Απόφαση 169/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 169 / 2013

Περίληψη: «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Κλημεντιώτη»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 10ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαρίας Κλημεντιώτη» εξέθεσε ότι :
Με την υπ’ αριθ. 131/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είχαμε ορίσει την Δικηγόρο κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα , να γνωμοδοτήσει περί της
αιτήσεως της κ. Κλημεντιώτη Μαρία – Αναστασία του Γεωργίου και στη συνέχεια υποβάλλει τη
γνωμοδότηση στην Οικονομική Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες.

Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη διότι η Δικηγόρος θα
γνωμοδοτήσει δωρεάν για τον Δήμο Σικυωνίων.

Μετά από αυτό η Δικηγόρος κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα μας κοινοποίησε την από 23-08-2013 γνωμοδότηση, που κρίνεται εφικτή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με την κ. Μαρία Κλημεντιώτη.

Ύστερα από το παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 332,10 € στην κ. Κλημεντιώτη Μαρία του Αναστασίου, που αφορά αποζημίωση για απομάκρυνση διαφημιστικού πανό, που είχε αναρτήσει στο αλσύλλιο Λυκούργου, πλησίων ποταμού Ελλισών, στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου.

Β.- Με την υπ’ αριθ. 32/ 2013 Απόφασή μας, είχαμε ψηφίσει την διάθεση της παρακάτω πίστωσης που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους 2013 σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.002 με τίτλο (Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών) ποσού € 5.000,00. και

(Πρόταση Ανάληψη υποχρέωσης 147 / 2013)

Γ.- Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο οικονομικό τμήμα του Δήμου μας για να προβεί στην πληρωμή της δικαιούχου βάσει πλήρων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email