Απόφαση 179/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17 / 19-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 179 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον δικηγόρο κ. Απόστολο Δημ.
Φίλη»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22027/13-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
4.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Δικηγόρο κ. Απόστολο Δημ. Φίλη» έθεσε υπόψη της επιτροπής το Υπηρεσιακό Σημείωμα που έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑ ο
Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στoν κ. Απόστολο Δημ. Φίλη, μετά την 43/2013 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου και την από 5-7-2013 επιταγή προς πληρωμή.
*************************************
Στις 05/07/2013 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η αρίθμ. 43/2013 Απόφαση (ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ) του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου με την οποία υποχρεώνει τον Δήμο μας να καταβάλλει στον «Απόστολο Φίλη του Δημητρίου» το ποσό των 150,00 € για δικαστική δαπάνη.
Ακολούθως, εκδόθηκε το 20/2013 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω απόφασης, αντίγραφο του οποίου με επιταγή προς πληρωμή (4-7-2013) επιδόθηκε στο Δήμο μας στις 5-7-2013.
Στην επιταγή αυτή, επιτάσσεται τον καθ’ ου η εκτέλεση ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (οφειλέτης) να καταβάλλει στον δικαιούχο, πέραν των απαιτήσεων που επιδικάσθηκαν δικαστικώς δηλαδή 150 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και τα ακόλουθα ποσά: 1) ποσό 150,00 ευρώ για σύνταξη της παρούσας επιταγής, έκδοση ενός αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού, με δικαιώματα και χαρτοσήμανση αυτού και 2) ποσό 30,00 ευρώ για δικαιώματα δικαστικού επιμελητή μιας επιδόσεως της παρούσας μετά πορείας και ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά το ποσό των 330,00 € , νομίμως, εντόκως από της επιδόσεως της παρούσας μέχρι την εξόφληση, άλλως θα εισπραχθούν αναγκαστικά, οπότε θα προστεθούν και 50 ευρώ για παραγγελία εκτελέσεως. Τέλος αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζει τον υπογράφοντα την παρούσα επιταγή προς πληρωμή δικηγόρο Απόστολο Δημ. Φίλη.
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει, στο άρθρο 904 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει τίτλου εκτελεστού. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι: α) οι τελεσίδικοι, ως και αι κηρυχθείσαι προσωρινώς εκτελεσταί αποφάσεις παντός ημεδαπού δικαστηρίου …», στο άρθρο 918 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου φέροντος τον εκτελεστήριον τύπον (απόγραφον) …», στο άρθρο 919 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται 1) επί των δικαστικών και των διαιτητικών αποφάσεων, υπέρ και κατά των προσώπων έναντι των οποίων ισχύει το δεδικασμένον …», στο άρθρο 924 ότι: «Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως άρχεται από της επιδόσεως εις τον καθ’ ού αύτη αντιγράφου του απογράφου μετ’ επιταγής προς εκτέλεσιν …», στο άρθρο 926 ότι: «Μετά την επίδοσιν της επιταγής δεν δύναται επί ποινή ακυρότητος να γίνει περαιτέρω πράξις εκτελέσεως προ της παρόδου τριών ημερών από ταύτης …», στο άρθρο 927 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται επιμελεία του δικαιουμένου να προβή εις αυτήν, ο οποίος επί του απογράφου παρέχει την προς τούτο εντολήν προς ωρισμένον δικαστικόν επιμελητήν …» και στο άρθρο 932 ότι: «Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως φέρει ο καθ’ ού ενεργείται αύτη, προκαταβάλλονται δε ταύτα υπό του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν».
Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν τελικά τον οφειλέτη εναντίον του οποίου επισπεύδεται αυτή, ως τέτοια δε νοούνται τα αναγκαία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της εκτελέσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα έξοδα εκδόσεως απογράφου, αντιγράφου εξ απογράφου, καθώς και τα έξοδα συντάξεως και κοινοποιήσεως επιταγής προς εκτέλεση (σχετικές και οι πράξεις Ι Τμήμα 98/2000, ΙV Τμήμα 54/2001). Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον οφειλέτη ευθέως εκ του νόμου, και δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαστικών εξόδων που επιδικάζονται σε βάρος του με την εκτελούμενη δικαστική απόφαση.
Ανακεφαλαιώνοντας το συνολικό ποσό οφειλής του Δήμου προς τον ενάγοντα σύμφωνα με την 43/2013 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και το πρώτο εκτελεστό απόγραφο σε συνδυασμό με το ότι το οφειλόμενο συνολικό ποσό θα καταβληθεί μέχρι 30/9/2013 διαμορφώνεται ως εξής :
1) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη € 150,00
2) Για σύνταξη της παρούσας επιταγής, έκδοση ενός
αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού, με δικαιώματα
και χαρτοσήμανση αυτού € 150,00
3) Για δικαιώματα δικαστικού επιμελητή μιας επιδόσεως
της παρούσας μετά πορείας και ΦΠΑ € 30,00
———————-
€ 330,00
**Τόκοι από 5-7-2013 μέχρι 30-9-2013 ημερομηνία εξόφλησης
330,00Χ6% ετησίως (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ)= € 4,72
—————————————
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 334,72

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού των 334,72 € στον ενάγοντα απαιτείται η έγκριση της σχετικής δαπάνης και η ψήφιση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}.-

Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

A.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού € 334,72 στoν Δικηγόρο Aπόστολο Δημ. Φίλη ως εξής:
1) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη € 150,00
2) Για σύνταξη της παρούσας επιταγής, έκδοση ενός
αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού, με δικαιώματα
και χαρτοσήμανση αυτού € 150,00
3) Για δικαιώματα δικαστικού επιμελητή μιας επιδόσεως
της παρούσας μετά πορείας και ΦΠΑ € 30,00
———————-
€ 330,00
**Τόκοι από 5-7-2013 μέχρι 30-9-2013 ημερομηνία εξόφλησης
330,00Χ6% ετησίως (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ)= € 4,72
————————————
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 334,72

B.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 334,72 σε βάρος του Κ.Α. 00- 6492.002 για «Για Δικαστικά έξοδα Αποζημιώσεις κ.λ.π.» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του Δικηγόρου Απόστολου ΦΔημ. Φίλη.

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 553/2013)

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954
Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Χρίστος Ζαχαριάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email