Απόφαση 177/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17 / 19-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 177 / 2013

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22027/13-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος) 3.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
4.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη της επιτροπής :
Τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 όπου αρχικά είναι ήδη γραμμένη η παρακάτω πίστωση στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό με Κ.Α. 15/6162.001 με τίτλο (Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) καθώς και την υπ’ αριθμ. 172 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας προμηθειών των υπηρεσιών του Δήμου εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «οι πιστώσεις που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και εργασιών ή τη διενέργεια προμηθειών, για τις οποίες απαιτείται η εκπόνηση μελέτης», δεν μπορούν να διατεθούν, εάν προηγουμένως δεν συνταχθεί η σχετική μελέτη, από τον προϋπολογισμό της οποίας θα προκύπτει και το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 38135/9-7-1986).

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου συντάχθηκαν:

1.- Η αριθ. 23/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για
«προμήθεια ενημερωτικών εντύπων για κοινωνικές δομές του Δήμου»
Ποσού € 270,60 σε βάρος του Κ.Α. 10-6615.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
2.- H αριθμ. 25/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για
«Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών –φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε.
Σικυωνίων» ποσού € 2.015,97 σε βάρος του Κ.Α. 30.6661.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου .
3.- Η αριθμ. 12/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής για
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους 2013 (Ένδυση κλπ)
(Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων» ποσού € 2.489,52 σε βάρος
του Κ.Α. 20. 6063.004 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελειώνοντας εισηγήθηκε την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων που προκύπτουν, τόσο από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από τις μελέτες του Δήμου .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Β.- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της αριθμ. 172 /2013 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αριθμ. 23 και 25/2013 μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και την αριθ. 12/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. : 10-6615.001
«προμήθεια ενημερωτικών εντύπων για κοινωνικές
δομές του Δήμου» € 270,60
(αριθμ. 23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 545/2013.

Στον Κ.Α. : 30-6661.001
«Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών –
φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε.
Σικυωνίων» € 2.015,97
(Αριθ. μελέτης 25/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας)
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 546/2013.

Στον Κ.Α. : 20 – 6063.004
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού έτους
2013 (Ένδυση κλπ) (Προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας υπαλλήλων)»
(Αριθ. μελέτης 12/2013 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Και Ποιότητας Ζωής) € 2.489,52
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 547/2013.

Στον Κ.Α. : 15-6162.001
«Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταβολή
επιδομάτων σε δικαιούχους μεταφορά
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το χρονικό
διάστημα από Απρίλιος
έως και Ιούνιος 2013 2.618,60 €
Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 550/2013.

Στον Κ.Α. : 15-6162.001
«Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταβολή
μηνιαίου επιδόματος σε μαθητές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το χρονικό
διάστημα από Ιανουάριος έως και Ιούνιος 2013. 2.125,00 € Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 549/2013.

Στον Κ.Α. : 15-6162.001
«Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταβολή
επιδομάτων σε δικαιούχους μεταφοράς
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το χρονικό
διάστημα από Απρίλιος έως και Ιούνιος 2013 3.774,89 € Αριθμ. Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 548/2013.

Η Απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Χρίστος Ζαχαριάς
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email