Απόφαση 188/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18 / 09-10-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 188 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζαχαριά Χρήστου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23811/03-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Χρίστος Ζαχαριάς (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
5.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαχαριάς Χρήστος, εν ελλείψει του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
έθεσε υπόψη της επιτροπής :
Τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 όπου αρχικά είναι ήδη γραμμένη η παρακάτω πίστωση στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό με Κ.Α. 10-6611.002 με τίτλο (Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου) καθώς και την υπ’ αριθμ. 172 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου και τις υπ’ αριθ. 166/2013 και 367/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η αριθ. 27/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για
«προμήθεια πυροσβεστήρων »Ποσού € 450,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.002 του
προϋπολογισμού του Δήμου.
2.- H αριθμ. 19/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για
«Μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» σε βάρος του Κ.Α. 00/6142.003 του προϋπολογισμού του Δήμου και
3.- Η αριθμ. 13/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής για
«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» ποσού € 2.714,61 σε βάρος του Κ.Α. 10. 6611.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 172, 166 και 367 /2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 27 και 19/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και την αριθ. 13/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 80/8117.025«Οφειλόμενα στον Ιωάννη ΠαπαντωνίουΓια μισθώματα στέγασης γραφείου τηςΤοπικής Κοινότητας Διμηνιού για το έτος 2012 (12 Μήνες Χ 1180,00€ )Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 563/2013 2.160,00€
Στον Κ.Α. : 10/7135.002«Προμήθεια Πυροσβεστήρων»(Αριθ. Μελέτης 27/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας.)Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 564/2013 450,00€
Στον Κ.Α. 00/6126«Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στο ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010.» Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 565/2013 1.200,00€
Στον Κ.Α. 20/6252«Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 566/2013 340,00€
Στον Κ.Α. 80/8117.069«Οφειλόμενα στην (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.) για την καταβολή 4ης δόσης για την υλοποίηση του Διετούς Προγράμματος χρηματοδότησης 2012-2013.»Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 567/2013 45.000,00€
Στον Κ.Α. 10/6273« Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό η φωταέριο για δικές του υπηρεσίες»Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 568/2013 51.600,00€
Στον Κ.Α. 00/6526«Χρεολύσια δανείων εσωτερικού»Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 569/2013 48.502,00€
Στον Κ.Α. 00/6142.003«Μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»Αριθ. μελέτης 19/2013Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 570/2013 8.700,00€
Στον Κ.Α. 10.6611.002«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου»Αριθ. μελέτης 13/2013Αριθμός πρότασης ανάληψης υποχρέωσης: 559/2013 2.714,61€

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Παπαβασιλείου
Χρίστος Ζαχαριάς 2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Ευάγγελος Χουσελάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 9 Οκτωβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email