Απόφαση 178/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 178

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μποζικών με θέμα: «Πρόταση για μίσθωση Λιβαδιού στη Θέση ΄΄Βάγκαλι΄΄ της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2013»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 15η του μηνός Μαϊου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 10164/09-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [21] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 5.Τσιάνος Ιωάννης [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Πανάγου Αθανάσιος, 9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 10. Μπούκης Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 18. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 19. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 20. Μακρής Βασίλειος, 21. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [6] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου),3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 5. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 7. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 8. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας). 9. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 10. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Καρατζάς Σωτήριος
(Στυμφαλίας). 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 4 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 16ο

Στο 16ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μποζικών με θέμα: «Πρόταση για μίσθωση Λιβαδιού στη θέση ΄΄Βάγκαλι΄΄ της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2013», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.2/2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΠΟΖΙΚΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ.2 /09-05-2013 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης: 2/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Πρόταση για μίσθωση λιβαδιού στη θέση «Βάγκαλι» της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2013».
Στα γραφεία της Κοινότητας Μποζικών σήμερα την 09η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριών (3) μελών παραβρέθηκαν τρείς (3), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΔΕΙΣ
2. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Θελερίτη Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμαο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην μίσθωση του λιβαδιού στη θέση «Βάγκαλι» για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητά μας πρέπει να προτείνουμε το ποσό της μίσθωσης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Τη μίσθωση του λιβαδιού στη θέση «Βάγκαλι» εκτάσεως 3117 στρέμματα, για το έτος 2013 το οποίο έχει όρια από ιδιοκτησία Νικ. Πυργάκη, δένδρο χας Τσατσάνη, αγρό ιδιοκτησίας Παναγιώτη Μίκου κάθετα μέχρι Επαρχιακό δρόμο, Καλύβιζα, Ράχη Πύλα, Μαυρόρεμα, Βαθύ Ρέμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ζώων 187 γίδια ή πρόβατα και καθορίζει το ποσό της ετήσιας μίσθωσης σε 500,00 €.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
( Ακολουθούν υπογραφές )
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την αριθ. 2/2013 απόφαση Τ. Κ. Μποζικών , την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
(Απόντος του Προέδρου της Τ.Κ. Μποζικών )

1. Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 2/2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών με θέμα : «Πρόταση για μίσθωση λιβαδιού στη θέση «Βάγκαλι» της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2013».

2. Οι όροι της δημοπρασίας θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 178/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 16-05-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email