Απόφαση 176/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 176 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για παράσταση συ συμβόλαιο αγοράς ακινήτου € 4.938,45 του Αριστείδη Ζαχαριά.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 17ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε πως το παρόν θέμα πρέπει να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 17ο θέμα περί «Έγκριση δαπάνης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για παράσταση συ συμβόλαιο αγοράς ακινήτου € 4.938,45 του Αριστείδη Ζαχαριά» έθεσε υπόψη της επιτροπής :Tο από 10-09-2013 Yπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 4.938,45 του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά για παράσταση σε συμβόλαιο αγοράς ακινήτου.
*******************************
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Με την υπ’ αρίθμ. 142/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσαμε στον Δικηγόρο Κον Αριστείδη Ζαχαριά, να διενεργήσει έλεγχο τίτλων προκειμένου να βεβαιωθεί ο Δήμος μας ότι το προς αγορά ακίνητο «ιδιοκτησίας Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου», τυγχάνει ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων, καθώς επίσης και να παραστεί εκπροσωπώντας το Δήμο κατά τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, ενώπιον της συμβολαιογράφου Σικυώνος Κας Μαρίνα Φίλη-Λεονάρδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3026/1954 «Κώδικα περί Δικηγόρων».
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού
Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Αριστείδης Ζαχαριάς (γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου) για την παράστασή του στο συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου «ιδιοκτησίας Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου», αξίας 759.000,00 € κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την 142/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (4.938,45) ΕΥΡΩ, σύμφωνα και με το άρθρο 161 παρ. του κώδικα περί Δικηγόρων , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα ελάχιστα όρια αμοιβής των δικηγόρων απεικονίζονται σε πίνακα με βάση την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο αξία του αντικειμένου της πράξης, αναλυτικά όπως παρακάτω:
Μέχρι το ποσό των 44.00,00€ το ποσοστό της αμοιβής
είναι 1% δηλαδή € 440,00
Και από 44.001,00€ έως 1.467.000,00€ το ποσοστό
της αμοιβής είναι 0,50%
{Η αξία της αγοραπωλησίας είναι 759.000,00€}
759.000,00€ – 44.000,00€ = 715.000,00€ Χ 0,50% € 3.575,00
————————–
Το συνολικό ποσό της αμοιβής είναι € 4.015,00
Φ.Π.Α. 23%) € 923,45
————————————-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: € 4.938,45

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξούσιου Δικηγόρου Κου Αριστείδη Ζαχαριά και τη διάθεση πίστωσης ποσού (4.938,45) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 00-6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Β.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 4.938,45 € στoν Δικηγόρο Aριστείδη Ζαχαριά του Χρίστου, που αφορά την αποζημίωση για έλεγχο τίτλων προκειμένου να βεβαιωθεί ο Δήμος μας ότι το προς αγορά ακίνητο «ιδιοκτησίας Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου», τυγχάνει ελεύθερο βαρών και διεκδικήσεων, καθώς επίσης και να παραστεί εκπροσωπώντας το Δήμο κατά τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 4.938,45 σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.001 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή τoυ Δικηγόρου Aριστείδη Ζαχαριά του Χρίστου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email