Απόφαση 19/2014 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/ 4-2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 19

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ισογείου του
πρώην καταστήματος Kυλλήνης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 2732/31-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 2. Χουσελάς Ευάγγελος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος 3. Σπανός Κωνσταντίνος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Θ έ μ α 10ο
——————–
Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ισογείου του πρώην καταστήματος Κυλλήνης», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 23-1-2014 εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου μας σχετικά με τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση του ισογείου δημοτικού ακινήτου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης .

Στη συνέχεια εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της καταρτίζει τους όρους
και συντάσσει τη διακήρυξη με την οποία θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση των
παραπάνω βοσκοτόπων.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την εκμίσθωση ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης, από της υπογραφής του συμφωνητικού και για 12 έτη, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.

Β.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης και συντάσσει τη διακήρυξη για την εκμίσθωση του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης της Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων , σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Σπηλιώτη Φωτεινή
Καλιάνοι 23/1/2014
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Σικυωνίων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ :
Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης .

Σε συνέχεια :
Της αριθμ. 481/10-10-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σικυωνίων περί : Καθορισμού χρήσης του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης, με την οποία αποφασίστηκε ΄΄ο καθορισμός της χρήσης του ακινήτου ως Καφέ-Μεζεδοπωλείο ΄΄ και
Της αριθμ. 254/30-5-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σικυωνίων περί : Εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης, με την οποία αποφασίστηκε ΄΄ να επιτραπεί η εκμίσθωση του ακινήτου με μειωμένο μίσθωμα μέχρι και 25 έτη υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας ΄΄.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα θα πρέπει να προβεί στην κατάρτιση των όρων για την δημοπράτηση του ακινήτου .

Την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 έως 10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Σικυωνίων (Καλιάνοι Κορινθίας ΤΚ 20016 ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης εντός δημοτικού οικοπέδου.
Πέραν της 10ης πρωινής, κανείς δεν θα γίνει δεκτός από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εκτός εάν η προσέλευση των ενδιαφερόμενων και η κατάθεση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 18/3/2014, ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο:
Α. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 103 και 192 του Ν. 3436/2006 και Π.Δ. 270/1981. Άρθρο 192 παρ. 1 & 8 του Ν. 3463/2006. Το ακίνητο βρίσκεται εντός δημοτικού οικοπέδου και ως εκ τούτου η μίσθωση εξαιρείται των εμπορικών μισθώσεων (άρθρο 4 παρ. 1 περίπτ. ε Π.Δ. 34/95 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2741/99.).
Β. Περιγραφή ακινήτου: Το ακίνητο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας έχει εμβαδόν ισογείου 34,83 τ.μ. και εμβαδόν αδιαμόρφωτου ισογείου 41,58 τ.μ., όπως φαίνεται στην από Ιανουαρίου 2013 κάτοψη και βρίσκεται εντός οικοπέδου, ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού εμβαδού 1.318,70 τ.μ., όπως αυτό φαίνεται στο από Ιανουαρίου 2013 Τοπογραφικό Διάγραμμα που έχει συνταχθεί από την Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, Μαστέλλου Γεωργία, και το οποίο συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο, νότια με αυλάκι ,ιδιοκτησίες Κληρονόμων Κολλιού Βασ. και Δρόλια Παν., δυτικά με αυλάκι και δημοτικό δρόμο και ανατολικά με δημοτικό δρόμο. Για το ακίνητο έγινε η διαδικασία υπαγωγής στον Ν. 4014/2011 λόγω μη ύπαρξης οικοδομικής άδειας ανέγερσης του συγκεκριμένου κτηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 25234/21-10-2013 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων .
Αντικείμενο της δημοπρασίας αποτελούν το ισόγειο 34,83 τ.μ. και το εμβαδόν αδιαμόρφωτου ισογείου 41,58 τ.μ.
Γ. Ο πλειοδότης θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου με μειωμένο μίσθωμα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου ,ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ορισμένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι τρία ευρώ (3€) που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ισόποση επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.
Επίσης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρουσιάσει προ της συμμετοχής στη δημοπρασία, εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν την ημέρα του διαγωνισμού (πλέον της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής):
Και ο ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής του πρέπει να προσκομίσουν:
α) πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από την Δ.Ο.Υ. Κορίνθου ή άλλη στην οποία ανήκουν,
β) βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων ότι δεν οφείλουν δημοτικά τέλη ή φόρους κ.λ.π.,
γ) υπεύθυνη δήλωσή τους ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου,
δ) υπεύθυνη δήλωσή τους ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
ε) υπεύθυνη δήλωσή τους ότι έλαβαν γνώση της διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως,
στ) φωτοτυπίες των ταυτοτήτων ή του διαβατηρίου τους
Όλα τα δικαιολογητικά θα βρίσκονται σε φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται το όνομα του πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.
Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
4. Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Σικυωνίων από οποιαδήποτε αιτία.

5. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή ο οποίος –σημειωτέον- πρέπει επίσης να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο (πλην της εγγυητικής επιστολής).

ΑΡΘΡΟ 4ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να το παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του θα υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, ο δε εγγυητής θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Η μίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει δώδεκα (12) έτη ισχύ με δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει και να λάβει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., τριετή παράταση, με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα είναι απόλυτα συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του εκμισθωτή.
Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση μίσθωσης, πλέον της αναφερομένης στο παρόν άρθρο κατά τα ανωτέρω.
Επίσης, υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Το κατάστημα θα λειτουργεί αποκλειστικά σαν καφέ- μεζεδοπωλείο και θα παρασκευάζει τα είδη που προβλέπει ο Υγειονομικός Κώδικας.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την έκδοση σχετικής άδειας καταστήματος.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους προβλεπόμενους από τους νόμους κανόνες υγιεινής.
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.4483/65 πριν την υπογραφή του συμβολαίου του με τη ΔΕΗ. Πριν την υποβολή στη ΔΕΗ ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της ΥΑ115239/25702/3627/1966.
O μισθωτής οφείλει να επισκευάσει τυχόν φθορές της εγκατάστασης και να την εναρμονίσει με την Κ.Υ.Α.Φ.Α. 50/12081/642/06 (εγκατάσταση ρελέ διαφυγής κ.λ.π.). Τυχόν τροποποιήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης επιτρέπεται να γίνουν μόνο μετά από έγκριση του Δήμου Σικυωνίων και εφόσον επιτραπεί, ο μισθωτής θα προσκομίζει νέο σχέδιο ηλεκτρολόγου –εγκαταστάτη στη ΔΕΗ και ένα φωτοαντίγραφο στο Δήμο.
Τα νέα τμήματα των εγκαταστάσεων οφείλουν να κατασκευαστούν σύμφωνα με την Υ.Α.Φ.7.5/1816/88/04 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗΔ 384 που αυτή ορίζει. Ανά διαστήματα που προβλέπει η ίδια ως άνω Κ.Υ.Α., ο μισθωτής οφείλει να προβαίνει στον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη στη ΔΕΗ και ένα φωτ/φο στο Δήμο.
Σε περίπτωση βλάβης σύμφωνα με την Υ.Α.115239/2572/3627/1966, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο μισθωτής. Τον ανωτέρω έλεγχο μπορεί να διενεργήσει αυτεπάγγελτα και ο μισθωτής.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και κατασκευή στο μίσθιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Δήμο και κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές (πχ. Πολεοδομία) μετά από υποβολή και έγκριση σχετικής τεχνικής μελέτης. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τέτοιους είδους διαρρυθμίσεις κ.λ.π.(πάντα ύστερα από έγκριση από το Δήμο και τις αρμόδιες αρχές),όλα τα έξοδα θα επιβαρύνουν το μισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λ.π.
Οι γενόμενες επισκευές-προσθήκες οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή, παραμένουν μετά τη λήξη της μίσθωσης σε όφελος του μισθίου, χωρίς απολύτως καμία υποχρέωση του εκμισθωτή προς αποζημίωση του μισθωτή, ούτε και κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Σε περίπτωση που γίνουν κατασκευές ,προσθήκες κ.λ.π. στο μίσθιο άνευ αδείας κατά τα ανωτέρω του Δήμου, δύναται ο εκμισθωτής να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση, θα θεωρείται δε σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (ΦΕΚ 1506Β/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της τρέχουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά το μισθωτή.
Ο μισθωτής υποχρεούται όπως κάθε δύο (2) έτη κάνει συντήρηση στο κτίριο (εσωτερικά και εξωτερικά).
Ο εξοπλισμός της επιχείρησης (τραπεζοκαθίσματα κ.λ.π.) οφείλει να είναι καλαίσθητος και να έχει εγκριθεί ως προς την ποιότητα και την καλαισθησία του από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου πριν την προμήθειά τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο ,δημοσίου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.
Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο επιτρέπεται, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.
Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ανά έτος.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Τη δαπάνη για τις υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες ανερχόμενης σε 37.000 ,00 € (σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας ) θα αναλάβει ο μισθωτής και το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με μειωμένα μισθώματα για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) ετών , υπό τον όρο να προσκομισθούν στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά τιμολόγια – αποδείξεις που θα αποδεικνύουν το σύνολο της δαπάνης .
Η Τεχνική Υπηρεσία θα υποδείξει τη σειρά προτεραιότητας των ανωτέρω εργασιών , τις τεχνικές προδιαγραφές των προαναφερομένων εργασιών και των χρησιμοποιηθέντων υλικών ώστε να είναι σύμφωνες με την οικοδομική άδεια του ακινήτου , όπως επίσης θα χορηγεί βεβαίωση μετά το πέρας εκάστης εργασίας για την καλή εκτέλεση αυτής .
Οποιοδήποτε ποσό καταβληθεί από το μισθωτή πέραν του προϋπολογιζόμενου, χωρίς την έγκριση της δημοτικής αρχής βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Το μίσθωμα ορίζεται ετήσιο θα καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου, στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Ειδικά για το πρώτο έτος της μίσθωσης (2014) η καταβολή του μισθώματος θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις, την 1η/8/2014 και την 1η/10/2014.
Η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους σε ποσοστό 5% του μισθώματος (η αύξηση υπολογίζεται επί του καταβληθέντος το αμέσως προηγούμενο έτος μισθώματος)
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος ο μισθωτής θα εξώνεται βίαια κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει αποκατάσταση πάσης ζημιάς (θετικής ή αποθετικής) που υπέστη από την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Ο μισθωτής με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία δηλώνει ότι το μίσθιο τυγχάνει της απολύτου αρεσκείας και αποδοχής του.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη τυχόν δουλείας επ’ αυτού ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος εξ’ αυτού του λόγου ή σε λύση της μίσθωσης
Επιπλέον, ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου σε άριστη κατάσταση, προστατεύοντας αυτό κατά πάσης καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει από τον εκμισθωτή καμιά απολύτως επισκευή ούτε βελτίωση, προσθήκη κ.λ.π. ούτε προ αλλά ούτε και κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
Από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Το κατάστημα θα λειτουργεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσης, όλες τις ημέρες του χρόνου και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
To κατάστημα υποχρεούται να λειτουργεί νομίμως υπό το καθεστώς της ισχύουσας για τη λειτουργία του υγειονομικής νομοθεσίας, όσο αφορά τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται και η ασφάλεια των επισκεπτών.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί υποδειγματική καθαριότητα στο μίσθιο και στον πέριξ αυτού χώρο. Να έχει υποχρεωτικά σταχτοδοχεία με σκέπασμα στους ανοικτούς χώρους και καλάθια απορριμμάτων. Να διατηρεί τους χώρους του καταστήματος σε εξαιρετική κατάσταση και γενικά να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.
Σε περίπτωση παραβάσεων από τον μισθωτή τινός των υποχρεώσεων του άρθρου τούτου συνομολογείται σε ότι επιβάλλεται σε βάρος του μισθωτή και υπέρ του Δήμου ποινική ρήτρα 150,00 €.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και οποιωνδήποτε τυχερών παιχνιδιών. Επιτρέπονται μόνο επιτραπέζια μη τυχερά παιχνίδια.
Ο φωτισμός του καταστήματος και του πέριξ χώρου θα είναι χαμηλός.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Ο Δήμος δύναται, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταγγείλει τη μίσθωση και να ενεργήσει σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό για παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, ακόμη και για τη μη κανονική και εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους οδηγεί σε καταγγελία της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 270/1981 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, δημοσιεύσεις της διακήρυξης κ.λ.π. βαρύνουν το μισθωτή και θα καταβληθούν μαζί με την πρώτη δόση του μισθώματος έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής ), τα έξοδα του συμφωνητικού κ.λ.π. θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία.-

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2014.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 4 Φεβρουαρίου 2014

Print Friendly, PDF & Email