Απόφαση 185/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17 / 19-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 18 5 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου (Αναβάθμιση περιοχής
Πλατανόβρυση Τ.Κ. Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22027/13-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
4.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος
το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου (Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυση Τ.Κ. Φενεού» έθεσε υπόψη της επιτροπής ότι την 10-09-2013 διενεργήθηκε ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και τoν προϋπολογισμό της αριθμ. 50/2011 (1η Επικαιροποίηση 15-11-2012) και (2η Επικαιροποίηση 02-04-2013) μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυση Τ. Κ. Φενεού» προϋπολογισμού € 635.000,00 κατά τον οποίο έγιναν δεκτοί τρείς (3) διαγωνιζόμενοι.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη και το από 10-09-2013 Πρακτικό – Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού , σύμφωνα με το οποίο προκύπτει μειοδότης η «Γιάννης Τσήρος και Σία Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωση δώδεκα τοις εκατό ( 12%), εισηγήθηκε στην Επιτροπή να εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού για να εκτελεσθεί σύντομα το έργο αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Επίσης για την δεύτερη και τρίτη θέση κατάταξης των συμμετεχόντων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και την δεύτερη θέση κατέλαβε η εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. και την τρίτη θέση η Κ/Ξ ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Με την αριθμ. 155/ 2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΛΩ3Ω1Θ-Ξ1Λ) καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυση Τ.Κ. Φενεού» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 30-7322.005 με ποσό € 635.000,00 που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 523/2013).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαριά Χρήστου, ο οποίος ψηφίζει λευκό.)

Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε την 10-09-2013 για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυση Τ.Κ. Φενεού» σύμφωνα με την αριθμ. 50/2011 (1η Επικαιροποίηση 15-11-2012) και (2η Επικαιροποίηση 02-04-2013) μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότρια η Ε.Ε. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ » με ποσοστό έκπτωσης δώδεκα τοις εκατό 12% στις τιμές της μελέτης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών που διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Β.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην μειοδότρια Ε.Ε. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης δώδεκα επί τοις εκατό (12%) και ΑΦΜ 999169832 , σύμφωνα με την από 18-09-2013 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου μας.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30-7322.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2013 με ποσό € 635.000,00 που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 523/2013).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 185/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Χρίστος Ζαχαριάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email