
2/ Χήτα Αμαλία, τακτικό μέλος, κλάδου ΔΕ38
3/ Μαθιόπουλο Μιχάλη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4
που ορίσθηκε με βάση την αριθ. 322/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ αριθ. 24269 9/10/13 ένσταση της εταιρείας ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ), στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«…Στο άρθρο 2 Λαμπτήρας 23w οικονομικού τύπου 15000h 1500lm η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή είναι απόλυτα φωτογραφική προϊόντος συγκεκριμένης κατασκευάστριας εταιρίας δημιουργώντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό πλήττοντας τα συμφέροντα των υπολοίπων εταιριών και λειτουργώντας ενάντια στη δημιουργία ανταγωνισμού για το συμφέρον του Δήμου. Για τους παραπάνω λόγους αναμένουμε έγγραφη απάντησή σας και επιφυλασσόμενοι ασκήσεως πάντως νομίμου δικαιώματος μας ζητάμε όπως τροποποιήσετε τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων λαμπτήρων προς όφελος της δημιουργίας ανταγωνισμού για το συμφέρον του Δήμου.»
2) Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/ΦΕΚ 185 Β΄/23-3-1993) στο οποίο αναφέρετε ότι: Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις “ή αντίστοιχο” και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.
3) Την υπ αριθ.10/2013 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας , σε κανένα σημείο της οποίας δεν αναφέρονται προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μέθοδοι επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα ή τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής.
4) Το γεγονός ότι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές είναι συγκεκριμένα για το σύνολο των λαμπτήρων. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν στην ενέργεια που καταναλώνει ο λαμπτήρας , στην φωτεινή ενέργεια που παράγει & στην διάρκεια ζωής του. Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι απαιτητές από την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα των υπό προμήθεια υλικών, λαμβανομένων υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Δήμου.

Εισηγούμαστε

Την απόρριψη της ένστασης της Εταιρείας ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΤσιοκάρας Ιωάννης Χήτα Αμαλία Μαθιόπουλος Μιχάλης
Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την απόρριψη της ένστασης της Εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη εκδίκασης της ένστασης του ανωτέρω.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την συζήτηση του θέματος σε έκτακτη και κατεπείγουσα ημερήσια διάταξη, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και

Β._ Απορρίπτει την ένστασης της Εταιρείας ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που υποβλήθηκε την 09-10-2013 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια α) Λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού
υλικού β) Φωτιστικών σωμάτων τύπου ΔΕΗ (Νατρίου Υδραργύρου).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10-10- 2013

Print Friendly, PDF & Email