Απόφαση 189/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18 / 09-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 189 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της
συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23811/03-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
5.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος, εν ελλείψει του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της συμβολαιογράφου κας Μαρίνας Φίλη-Λεονάρδου» έθεσε υπόψη της επιτροπής Tο από 27-09-2013 Yπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ: 2ο :

Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για αμοιβή της συμβολαιογράφου Κας ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΙΛΗ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αριθμ. 6.261/09-09-2013 συμβολαίου».
********************************

Με την υπ’ αρίθμ. 142/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσαμε στην συμβολαιογράφο Σικυώνος Κα Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου, την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης «αγοραπωλησίας ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου» μετά την με αριθμ. Πρωτ. 218/31-7-2013 εντολή του άρθρου 114 του Ν. 2830/2000 της εντεταλμένης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου – Συμβολαιογράφου Σικυώνος Βασιλικής Χρήστου Καραπατά.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την έγκριση της δαπάνης ποσού 8.085,15 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για αμοιβή, της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου, με έδρα το Κιάτο, σχετικά με την σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αρ. 6.261/09-09-2013 συμβολαίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.085,15 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) , από την υπό Κ.Α. 00-6111.002 γραμμένη πίστωση με τίτλο «Αμοιβές συμβολαιογράφων», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για την πληρωμή της, σύμφωνα με την επισυναπτόμενο πίνακα εκκαθάρισης.-

Κιάτο 27 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Συμβολαιογράφου Κας Μαρίνας Φίλη – Λεονάρδου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (8.085,15) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.002 με την ονομασία «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», καθώς και την απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 8.085,15 € στην Συμβολαιογράφο Μαρίνα Φίλη Λεονάρδου, που αφορά την αποζημίωση για αμοιβή της σύνταξης και υπογραφή του υπ’ αριθ. 6.261/09-09-2013 συμβολαίου, για την αγορά ακινήτου «ιδιοκτησίας Σ. Κ. Ο .Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο. Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου»,

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 8.085,15 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της Συμβολαιογράφου κ. Μαρίνας Φίλη -Λεονάρδου.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
Χρίστος Ζαχαριάς 2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 9 Οκτωβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email