Απόφαση 194/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18 / 09-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 194 / 2013

Περίληψη: «.Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Κοινοπραξίας με την επωνυμία
(Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Λουτράκι
Α.Ε. Κλάμπ ΟΤΕΛ Λουτράκι Καζίνο Τουριστικές και Ξενοδοχιακές
Επιχειρήσεις Α.Ε.)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23811/03-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
5.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος, εν ελλείψει του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Κοινοπραξίας με την επωνυμία (Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Λουτράκι
Α.Ε. Κλάμπ ΟΤΕΛ Λουτράκι Καζίνο Τουριστικές και Ξενοδοχιακές Επιχειρήσεις Α.Ε.)»
Εισηγήθηκε στην επιτροπή την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να είναι παρόν και ο Δήμαρχος.

Και κάλεσε την οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να είναι παρόν και ο Δήμαρχος κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
Χρίστος Ζαχαριάς 2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 9 Οκτωβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email