Απόφαση 166/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16/10-09-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 166

Περίληψη: «Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της με αριθμ. πρωτ.
οικ. 56815/794 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Δήμαρχος 1. Ζαχαριάς Χρήστος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μέλος 2. Σπανός Κωνσταντίνος
3. Μπούκης Γεώργιος «
4. Χουσελάς Ευάγγελος «
5.- Παπαβασιλείου Νικόλαος «
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Θ έ μ α 7ο
——————————-
Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση των προβλεπόμενων εκ του νόμου ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 56815/794 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την επιβολή προστίμου στο Δήμο μας για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου» ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπ’ όψη του σώματος τα κατωτέρω:
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 56815/794 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την επιβολή προστίμου στον Δήμο μας, ποσού 12.000,00 ευρώ, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου,
β)τη σχετική γνωμοδότηση της Δικηγόρου Κορίνθου, Γεωργούλια Κωνσταντίνας, με την οποία εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί της άσκησης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά της προαναφερομένης απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
γ)τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προεδρεύων εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης από το σώμα περί της ασκήσεως αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά της προαναφερομένης απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, καθώς και το διορισμό της δικηγόρου Κορίνθου, Ελισσάβετ Τρυφωνοπούλου για την σύνταξη-κατάθεση της αίτησης ακύρωσης κι αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου μας κατά τη συζήτηση του προσωρινής διαταγής, αίτησης αναστολής κι αίτησης ακύρωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.-Την άσκηση αίτησης ακύρωσης κι αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 56815/794 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την επιβολή προστίμου στον Δήμο μας για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου.

Β.- Ορίζει πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου την κα Ελισσάβετ Τρυφωνοπούλου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης κι αίτησης αναστολής μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής, όπως επίσης εκπροσωπήσει το Δήμο μας κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, αίτησης αναστολής κι αίτησης ακύρωσης οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης και σε κάθε στάδιο μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει.

Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα 1 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2013.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Σταματόπουλος Σπυρίδων 2. Χουσελάς Ευάγγελος
3. Μπούκης Γεώργιος
4.-Παπαβασιλείου Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email