Απόφαση 163/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 163 / 2013

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην
ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Καλπαξή.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Καλπαξή κατά του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 29-7-2013 Αγωγή του κ. Παναγιώτη Καλπαξή του Κων/νου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων.
Η συζήτησή της έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 8ης.1.2014 και πρέπει με απόφασή μας, αφενός μεν να εγκρίνουμε την παράσταση της Δικηγόρου κα Καλλιανιώτη Μαρίας να εκπροσωπήσει τον Δήμο , αφετέρου δε να διορίσουμε την παραπάνω προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας κατά τη μελλοντική συζήτηση της υπόθεσης αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α.- Νομιμοποιεί την Δικηγόρο Καλλιανιώτη Μαρία για την παράστασή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου την 8η Ιανουαρίου 2014 ή οποτεδήποτε αναβληθεί έως να τελεσιδικήσει στη συζήτηση της από 29-7-2013 Αγωγής του κ. Παναγιώτη Καλπαξή του Κων/νου, κατά του Δήμου Σικυωνίων.
Β.- Ορίζει ως πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την κα Καλλινιώτη Μαρία, για να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της από 29-1-2013 Αγωγής του κ. Παναγιώτη Καλπαξή του Κων/νου, κατά του Δήμου Σικυωνίων, οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί η Αγωγή αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.
Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2013 για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 .
Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
Σπυρίδων Σταματόπουλος 3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email