Απόφαση 161/2013 – Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 16 / 10-09-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 161 / 2013

Περίληψη: «Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 23/2013
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20918/02-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Κων/νος Σπανός (Μέλος)
2.- Γεώργιος Μπούκης (Μέλος) 2.- Χρίστος Ζαχαριάς (Μέλος)
3 .- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Μέλος)
4.- Νικόλαος Παπαβασιλείου (Μέλος)
5.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος
το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης
κατά της υπ’ αριθμ. 23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου» έθεσε υπόψη την αριθ. 267/2-9-2013 απόφαση Δημάρχου, ληφθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, με την οποία ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων για τις ανάγκες σύνταξης και κατάθεσης της έφεσης την Δικηγόρου Κορίνθου κ. Παπαιωάννου Ιωάννα , προκειμένου να ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθ.23/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ορισθεί πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου, η Δικηγόρος Κορίνθου Παπαιωάννου Ιωάννα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την κ. Παπαιωάννου Ιωάννα , για να ασκηθεί
έφεση κατά της υπ’ αριθ. 23/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
και να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου για την δικάσιμο που θα ορισθεί ή
οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί αυτή ή υπόθεση από αναβολή ή άλλη αιτία και σε κάθε
στάδιο μέχρις ότου τελεσιδικήσει.

Β.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα που περιλαμβάνει ο
Κώδικας περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι
γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με
ποσό € 30.000,00.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Σπυρίδων Σταματόπουλος 1.- Nικόλαος Παπαβασιλείου
2.- Γεώργιος Μπούκης
3.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος
4.- Eυάγγελος Χουσελάς

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email