Απόφαση 175/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 175 / 2013

Περίληψη: «Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Απόστολο Δημ. Φίλη μετά την 89/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την από 10-07-2013 επιταγή προς πληρωμή € 7.432,00 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 16ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγήθηκε πως το παρόν θέμα πρέπει να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 16ο θέμα περί «Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον Απόστολο Δημ. Φίλη μετά την 89/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την από 10-07-2013 επιταγή προς πληρωμή € 7.432,00» έθεσε υπόψη της επιτροπής :Tο από 10-09-2013 Yπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς
Τον Δήμαρχο Σικυωνίων
(Ως Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής)
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ

Έγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στoν κ. Απόστολο Δημ. Φίλη, μετά την 89/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την από 10-7-2013 επιταγή προς πληρωμή.
*************************************
Στις 11/7/2013 μας κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η αρίθμ. 89/2011 Απόφαση (ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία υποχρεώνει τον Δήμο μας να καταβάλλει στον «Απόστολο Φίλη του Δημητρίου» το ποσό των 5.430,00 € νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και καταδικάζει τον εναγόμενο (Δηλ. το Δήμο) στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 €.
Ακολούθως, εκδόθηκε το 641/2013 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω απόφασης, για το οποίο καταβλήθηκε το νόμιμο τέλος, αντίγραφο του οποίου με επιταγή προς πληρωμή (10-7-2013) επιδόθηκε στο Δήμο μας στις 11-7-2013.
Στην επιταγή αυτή, επιτάσσεται τον καθ’ ου η εκτέλεση ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (οφειλέτης) να καταβάλλει στον δικαιούχο, πέραν των απαιτήσεων που επιδικάσθηκαν δικαστικώς δηλαδή 1) 5.430,00 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο & 2) 100 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και τα ακόλουθα ποσά: 3) 1.614,31 ευρώ για νόμιμους τόκους του άνω κεφαλαίου από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πρώτου απογράφου), 4) ποσό 300,00 ευρώ για σύνταξη της παρούσας επιταγής, έκδοση ενός αντιγράφου εξ απογράφου εκτελεστού, με δικαιώματα και χαρτοσήμανση αυτού, 5) ποσό 30,00 ευρώ για δικαιώματα δικαστικού επιμελητή μιας επιδόσεως της παρούσας μετά πορείας και ΦΠΑ και 6) ποσό 59,00 ευρώ για τέλος απογράφου ως το υπ’ αριθμ. 13319336/2013 διπλ. εισπράξεως Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, δηλαδή συνολικά το ποσό των 7.432,00 € , νομίμως, εντόκως (πλην του κονδυλίου των τόκων) από της επιδόσεως της παρούσας μέχρι την εξόφληση, άλλως θα εισπραχθούν αναγκαστικά, οπότε θα προστεθούν και 50 ευρώ για παραγγελία εκτελέσεως. Τέλος αντίκλητο και δεκτικό καταβολής οι ενάγουσες διορίζει τον υπογράφοντα την παρούσα επιταγή προς πληρωμή δικηγόρο Απόστολο Δημ. Φίλη.
Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει, στο άρθρο 904 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει τίτλου εκτελεστού. 2. Εκτελεστοί τίτλοι είναι: α) οι τελεσίδικοι, ως και αι κηρυχθείσαι προσωρινώς εκτελεσταί αποφάσεις παντός ημεδαπού δικαστηρίου …», στο άρθρο 918 ότι: «1. Αναγκαστική εκτέλεσις δύναται να γίνει μόνον επί τη βάσει αντιγράφου του εκτελεστού τίτλου φέροντος τον εκτελεστήριον τύπον (απόγραφον) …», στο άρθρο 919 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται 1) επί των δικαστικών και των διαιτητικών αποφάσεων, υπέρ και κατά των προσώπων έναντι των οποίων ισχύει το δεδικασμένον …», στο άρθρο 924 ότι: «Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως άρχεται από της επιδόσεως εις τον καθ’ ού αύτη αντιγράφου του απογράφου μετ’ επιταγής προς εκτέλεσιν …», στο άρθρο 926 ότι: «Μετά την επίδοσιν της επιταγής δεν δύναται επί ποινή ακυρότητος να γίνει περαιτέρω πράξις εκτελέσεως προ της παρόδου τριών ημερών από ταύτης …», στο άρθρο 927 ότι: «Η αναγκαστική εκτέλεσις γίνεται επιμελεία του δικαιουμένου να προβή εις αυτήν, ο οποίος επί του απογράφου παρέχει την προς τούτο εντολήν προς ωρισμένον δικαστικόν επιμελητήν …» και στο άρθρο 932 ότι: «Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως φέρει ο καθ’ ού ενεργείται αύτη, προκαταβάλλονται δε ταύτα υπό του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν».
Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν τελικά τον οφειλέτη εναντίον του οποίου επισπεύδεται αυτή, ως τέτοια δε νοούνται τα αναγκαία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της εκτελέσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα έξοδα εκδόσεως απογράφου, αντιγράφου εξ απογράφου, καθώς και τα έξοδα συντάξεως και κοινοποιήσεως επιταγής προς εκτέλεση (σχετικές και οι πράξεις Ι Τμήμα 98/2000, ΙV Τμήμα 54/2001). Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον οφειλέτη ευθέως εκ του νόμου, και δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαστικών εξόδων που επιδικάζονται σε βάρος του με την εκτελούμενη δικαστική απόφαση.
Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην καταβολή του ποσού των 7.432,00 € στον ενάγοντα απαιτείται η έγκριση της σχετικής δαπάνης και η ψήφιση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» της κατηγορίας {Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων}.-
Επειδή το ποσό των 7.432,00 € πρέπει να καταβληθεί εντόκως (πλην του κονδυλίου των τόκων) από της επιδόσεως της παρούσας μέχρι την εξόφληση του, με νεώτερη Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει για τη διαφορά του οφειλόμενου ποσού, αναλυτικά όπως παρακάτω:
**Τόκοι από 1-7-2013 μέχρι 30-9-2013 ημερομηνία εξόφλησης
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 7.432,00 € – ΤΟΚΟΙ: 1.614,31)= 5.817,69€
5.817,69Χ6% ετησίως (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ)= € 87,03
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Β.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 7.432,00 € στoν Δικηγόρο Aπόστολο Δημ. Φίλη, που αφορά αποζημίωση από την αγωγή που είχε υποβάλλει ο ανωτέρω με βάση την υπ’ αριθ. 89/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία υποχρεώνει το Δήμο μας να καταβάλλει το προαναφερόμενο ποσό και

Γ.- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού € 7.432,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.002 για «Αμοιβές Νομικών» να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή τoυ Δικηγόρου Απόστολου Δημ. Φίλη.

(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 538 / 2013 )

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email