Απόφαση 180/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17 / 19-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 180 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον δικηγόρο κ. Απόστολο Σώκου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22027/13-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
4.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος
Εισηγούμενο το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση δαπάνης για απόδοση
ποσού στον Δικηγόρο κ. Απόστολο Σώκου»
έθεσε υπόψη της επιτροπής το Υπηρεσιακό Σημείωμα που έχει ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΘΕΜΑ 4 ο

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 329,64 του δικηγόρου Απόστολου Σώκου σε υπόθεση ανακοπής του Δήμου κατά της Παναγιώτας Χουλιάρα και κατά της αριθμ. 741/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με τη καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων (κτίριο στέγασης ΚΑΠΗ), η οποία ματαιώθηκε.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/τ. Β΄/24-12-2007) στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών – Β΄ Πολιτικές – Μονομελές Πρωτοδικείο – (Αξία αντικειμένων από 12.001 έως 80.000 €), Κεφάλαιο Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών, στην περίπτωση γ) Όταν το μίσθωμα είναι πάνω από 1.466 ΕΥΡΩ, το ποσό της παράστασης ανέρχεται σε 268,00 ΕΥΡΩ.
Σε περίπτωση ματαίωσης δεν προβλέπεται για το Μονομελές ποσό, άρα πάμε αναλογικά με το Πολυμελές Πρωτοδικείο όπου αναφέρει στον Πίνακα Προτεινομένων Ελάχιστων Δικηγορικών Αμοιβών και στην σελίδα 33528 του προαναφερόμενου ΦΕΚ στην περίπτωση «β) Ματαίωση το ποσό της παράστασης μόνο».
Δοθέντος δε ότι στην προαναφερόμενη κ.υ.α. καθορίζεται αμοιβή για τη ματαίωση μόνο όσον αφορά στη διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, και όχι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, θα πρέπει, λόγω του υπάρχοντος κενού, να εφαρμοστούν αναλογικά για την ως άνω νομική ενέργεια ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (ματαίωση) οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν στο Πολυμελές.
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Σώκος Απόστολος (ανακοπή, βεβαίωση ματαίωσης από Πρωτοδικείο Κορίνθου) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 128/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (329,64) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη και κατάθεση ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) κατά της Παναγιώτας Χουλιάρα-Παναγοπούλου και κατά της αριθμ. 741/2011 διαταγής πληρωμής».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Σώκου Απόστολου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (329,64) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών
Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 329,64 στον Δικηγόρο Σώκο Απόστολο που αφορά «για σύνταξη και κατάθεση ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) κατά της Παναγιώτας Χουλιάρα-Παναγοπούλου και κατά της αριθμ. 741/2011 διαταγής πληρωμής»
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 128/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 329,64 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 των εξόδων για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Σώκου Αποστόλου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Χρίστος Ζαχαριάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email