Απόφαση 162/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 162 / 2013

Περίληψη: «Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 67/2013
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος
το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 67/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου» έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ’ αριθ. 67/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, όπου δικάζει την αντιμωλία των διαδίκων, δέχεται την αγωγή, αναγνωρίζει τους ενάγοντες 1)Αφροδίτη Γεωργίου Παπαμήτρου 2)Ευαγγελίας Γεωργίου Παπαμήτρου 3) Παναγιώτου Νικολάου Παπαμήτρου 4) Αικατερίνης Νικολάου Παπαμήτρου κατοίκων Κιάτου Κορινθίας δικαιούχους της αποζημίωσης που καθορίστηκε οριστικά με τις υπ’αριθμ.178/2005 και 61/2006 αποφάσεις του Πρωτοδικείου και αφορά την ιδιοκτησία που περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Υποχρεώνει τον 1ο εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»που εδρεύει στο Κιάτο Κορινθίας να καταβάλει συμμέτρως στους ενάγοντες το ποσό των 118.120,62€ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και καταδικάζει τον 1ο εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εναγόντων τα οποία ορίζει στο ποσό των 1.500€.

΄Υστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων εισηγήθηκε να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος, η κ. Σοφία Παπαδοπούλου Δικηγόρος για την εκπροσώπηση του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Α.- Ορίζει την Δικηγόρο κ. κ. Σοφία Παπαδοπούλου να ασκήσει έφεση κατά της υπ’αριθμ.67/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 30.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 117864/2297/A0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422 / 24- 12 – 2007) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α, ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email