Απόφαση 173/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 173 / 2013

Περίληψη: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για τη σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού προελέγχου για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση (ΒΑΛΤΟΣ) Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 14ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Περί απ’ ευθείας ανάθεση για τη σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού προελέγχου για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση (ΒΑΛΤΟΣ) Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ » έθεσε υπόψη της επιτροπής :

Α) Την υπ’ αριθ. 195/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση για την εκπόνηση των μελετών με τίτλο:

α) Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη θέση (Βάλτος) Δ.Κ. Κιάτου.

β) Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη θέση (Βάλτος) Δ.Κ. Κιάτου.
Kαθώς και την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης με τίτλο (Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού προελέγχου για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση (ΒΑΛΤΟΣ) Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ) έχει εγγραφεί πίστωση στον Προϋπολογισμό με το ποσό € 1.968,00 στον Κ.Α. 30-7412.016

Β) Την από 4-9-2013 επισυναπτόμενη βεβαίωση αδυναμίας εκπόνησης της παραπάνω μελέτης από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας καθώς και την υπ’ αριθ. 51873/30-09-2013 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για αδυναμία να προβεί στη σύνταξη λόγω έλλειψης προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής

Γ) Την προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος της Μελετητή Παναγιώτα Χαρλαύτη η οποία είναι Γεωλόγος –Περιβαλλοντολόγος Μ.S.c με αριθμό μητρώου πτυχίου μελετητή -19117- κάτοχος πτυχίου μελετητή με πτυχία Α΄ τάξεως στην κατηγορία 21/ Γεωτεχνικές μελέτες και 27 / Περιβαλλοντικές μελέτες που ισχύει έως την 11-4-2016. Έχει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην μελέτη τεχνικών έργων. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας με επαγγελματική έδρα το Στενό – Κορινθίας, όπου ασχολείται με γεωλογικές , γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Διαθέτει πλήρες εξοπλισμό πεδίου και εξειδικευμένο λογισμικό περιβαλλοντικών εφαρμογών.
Και ζητά για την εκπόνηση της μελέτης το ποσό των € 1.968,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης α) Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη θέση (Βάλτος) Δ.Κ. Κιάτου, στο Μελετητικό Γραφείο Παναγιώτα Χαρλαύτη & Συνεργάτες με έδρα το Στενό – Κορινθίας.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: α) Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης) μπορεί με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή να αναθέσει απευθείας την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης σε μελετητικό, μιας και η προεκτιμώμενη αμοιβή της, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που ισχύει για αυτές τις κατηγορίες μελετών (Αρ. Πρωτ. Δ15γ/οικ/3678/4-3-2013 «Όρια Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών» του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ), που είναι:
– για την κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες): 30% (50.360,00) = 15.108,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και
για την κατηγορία 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες): 30% (31.475,00) = 9.442,50 € (χωρίς ΦΠΑ).

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 28/80 και του άρθρου 209 του Ν 3463/2006.
Η ανάθεση των μελετών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 & του Ν. 3463/2006.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση της μελέτης «Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη θέση (Βάλτος) Δ.Κ. Κιάτου.» με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω μελέτης, στη Μελετητή Παναγιώτα Χαρλαύτη, η οποία είναι κάτοχος πτυχίου με αριθμό μητρώου πτυχίου -19117- μελετητή με πτυχίο Α΄ τάξεως στην κατηγορία 21/ Γεωτεχνικές μελέτες και 27 / Περιβαλλοντικές μελέτες που ισχύει έως την 11-4-2016. Έχει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην μελέτη τεχνικών έργων. Είναι ελεύθερη επαγγελματίας με επαγγελματική έδρα το Στενό – Κορινθίας, όπου ασχολείται με γεωλογικές , γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες.
Και έχει τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα για την εκπόνηση της προαναφερόμενης μελέτης , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προσφορά και τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και του Ν. 3463/2006.
Η κατ’ αποκοπή αμοιβή της μελέτης α) Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη θέση (Βάλτος) Δ. Κ. Κιάτου καθορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (1.968,00) μαζί με το Φ. Π. Α 23% , δηλαδή ποσό € 1.600,00 + ΦΠΑ 23% € 368,00 = 1.968,00 € η οποία είναι μέσα στα οριζόμενα όρια του άρθρου 2 του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμό ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου».

Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης καθορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το ποσό της αμοιβής δεν ξεπερνά σε ποσοστό το 30% του μέγιστου ορίου της Α΄ τάξης πτυχίου της κατηγορίας της παραπάνω μελέτης και κατά συνέπεια δύναται απευθείας να αναθέτει σε ιδιώτη μελετητή της κατηγορίας 20 και 27, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
H υπόψη μελέτη ανήκει α) στην Κατηγορία 20 (Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες) και β) στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), του Ν. 3316/2005 και εμπίπτουν στο άρθρο 2 του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου»
H μελέτη θα υποβληθεί με την ολοκλήρωσή της, στην επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων εις 6πλουν (και σε ηλεκτρονική μορφή).

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 30-7412.016 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση της παραπάνω μελέτης με ποσό € 1.968,00 με Φ.Π.Α. 23% .
(Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 540/2013).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού βάσει πλήρων δικαιολογητικών για την πληρωμή των μελετητών.
Η εξόφληση των μελετών θα γίνει από έσοδα του Δήμου.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email