Απόφαση 173/2013 – Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 173

Περίληψη: Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε που θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαΐου στα Ιωάννινα .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 15η του μηνός Μαϊου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ μ.μ. συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 10164/09-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [21] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης]. Μέλη του Δ. Σ. οι κ.κ. 3. Χουσελάς Ευάγγελος, [ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος,[ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 5.Τσιάνος Ιωάννης [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος], 6.Μπάτσος Αντώνιος, 7. Ζάρκος Δημήτριος, 8. Πανάγου Αθανάσιος, 9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 10. Μπούκης Γεώργιος, 11. Χρυσικός Παύλος, 12. Θελερίτης Γεώργιος, 13. Καραδήμας Βλάσιος, 14. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 17.Λέγγας Σπυρίδων, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 18. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 19. Χατούπης Νικόλαος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του Δ΄ θέματος προ ημερήσιας διάταξης], 20. Μακρής Βασίλειος, 21. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [6] 1. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Γεωργούσης Δημήτριος, 6. Χωρέμης Αναστάσιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου), 2 Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου),3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου), 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 11. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Βρέντας Ιωάννης Διμηνιού), 2. Δριτσόπουλος Ανδρέας (Κάτω Διμηνιού), 3. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 4. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 5. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 7. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 8. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας). 9. Κάππος Ανδρέας (Φενεού), 10. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 11.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 12. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού), 13. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Καρατζάς Σωτήριος
(Στυμφαλίας). 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 4 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού), 7. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου),

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος,
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 11ο

Στο 11ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε που θα πραγματοποιηθεί στις 30 – 31 Μαΐου στα Ιωάννινα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την Αριθ. Πρωτ.1393/9-5-2013 Πρόσκληση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με την οποία καλούνται ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ετήσιο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Πέμπτη 30και Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και κάλεσε
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να δηλώσουν συμμετοχή .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την σχετική πρόσκληση της Κ.Ε.Δ.Ε και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Εγκρίνει τη συμμετοχή:
α) του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνος Π. Σταματόπουλου και
β) των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Παπαβασιλείου Νικολάου, Ζαχαριά Χρήστου και Παπαδημητρίου Σωτηρίου,
στο Ετήσιο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Πέμπτη 30και Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 173/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 16-05-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email